Volwassenpsychiatrie Klinische volwassenenpsychiatrie Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) Roosenburg

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De variatie aan voorkomende stoornis- en delict groepen binnen de Forensisch psychiatrische afdeling (FPA) Roosenburg is groot. Het omgaan met risico- en beschermende factoren is een wezenlijk onderdeel in het behandelproces. Als AIOS leer je (medisch)psychiatrische  behandeling te bieden binnen de context van de Forensische kliniek. Hierbij neem je, naast de wensen en mogelijkheden van de patiënt, voorwaarden, zoals gesteld door justitie en het voorkomen van delict recidive altijd mee in het te bepalen behandelbeleid. FPA Roosenburg is vooruitstrevend op het gebied van herstelgericht werken binnen de Forensische zorg

Hoe ga ik leren?

Binnen een multidisciplinair team zal de AIOS (onder supervisie) zorg dragen voor de medisch psychiatrische zorg binnen een nader te bepalen unit van Roosenburg. Tevens zal de AIOS regievoerend behandelaar zijn van een aantal patiënten. Taken in het kader van risicomanagement zijn onderdeel van de werkzaamheden. Indien gewenst kan het bieden van (groeps)therapie onderdeel zijn van de stage. Verder zal een deel van het takenpakket bestaan uit de uitvoering van juridisch opgelegde voorwaarden, vanuit de wet BOPZ dan wel een strafrechtelijk opgelegde maatregel. Tot slot is de AIOS (onder supervisie) verantwoordelijk voor de somatische zorg en trieert hij in voorkomende gevallen naar de huisarts of de specialist in de algemene gezondheidzorg.

Show-and-tell

De FPA biedt plaats aan mensen met psychiatrische problematiek, waaronder vaak ook op het gebied van middelengebruik, die in de problemen zijn geraakt, omdat zij door hun vaak ernstig grensoverschrijdende gedrag andere mensen of zichzelf schade toebrengen. Daarnaast is vaak sprake van problemen op diverse leefgebieden. De opnameduur en –intensiteit zijn verschillend. Patiënten zijn veelal afkomstig uit penitentiaire inrichtingen, forensisch psychiatrische centra, ambulante forensische zorg of overige GGZ. Binnen de afdeling staat herstel en resocialisatie vanuit forensisch psychiatrisch perspectief centraal. Dit betekent dat risicomanagement op korte en langere termijn een centrale rol hebben in de behandeling van de patiënt. Toenemend staat de opname binnen de FPA in het teken van werken naar een succesvol ambulant vervolgtraject. 

Roosenburg heeft een capaciteit van circa 100 plaatsen, verdeeld over de units Entree, de unit FHIC en de twee zorglijnen supportief en sociaal therapeutisch. Iedere unit kent een eigen behandel- en 24uurszorgteam. De units zijn open of gesloten van aard.

Bij alle patiënten die opgenomen worden met een strafrechtelijke maatregel wordt risicotaxatie verricht. Samen met de patiënt wordt tevens een uitgebreide delictanalyse opgesteld. Hersteldoelen worden opgesteld aan de hand van de Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) methodiek. Deze wordt binnen heel Roosenburg geboden.

Binnen Roosenburg worden zowel groepsgerichte als individuele therapieën geboden. Hierbij streven we er steeds naar ons aanbod aan te passen aan ontwikkelingen in het veld om zo evidence based behandelingen dan wel best- of good practices te bieden.

FPA Roosenburg is volop in ontwikkeling. Continue werken we aan het verlenen van goede zorg en verbetering van de zorgprocessen. We nemen deel aan het EFP kwaliteitsnetwerk en participeren in wetenschappelijk onderzoek.

Sollicitatie en contact

Inhoudelijke informatie over de stage kan gekregen kan worden bij de psychiaters of klinisch psycholoog – manager van FPA Roosenburg tel. 030-2256 290.

Informatie over de opleiding:
Opleider: Prof. dr. A.W. Braam
Plaatsvervanged opleider: Dr. E.J. Regeer
secretariaat A-opleiding: Mw R. Vos, Lange Nieuwstraat 119, 3512 PG Utrecht, telefoon 030-2308614

Altrecht GGZ

Altrecht heeft verschillende gespecialiseerde afdelingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Gespecialiseerd in een bepaalde psychiatrische ziekte, in een leeftijdsgroep of daar juist een combinatie van. Daarnaast heeft Altrecht een aantal poliklinieken verspreid over de regio.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Altrecht GGZ
Lange Nieuwstraat 119
3512PG Utrecht

tel.: 030 230 86 14
website: http://www.altrecht.nl/