Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

ABC is een specialistische voorziening voor jongeren (van 18 – 28 jaar) met een psychosekwetsbaarheid met als doel hen zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun persoonlijk herstel door middel van rehabilitatie en behandeling in samenwerking met direct betrokkenen en ketenpartners. De afdeling participeert in diverse onderzoekslijnen zoals naar de individuele rehabilitatiebenadering.

In deze stage is veel aandacht voor de diagnostiek en behandeling  van psychoses. Dit kan een eerste psychose of recidiverende psychoses zijn. Er kan sprake zijn van schizofrenie, waanstoornis, schizoaffectieve stoornis of bipolaire stoornis vaak met comorbiditeit zoals depressie, angst, trauma, verslaving, ontwikkelingsstoornis en persoonlijkheidsstoornis. De nadruk ligt op het zelfstandig doen van intakes en behandelingen.

Bij een vastgestelde psychose ligt de nadruk op rehabilitatie en behandeling (psychologische behandeling, farmacotherapie, gezinsbegeleiding, psycho-educatie en zelfmanagement).

Daarnaast is er een uitgebreid groepenaanbod: medicatiespreekuur, psychoeducatie, herstelgroep, leefstijlmanagement, runninggroep en groepsaanbod aan familieleden. AIOS kunnen participeren in het groepsaanbod, psychotherapie geven en participeren in wetenschappelijk onderzoek.

De AIOS doet wekelijks een intake in samenwerking met een casemanager, waarbij een psychiater aansluit. De intake wordt besproken in het stafoverleg waarbij een advies wordt geformuleerd. Bij start behandeling wordt er samen met patiënt en familie behandel- en rehabilitatiedoelen in de vorm van een behandelplan opgesteld. In principe is er sprake van een ambulante begeleiding volgens de FACT principes en indien nodig kan iemand tijdelijk worden opgenomen op de kliniek. De kliniek bestaat uit een open groep van 8 bedden. De familie wordt uitgebreid en intensief bij de behandeling betrokken. De ambulante behandeling wordt elke drie maanden geëvalueerd in een bespreking samen met patiënt, familie, casemanager en op indicatie trajectbegeleiders, GZ-psycholoog of SBWU-medewerkers . Bij klinische opnames wordt de behandeling 1 keer per 4 weken geëvalueerd.

Daarnaast behandelt de AIOS patiënten die al langer in zorg zijn bij onze afdeling. De AIOS houdt in samenwerking met de casemanager het behandelplan en crisispreventie actieplan actueel.  De AIOS geeft tenminste een keer tijdens de stage de psycho-educatiecursus over psychosegevoeligheid samen met een verpleegkundige.

De stage is een full time stage gedurende een jaar.

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:

Drs. S. Kuijl, afdelingspsychiater Altrecht ABC en expert spoedeisende psychiatrie.

Altrecht GGZ, afdeling Altrecht ABC, ABC Straat 8, 3512 PX Utrecht, telefoon 030-2399070

Informatie over de A - opleiding:

Opleider: Prof. dr. A.W. Braam

Plaatsvervangend opleider: mw. drs. D.W.G.M. Tijdink

secretariaat A-opleiding: mw. R. Vos, Lange Nieuwstraat 119, 3512 PG Utrecht, telefoon 030-2308614

Altrecht GGZ

Altrecht heeft verschillende gespecialiseerde afdelingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Gespecialiseerd in een bepaalde psychiatrische ziekte, in een leeftijdsgroep of daar juist een combinatie van. Daarnaast heeft Altrecht een aantal poliklinieken verspreid over de regio.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Altrecht GGZ
Lange Nieuwstraat 119
3512PG Utrecht

tel.: 030 230 86 14
website: http://www.altrecht.nl/