Differentiatiestage Perinatologie Obstetrisch leiderschap

Aanvang: 
15-04-2016
Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Medisch Expert:
Leidinggeven aan multidisciplinaire teams binnen de verloskunde. Denk hierbij aan geïntegreerde geboortezorg (kraamverzorging / eerste lijn / klinisch verloskundige / gynaecologen), Multidisciplinaire specialistische zorg (kinderartsen, anesthesioloog, interne geneeskunde), Regionale samenwerkingsverbanden.

Polikliniek

 • Zwangeren spreekuur 1e en 2e lijn (spreekuur op locatie bij verloskundige praktijk)
 • Postpartum controle na gecompliceerde bevalling
 • Preconceptioneel consult
 • Verzoeken buiten de VIL
 • Spreekuur bij verloskundige praktijk (in kader geintegreerde zorg)

VK

 • Supervisie meerder afdelingen / helicopterview / triage en delegeren: 3000 medische partus per jaar + kraam en zwangerenafdeling, thuismonitoring en triage.
 • Gemelli (supervisie)
 • Stuitversie / vaginale stuitpartus
 • Prematuur
 • Ernstige pre-eclampsie / HELLP
 • Acute situatie training

OK

 • Cerclage
 • Abortuscurettage
 • Gecompliceerde sectio (dwarsligging, gemelli, placenta praevia, 3e of meer repeat)
 • MPV
 • Totaalruptuur
 • (Laparoscopie level I-II)

Besprekingen

 • Verloskunde-indicatiebespreking
 • Perinatologie (met kinderarts)
 • POP-bespreking (psychiatrie – obstetrie – pediatrie)
 • VSV-vergadering
 • VSV-refereeravond
 • Perinatale audit

Cursus:

 • Cursus perinatale audit
 • MOET, streven naar MOET instructor status
 • Totaalruptuur (Sultan)
 • Labourward management (RCOG, UK, optioneel)
 • Ander congres / cursus dat past in differentiatie

Communicatie:
Obstetrie is onvoorspelbaar en de confronatie met een minder goede afloop van een bevalling ligt continue op de loer. Het goed nabespreken van een kalamiteit, met de nadruk op zorg voor patient en hulpverlener, is een kunst die nog maar kort de aandacht krijgt die het verdient. Binnen het ontwikkelen van een obstetrische leiderschap verdient het bespreken van een kalamiteit en reflectie met het uitwerken van verbeterpunten een prominente plaats. Tijdens de stage zal hier actief in begeleid en gecoacht worden.

CRM: in acute, complexe situaties is goede communicatie waarin gebruikt wordt gemaakt van elementen uit de CRM-training zoals ontwikkeld in de luchtmacht essentieel. Tijdens de stage zal actief aandacht besteed worden aan overdragen volgens SBARR, readback en medewerkers / collega specialisten aanspreken op gedrag.

In de opleiding ligt de nadruk op communicatie met:

 • 1e lijn: verloskundige / huisarts / kraamzorg organisaties / CJG (veilig thuis)
 • Paramedisch personeel: doktersassistentes, verpleegkundigen
 • Co-assistenten en jongerejaars a(n)ios: feedback geven, supervisie geven
 • Medisch specialisten: vakgroep gyneacologie, kinderartsen, anesthesiologen
 • In het ziekenuis wordt regelmatig een workshop over geweldloos communiceren gehouden: hoe spreek ik mensen aan op onveilig of onvriendelijk gedrag.

Samenwerking:
Tijdens de stage wordt samengewerkt met eerste en tweedelijns verloskundigen, kraamverzorgenden, doktersassistenten, (gespecialisiceerd) verpleegkundigen, OK-personeel, andere specialisten (anaesthesiologie, MDL-artsen, kinderartsen, chirurgen, psychiater, dermatologen, radiologen etc.)

Dit wordt beoordeeld met een 360 graden beoordeling.

Leiderschap:
Persoonlijk en medisch leiderschap is een centraal thema in het Amphia. Om aios goed vertrouwd te maken met hun toekomstige taak als medisch specialist zijn een aantal cursus en stages met bijvoorbeeld de raad van bestuur, het dagelijks bestuur van het medisch specialistisch bedrijf en de afdeling kwaliteit en veiligheid mogelijk.

Een protocol maken is 1 ding, maar zorgen dat het protocol ook bekend is bij de doelgroep en geïmplementeerd wordt is i. Hoe houd je overzicht over de protollen die bestaan en draag je zorg dat alle protocollen uptodate zijn. De aios zal actief begeleid worden in het leren van vaardigheden als het gaat om protocolontwikkeling en implementatie in multidisciplinaire groepen. Ook zal deze jongerejaars a(n)ios begeleiden in het schrijven van protocollen.
Dit wordt getoetst met o.a. 360 graden feedback en KKB’s.

Gezondheidsbevorderaar:
Er is een goede samenwerking met de 1e lijn: verloskundigen, huisartsen en kraamzorg / cjg (veilig thuis). De aios kan actief participeren in deze samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld door het houden van voordrachten of het meewerken aan transmurale protocollen. Ook is een stage in de 1e lijn mogelijk.

