Differentiatiestage Cognitieve stoornissen Geheugenpolikliniek (Alzheimercentrum)

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het VUmc Alzheimercentrum is het nationaal verwijscentrum voor dementie op jonge leeftijd. Tijdens de stage leer je het gedragsneurologisch onderzoek, het interpreteren van het aanvullend onderzoek, waaronder CSF, PET en MRI. In het centrum worden op jaarbasis 500 nieuwe patiënten uit heel Nederland gezien. Uniek is de dagscreening tijdens welke de patient op 1 dag alle onderzoeken ondergaat. Het centrum beschikt over een moderne nieuwbouw waardoor de fellow ruimschoots in de gelegenheid komt kennis te maken met alle aspecten van het centrum op het gebied van zorg en wetenschap. Als fellow zie je alle vormen van dementie, leer je omgaan met deze categorie patiënten en bekwaam je je in de behandeling.

De afdeling Neurologie van het VUmc
De afdeling Neurologie houdt zich met alle aspecten van de neurologie bezig.  De afdeling heeft – behalve de verantwoordelijkheid voor de neurologische patiëntenzorg binnen het VUmc in de breedste zin van het woord – ook de verantwoordelijkheid voor het onderwijs in de neurologie in het kader van het curriculum voor medische studenten en voor de vervolgopleiding tot neuroloog. Daarnaast wordt door de afdeling wetenschappelijk onderzoek verricht binnen een aantal geoormerkte zwaartepunten.

De neurologische patiëntenzorg vindt plaats op de verpleegeenheid (VPE) Neurologie op 2B, waar de afdeling de beschikking heeft over 30 bedden en op de Poliklinische Zorgeenheid (PZE) Neurologie op de Begane Grond van het polikliniekgebouw.
Per jaar worden er op de VPE 1200 tot 1250 patiënten opgenomen, die gemiddeld  ruim 5dagen op de VPE verblijven. Op de PZE worden jaarlijks ruim 4000 nieuwe consulten gedaan en circa 11000 herhaalconsulten.
Daarnaast beschikt de afdeling Neurologie over een afdeling Klinische Neurofysiologie, die zowel in het polikliniekgebouw als in het kliniekgebouw is gehuisvest. De afdeling KNF doet 4200 verrichtingen per jaar.

Behalve op de “eigen locaties” (VPE, KZE, KNF) verricht de afdeling werkzaamheden in het hele ziekenhuis in de vorm van intercollegiale consulten. Vooral op de afdelingen Intensive Care en de diverse oncologische afdelingen worden veel neurologische consulten verricht. Daarnaast is de afdeling Neurologie een van de poortspecialismen van de Spoedeisende Hulp van het Ziekenhuis, waar presentaties plaatsvinden die ofwel specifiek voor de neurologie zijn ofwel in eerste instantie door de SEH-arts of een ander specialisme worden opgevangen en waarbij de Neurologie in tweede instantie in consult komt.

De afdeling heeft vier zwaartepunten: multipele sclerose, dementie, bewegingsstoornissen en neuro-oncologie. Het wetenschappelijk onderzoek van de eerste drie is ondergebracht bij het onderzoekinstituut “Neuroscience Campus Amsterdam”. Het wetenschappelijk onderzoek van de neuro-oncologie valt onder het instituut CCA/V-ICI. Al deze zwaartepunten worden gekenmerkt door patiëntenstromen die op specialistische poliklinieken zijn geconcentreerd.
Daarnaast is er een polikliniek voor slaapstoornissen en is de Neurologie (met name de Klinische Neurofysiologie) nauw betrokken bij de epilepsiechirurgie, waarvoor een nauw samenwerkingsverband met de Stichting Epilepsie-Instellingen Nederland (SEIN) bestaat.

De opleiding tot neuroloog aan het VUmc is hecht gestructureerd. De opleiding is recent gereorganiseerd op basis van het Curriculum van de Opleiding Neurologie, zoals opgesteld door het Consilium Neurologicum en goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Er is een locaal opleidingsplan waarin alle (verplichte) stages uitvoerig staan beschreven.

De opleidingscommissie vergadert maandelijks en ziet erop toe dat de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd is. Er is dagelijks een ochtendrapport, waar feed-back een belangrijk onderdeel van vormt. Er zijn op dinsdagmiddag patiëntgebonden besprekingen die een sterk didactisch karakter hebben en iedere maandag wordt er onderwijs gegeven.
Jaarlijks wordt middels de D-RECT en de SETQ door de AIOS feed-back gegeven op het opleidingsklimaat en op de opleidingsvaardigheden van de individuele stafleden. Het opleidingsklimaat wordt algemeen als “veilig”en “laagdrempelig” omschreven.

Sollicitatie en contact

Dr. Yolande Pijnenburg (Y.pijnenburg@vumc.nl)
Prof. dr. Ph. Scheltens (p.scheltens@vumc.nl)

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/