Opleiding Spoedeisende Geneeskunde

Over de opleiding

Wie zijn wij? 

Wij zijn een enthousiaste groep van 7 SEH-artsen KNMG binnen de organisatie die sinds 2015 Zuyderland MC heet (voorheen Atrium MC Heerlen en Orbis MC Sittard-Geleen). De opleiding tot SEH-arts KNMG wordt geheel verzorgd op locatie Heerlen. Sinds 2006 zijn er SEH-artsen KNMG werkzaam binnen het Zuyderland MC. Sinds die tijd zijn er veel zaken bereikt. De visie van de vakgroep van SEH-artsen in Zuyderland MC luidt als volgt: de SEH-arts in het Zuyderland MC levert de niet bediscussieerbare eerste opvang voor alle spoedeisende patiënten. Wij leveren hoogwaardige kwaliteit van zorg door inzichtelijk te werken binnen efficiënt georganiseerde logistieke processen en in goede samenwerking met de verpleegkundigen, de aangrenzende specialismen en onze ketenpartners. Het belang van de patiënt is hierbij altijd leidend. Wij staan bekend als een slagvaardige, betrouwbare en serieus te nemen partner. De onderlinge samenwerking is open en constructief. Collegialiteit en een prettige werksfeer zijn daarbij belangrijke waarden. Er is ruimte om individuele ambities te verwezenlijken waaronder wetenschappelijk onderzoek. We verzorgen een hoogwaardige opleiding tot SEH-arts voor maximaal 6 AIOS. Opleidings- en zorgtaken zijn met elkaar in evenwicht.
De SEH-opleiding is een belangrijk speerpunt binnen onze organisatie. Het toenmalig Atrium MC is in 2001 gestart met SEH-opleiding. Hiermee was het een van de eerste ziekenhuizen in Nederland met deze opleiding. De opleiding heeft in de loop der jaren steeds meer een eigen gezicht gekregen, aangezien er sinds 2006 ook SEH-artsen deel uitmaken van de opleidingsgroep.

Het Zuyderland MC maakt deel uit van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Zij levert topklinische en topreferente zorg binnen de regio Zuid Limburg en is geaffilieerd met het Universitair Medisch Centrum Maastricht voor een groot aantal opleidingen. In deze regio vinden gemeenschappelijke onderwijsbijeenkomsten plaats met het Maxima MC in Veldhoven, het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en het VieCuri ziekenhuis in Venlo.  Ook binnen de opleidingsregio OOR-ZON vinden verschillende onderwijsbijeenkomsten plaats.

Het adherentiegebied voor het Zuyderland MC locatie Heerlen is ongeveer 300.000 mensen. Dit waarborgt dat het vakgebied in de volle breedte en in al zijn aspecten uitgeoefend kan worden. Het Zuyderland MC locatie Heerlen is een groot opleidingsziekenhuis dat een grote afdeling SEH heeft en een aanzienlijk patiëntenaanbod van 33.500 per jaar. De huisartsenpost is naast de SEH gelegen en werkt nauw samen met onze afdeling.

Alle SEH-artsen zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten van de eindtermen van de opleiding. Mede in het kader van de opleiding hebben allen een specifiek aandachtsgebied. Dit in verband met de begeleiding van AIOS, de inhoudelijke afstemming met stagebegeleiders en de organisatie van de opleiding.

Over de opleiding

De totale opleiding duurt 36 maanden. De opleiding is opgebouwd uit stages en modules, die variëren van 2 weken tot 4 maanden. Dit betekent dat de opleiding wordt gekenmerkt door de mogelijkheid van een flexibele opeenvolging van modules. De generalistische SEH-stages (50 % van de opleidingstijd)  borduren zoveel mogelijk voort op de reeds afgeronde stages en de daarbij verworven inzichten. Tijdens de verschillende stages wordt de AIOS SEH uitsluitend ingedeeld voor taken die gerelateerd zijn aan de acute zorg (Spoedeisende Hulp, Eerste Hart Hulp (EHH), Acute Opname Afdeling (AOA), Spoedpoli’s etc.). De stages dienen ter verdieping van kennis en vaardigheden binnen de betreffende disciplines. Naast de verplichte stages binnen het landelijk curriculum, worden er tevens stages aangeboden binnen de belangrijkste aanpalende specialismen. Dit zijn Heelkunde, Interne Geneeskunde, Longziekten en Neurologie. De duur van de stages wordt mede bepaald in overleg met de betreffende AIOS, afhankelijk van reeds eerder opgedane ervaring. Elke AIOS krijgt dus een opleiding aangeboden die is aangepast aan diens behoeften. Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is hierbij de belangrijkste leidraad. Hierin staat vermeld wat een AIOS reeds geleerd heeft en waar nog behoefte bestaat aan extra verdieping.

