Differentiatiestage Neuro-oncologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Stagekenmerken

Het VUmc is een tertiair verwijscentrum voor patiënten met primaire hersentumoren. Het AvL is een categoraal ziekenhuis voor oncologische patiënten, van wie een substantieel deel neurologische complicaties krijgt tijdens de ziekte. Door de gecombineerde stage in deze 2 ziekenhuizen krijg je een goed inzicht in diagnostiek en behandeling van patiënten met zowel primaire als secundaire hersentumoren.

 

Uniek in het VUmc is de multidisciplinaire poliklinische behandeling van patiënten met een primaire hersentumor door neuroloog, medisch-oncoloog, radiotherapeut en neurochirurg, ondersteund door gespecialiseerd verpleegkundigen.

Informatie over de afdeling

De afdeling Neurologie van het VUmc
De afdeling Neurologie houdt zich met alle aspecten van de neurologie bezig.  De afdeling heeft – behalve de verantwoordelijkheid voor de neurologische patiëntenzorg binnen het VUmc in de breedste zin van het woord – ook de verantwoordelijkheid voor het onderwijs in de neurologie in het kader van het curriculum voor medische studenten en voor de vervolgopleiding tot neuroloog. Daarnaast wordt door de afdeling wetenschappelijk onderzoek verricht binnen een aantal geoormerkte zwaartepunten.
De neurologische patiëntenzorg vindt plaats op de verpleegeenheid (VPE) Neurologie op 2B, waar de afdeling de beschikking heeft over 30 bedden en op de Poliklinische Zorgeenheid (PZE) Neurologie op de Begane Grond van het polikliniekgebouw.
Per jaar worden er op de VPE 1200 tot 1250 patiënten opgenomen, die gemiddeld  ruim 5dagen op de VPE verblijven. Op de PZE worden jaarlijks ruim 4000 nieuwe consulten gedaan en circa 11000 herhaalconsulten.
Daarnaast beschikt de afdeling Neurologie over een afdeling Klinische Neurofysiologie, die zowel in het polikliniekgebouw als in het kliniekgebouw is gehuisvest. De afdeling KNF doet 4200 verrichtingen per jaar.
Behalve op de “eigen locaties” (VPE, KZE, KNF) verricht de afdeling werkzaamheden in het hele ziekenhuis in de vorm van intercollegiale consulten. Vooral op de afdelingen Intensive Care en de diverse oncologische afdelingen worden veel neurologische consulten verricht. Daarnaast is de afdeling Neurologie een van de poortspecialismen van de Spoedeisende Hulp van het Ziekenhuis, waar presentaties plaatsvinden die ofwel specifiek voor de neurologie zijn ofwel in eerste instantie door de SEH-arts of een ander specialisme worden opgevangen en waarbij de Neurologie in tweede instantie in consult komt.
De afdeling heeft vier zwaartepunten: multipele sclerose, dementie, bewegingsstoornissen en neuro-oncologie. Het wetenschappelijk onderzoek van de eerste drie is ondergebracht bij het onderzoekinstituut “Neuroscience Campus Amsterdam”. Het wetenschappelijk onderzoek van de neuro-oncologie valt onder het instituut CCA/V-ICI. Al deze zwaartepunten worden gekenmerkt door patiëntenstromen die op specialistische poliklinieken zijn geconcentreerd.
Daarnaast is er een polikliniek voor slaapstoornissen en is de Neurologie (met name de Klinische Neurofysiologie) nauw betrokken bij de epilepsiechirurgie, waarvoor een nauw samenwerkingsverband met de Stichting Epilepsie-Instellingen Nederland (SEIN) bestaat.
De opleiding tot neuroloog aan het VUmc is hecht gestructureerd. De opleiding is recent gereorganiseerd op basis van het Curriculum van de Opleiding Neurologie, zoals opgesteld door het Consilium Neurologicum en goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Er is een locaal opleidingsplan waarin alle (verplichte) stages uitvoerig staan beschreven.
De opleidingscommissie vergadert maandelijks en ziet erop toe dat de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd is. Er is dagelijks een ochtendrapport, waar feed-back een belangrijk onderdeel van vormt. Er zijn op dinsdagmiddag patiëntgebonden besprekingen die een sterk didactisch karakter hebben en iedere maandag wordt er onderwijs gegeven.
Jaarlijks wordt middels de D-RECT en de SETQ door de AIOS feed-back gegeven op het opleidingsklimaat en op de opleidingsvaardigheden van de individuele stafleden.
Het opleidingsklimaat wordt algemeen als “veilig”en “laagdrempelig” omschreven.

Contact

Dr Dieta Brandsma, neurologe AvL  (D.Brandsma@nki.nl)
Dr Willem Boogerd, neuroloog AvL  (W.Boogerd@nki.nl)
Dr Jaap Reijneveld, neuroloog VUmc  (JC.Reijneveld@vumc.nl)
Dr Tjeerd Postma, neuroloog VUmc  (TJ.Postma@vumc.nl)
Prof. Dr J.J. Heimans, neuroloog, VUmc  (J.Heimans@vumc.nl)

Samenwerkende instellingen

Antoni van Leeuwenhoek

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/