Scholar:
Het Amphia heeft een goed functionerende afdeling opleiding en wetenschap. Hier worden cursussen en workshops georganiseerd met uiteenlopende thema’s op het vlak van leiderschap, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Via het wetenschapsbureau is laagdrempelige en langdurige begeleiding in het opzetten, uitvoeren en opschrijven van lokaal geïnitieerd wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Hulp is mogelijk voor het schrijven van case-reports tot het opzetten van gerandomiseerd prospectief onderzoek.

Professional:
Het Amphia staat voor professionaliteit. Via cursus / workshops, maar ook de cultuur op de werkvloer krijgt de aios voldoende gelegenheid om zich hier in te toetsen en verbeteren.

Na deze stage is de persoonlijke en professionele ‘PDCA’ een way of life geworden.

 

Hoe ga ik leren?

De aios gaat leren door superviserende taken op de verloskamers, high risk zwangeren spreekuren, supervisie over medium risk zwangeren spreekuren. De spreekuren worden voor en nabesproken met een gynaecoloog met aandachtsgebied verloskunde. De aios zal gecoacht worden in deze rol via het principe van coaching on the job. Waar mogelijk zal hierin ook het aanpakken en nabespreken van kalamiteiten in mee worden genomen.
Er wordt voldoende tijd vrij gepland dat de aios een actieve rol in de organisatie van de geintegreerde zorg op zich kan nemen.
Daarnaast participeert de aios in het onderwijs voor co-assistenten en arts-assistenten en klinische lessen voor verpleegkundigen en verloskundigen.

Op OK zal toegewerkt worden naar een zelfstandig OK-programma met sectio’s en abortuscurettages.

 

Show-and-tell

Het Amphia Ziekenhuis is een groot algemeen STZ ziekenhuis met een duidelijke regionale functie. Jaarlijks bevallen 3000 vrouwen op medische indicatie in onze verloskamers. Om de kwaliteit van zorg te kunnen borgen is zowel de  gynaecoloog als anesthesioloog 24 uur per dag in het ziekenhuis en worden de partus dag en nacht begeleid door 2 klinisch verloskundigen die ondersteund worden door een goed georganiseerd team van O&G verloskundigen. Daarnaast is er een afdeling neonatale intensive care met een post IC / HC functie. Door de grote aantallen is er aan pathologie geen gebrek, zo vinden er jaarlijks 120 partus van gemelli, 165 (=ligging, niet partus) stuiten, 248  prematuren plaats op jaarbasis.

Het ziekenhuis is ontstaan na fusie van 3 kleinere ziekenhuizen 10 jaar geleden. Op de werkvloer is goed te merken dat het fusie-traject nu voltooid is en er wordt hard gewerkt aan het optimaliseren van deze grote, complexe organisatie. Daarnaast zijn momenteel de voorbereiding voor een volledig geïntegreerd verloskundig bedrijf, waarin de eerstelijn op gelijkwaardige voet met de tweedelijn participeert, in volle gang.

Gezien de grote fusie-golf die momenteel landelijk plaatsvindt lijkt de situatie in het Amphia Ziekenhuis een voorloper te zijn van de toekomst van de meeste opleidingsziekenhuizen in Nederland. De opleidingsgroep heeft daarnaast veel aandacht voor het feit dat een toekomstig medisch specialist zich niet alleen medisch inhoudelijk moet voorbereiden op zelfstandig werken, maar zich ook moet (kunnen) verdiepen in meer generieke competenties zoals obstetrisch leiderschap, organisatie en management.

Wij bieden een perinatologie-differentiatie aan waarbij  zowel de medische inhoudelijke competenties als de generieke competenties expliciet aan bod komen. Tijdens de differentiatie zal aan de hand van SMART geformuleerde managementopdrachten onder bekwame supervisie gewerkt worden aan de professionele ontwikkeling van de aios. De aios krijgt hiervoor naast begeleiding ook tijd in de vorm van een organisatie dagdeel. Daarnaast is er veel ruimte voor het volgen van relevante lokale, regionale en landelijke overleggen en cursussen in binnen- en buitenland.

 

Samenwerkende instellingen

Erasmus Medisch Centrum
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam
Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Reinier de Graaf Groep

Sollicitatie en contact

Inlichtingen:

J. Visser, gynaecoloog
VisserJ8@amphia.nl
076-5954119

M. Shekary-Moonen, gynaecoloog
Mshekary@amphia.nl
076-5951518

Sollicitaties kunnen gericht worden aan:

Mevr. Dr. M.G.K. Dijksterhuis, gynaecoloog en opleider
mdijksterhuis@amphia.nl
076-5951498

 

 

Amphia Ziekenhuis

Het opleiden van medewerkers is in handen van de Amphia Academie. Het Amphia Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis pur sang. Om nu en in de toekomst topklinische zorg te kunnen bieden, besteedt Amphia veel aandacht aan deskundigheidsbevordering en het opleiden van medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Amphia Ziekenhuis
Molengracht 21
4818 CK Breda

tel.: 076 595 5000
website: https://www.amphia.nl/