Sedert 2010 wordt op de dinsdagochtend (1e, 2e en 4e dinsdag van de maand) begonnen met cursorisch onderwijs van 08:30 uur tot 11:00 uur, gebaseerd op de 18 thema’s. Deze komen gedurende 18 maanden aan bod waardoor een AIOS gedurende de opleiding 2 maal de cyclus doorloopt. Daarnaast is er op elke 2e donderdagavond van de maand een refereeravond, met ruimte voor verdieping. Op elke 3e dinsdag van de maand is er een gezamenlijk onderwijsmoment met de beschouwende disciplines, waar ruimte is voor de bespreking van casuïstiek (case based discussions). Elke 3e woensdag van de maand is er radiologie onderwijs met een thema gerelateerd aan acute zorg. Elke donderdag aan het einde van de middag is er een traumabespreking, tezamen met de Heelkunde en de Orthopedie.

Kwaliteit

Kwaliteitsverbetering van de opleiding wordt bijgehouden middels een Plan Do Check Act (PDCA)-cyclus. De opleidingsvergadering, die elke 1e dinsdag van de maand na het onderwijs worden gehouden, is het belangrijkste gremium voor het bespreken hiervan. Jaarlijks wordt een enquête gehouden voor het meten van het opleidingsklimaat (D-rect). Tevens worden de individuele leden van de opleidingsgroep beoordeeld d.m.v. de vragenlijst van The Maastricht Clinical Teaching Questionnaire (MCTQ). De verbeterpunten die uit deze enquêtes naar voren komen worden besproken in de opleidingsvergadering en mede naar aanleiding hiervan wordt de PDCA-cyclus vormgegeven. Tevens wordt gekeken of eerdere verbeterpunten daadwerkelijk zijn verbeterd en of goede punten behouden zijn gebleven.

Show-and-tell

De opleiding Spoedeisende Geneeskunde binnen het Zuyderland MC kenmerkt zich door een exposure aan een zeer gevarieerd aanbod aan pathologie. De patiëntenpopulatie van onze SEH kenmerkt zich door een grote zorgzwaarte, veel complexe casuïstiek en relatief weinig zelfverwijzers. De SEH-artsen en AIOS zijn op onze SEH betrokken bij de opvang van alle instabiele en kritisch zieke patiënten, in nauwe samenwerking met de betrokken specialisten. De SEH-artsen hebben hierbij een grote mate van autonomie. De laatste jaren is er veel aandacht voor specifieke zaken als Procedurele Sedatie en Analgesie (PSA), echografie en luchtwegmanagement. Tevens zijn wij direct betrokken bij alle trauma-opvang, waarbij de SEH-arts leiding geeft aan het trauma team.

 

Over de regio

De opleiding Spoedeisende Geneeskunde binnen het Zuyderland MC valt binnen de OOR Zuid Oost Nederland. Binnen deze OOR zijn er nog 3 andere ziekenhuizen die de opleiding tot SEH-arts KNMG aanbieden. Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maxima MC in Veldhoven en Viecuri MC in Venlo. Binnen deze opleidingsregio wordt 4X per jaar een Regionale Onderwijsdag georganiseerd.

Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland is een groot STZ-ziekenhuis in het zuiden van het land, dat is ontstaan uit het vroegere Atrium uit Heerlen en het Orbis uit Sittard. Samen staan wij garant voor uitstekende zorg in het Zuiden des lands. Het belang van zowel onderzoek als onderwijs wordt onderschreven in de missie van het ziekenhuis en blijkt naast de ondersteuning die het ziekenhuis biedt d.m.v. het leerhuis, uit het gegeven dat het ziekenhuis meer dan 25 (vervolg) opleidingen voor medisch specialisten in huis heeft. Het Zuyderland is een ziekenhuis met twee locaties (Heerlen en Sittard).

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Zuyderland Medisch Centrum
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard – Geleen

website: http://www.zuyderland.nl/