Volwassenpsychiatrie Ambulante volwassenenpsychiatrie Altrecht Psychosomatiek Eikenboom

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Altrecht Psychosomatiek Eikenboom is een landelijk hoog-specialistisch topklinisch centrum dat integrale multidisciplinaire diagnostiek, behandeling en consultaties biedt voor patiënten met complexe, (zeer) ernstige somatische symptoomstoornissen en/of conversie (ESS) en de daarbij behorende psychiatrische en/of somatische comorbiditeit.

Altrecht Psychosomatiek Eikenboom biedt een gevarieerd en flexibel behandelprogramma op maat, zowel individueel als in groepsverband met betrokkenheid van familie en andere systeemleden. De behandeling is altijd multidisciplinair met een combinatie van verbale en non-verbale / ervaringsgerichte onderdelen en wordt zowel klinisch als poliklinisch en in dagklinische zorg aangeboden.

De AIOS leert om bij deze uitdagende doelgroep adequate psychiatrische diagnostiek te verrichten, die ook gericht is op instandhoudende en herstelbevorderende factoren. Door samen met de patiënt, zijn systeem en verwijzer en het diagnostiek- / behandelteam een gedeelde visie op de diagnostiek en behandeling te formuleren kan de cirkel van vaak moeilijke communicatie, mogelijke iatrogene schade en ineffectieve behandeling doorbroken worden.

De AIOS ontwikkelt handvaten om om te gaan met ingewikkelde patiënten, het vaak machteloos makende appel van patiënt en het systeem van patiënt en de betrokken hulpverleners. Het geleerde is overal in de psychiatrie toepasbaar, waardoor er meer plezier en deskundigheid ontstaat in het omgaan met moeilijke patiënten en hulpverleners

Hoe ga ik leren?

Het gaat om learning by doing. De visie, organisatiestructuur en het opleidingsklimaat van Altrecht Psychosomatiek Eikenboom faciliteren dat de AIOS zich op het gebied van ESS als zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, reflectieve professional, gezondheids-bevorderaar en organisator kan ontwikkelen.

De AIOS ontwikkelt hierdoor zicht en grip op de complexe interactie tussen soma en psyche, op herkenning en bejegening van patiënten met somatisatie en gebrekkige mentalisatie, op de samenhang met onderliggende psychiatrische problematiek en op overlap en onderscheid met co-morbide somatische aandoeningen.

Daarbij is in de supervisie en samenwerking met de andere disciplines aandacht voor het eigen mentaliseren, het hanteren van de (tegen)overdracht bij deze vaak machteloos makende patiëntenpopulatie en het herkennen en bewerken van parallelprocessen bij de leden van het behandelteam, verwijzer en overige betrokken behandelaren.

Theoretische concepten als psychofysiologie, fysiologie van gehechtheid, (lichaamsgericht) mentaliseren, Acceptance and Commitment Therapy en positieve psychologie met als belangrijkste invalshoeken Veerkracht en Compassie worden besproken en actief toegepast. Een scala aan psychotherapeutische vaardigheden komt aan bod en krijgt verdere verdieping.

In geval van een halfjaarlijkse stage ligt het accent op diagnostiek vanuit het biopsychosociale model, psycho-educatie en motiverende gesprekstechnieken met verbinding naar bovengenoemd theoretisch gedachtengoed in zowel een gepersonaliseerd verklaringsmodel als een behandeladvies en kortdurende behandelingen. Gezien de complexiteit van de psychopathologie van onze patiënten is een volledig psychotherapeutisch traject bij deze stageduur doorgaans niet mogelijk.

Wanneer de AIOS een jaar blijft kan naast diagnostiek ook gekozen worden voor (dag)klinische groepspsychotherapie of individuele psychotherapieën met participatie in langdurige en intensieve veranderingsgerichte behandeltrajecten van patiënten voor wie elders geen behandelperspectief meer gezien werd.

Desgewenst kan ook gekozen worden voor een combinatie met onderzoek, in aansluiting op de wetenschappelijke activiteiten van Eikenboom Academie

Show-and-tell

Referentie van een AIOS:

  • Door de uitgebreide multidisciplinaire diagnostiek bij Altrecht Psychosomatiek leer je jouw psychiatrisch onderzoek toetsen aan gespecialiseerde psychiaters, psychologen, systeemtherapeuten, psychosomatisch artsen en lichaamsgerichte therapeuten. 

  • Een van de weinige plekken in de psychiatrie waar je ook kunt bekwamen in non-verbale diagnostiek en behandeling.

  • Mogelijkheid om principes van hypnotherapie en katalepsie-inductie bij functioneel-neurologisch symptoomstoornis (conversiestoornis) te leren kennen en toe te passen.

  • Ik vond het team van Altrecht Psychosomatiek Eikenboom bevlogen over de doelgroep en open om je eigen interessegebieden te ontwikkelen. Kortom een ideale plek om je te specialiseren op een gebied waar landelijk meer psychiatrische expertise nodig is. 

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:

mw. dr. B. de Graeff, psychiater
b.de.graeff@altrecht.nl

of via: mw. R. Vos, onderwijssecretaresse opleiding psychiatrie Altrecht
r.vos@altrecht.nl

Informatie over de opleiding:

Opleider: Prof. dr. A.W. Braam 

Plaatsvervangend opleider: mw. dr. E.J. Regeer

Secretariaat A-opleiding: Mw R. Vos, Lange Nieuwstraat 119, 3512 PG Utrecht, telefoon 030-2308614

Altrecht GGZ

Altrecht heeft verschillende gespecialiseerde afdelingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Gespecialiseerd in een bepaalde psychiatrische ziekte, in een leeftijdsgroep of daar juist een combinatie van. Daarnaast heeft Altrecht een aantal poliklinieken verspreid over de regio.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Altrecht GGZ
Lange Nieuwstraat 119
3512PG Utrecht

tel.: 030 230 86 14
website: http://www.altrecht.nl/