Differentiatiestage Oncologische Urologie Amphia

Aanvang: 
09-09-2019
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De AIOS gaat kennis nemen van alle aspecten van de oncologische urologie. De AIOS is aanspreekpunt tijdens de differentiatiestage voor alle uro-oncologische zaken. Dit betreft planning van verrichtingen, organisatie van multidisciplinaire bespreking met ook het immuuntherapiecentrum en deelname aan multidisciplinair spreekuur met radiotherapeut. Het is mogelijk om ook mee te lopen met de oncologen en radiotherapeuten voor verdere verdieping.

Hoe ga ik leren?

De AIOS wordt gestimuleerd zelfstandig en proactief te werken binnen ons urologisch team, met de benodigde supervisie van een uroloog. Op de polikliniek kan de AIOS zich bekwamen in MRI fusiebiopten. Op de operatiekamer radicale laparoscopische of open nefrectomie en robot geassisteerde partiële nefrectomie en nefro-ureterectomie. Daarnaast is het Amphia verwijzend centrum voor robot geassisteerde radicale cystectomie met intra corporele reconstructie. Robot geassisteerde prostatectomie kan aangeleerd worden bij onze partner in het Bravis.

Doel van differentiatie stage
Aan het einde van de stage zal de AIOS bekwaam zijn (om delen van) de bovengenoemde ingrepen onder supervisie uit te voeren. Kunnen zij een MDO voorzitten en beleid maken voor de diverse ziektebeelden. En zijn ze zich bewust van de behandelingen die de oncoloog kan aanbieden.

Show-and-tell

Het Amphia Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis met een adherentie van meer dan 400.000 patiënten. Per jaar worden 60 operatieve verrichtingen voor niertumoren verricht (hiernaast nog RFA van de nier), 60 cystectomieën en 120 prostatectomieën in het Bravis. Er zijn 7 urologen, 2 – 3 AIOS en 2 – 3 ANIOS.
Daarnaast is Amphia een ziekenhuis met verschillende mogelijkheden tot het doen van wetenschappelijk onderzoek, het volgen van extra trainingen/workshops en discipline overstijgend onderwijs. Er is een actieve arts assistenten vereniging en een centrale opleidingscommissie die de kwaliteit van de opleidingen bewaakt.

Sollicitatie en contact

Deric van der Schoot, opleider Urologie of stagebegeleiders Ilze van Onna en Joost Leijte.

Amphia Ziekenhuis

Het opleiden van medewerkers is in handen van de Amphia Academie. Het Amphia Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis pur sang. Om nu en in de toekomst topklinische zorg te kunnen bieden, besteedt Amphia veel aandacht aan deskundigheidsbevordering en het opleiden van medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Amphia Ziekenhuis
Molengracht 21
4818 CK Breda

tel.: 076 595 5000
website: https://www.amphia.nl/