Opleiding Neurologie en Klinische Neurofysiologie St. Antonius Ziekenhuis

Over de opleiding

De opleiding tot neuroloog vindt zowel in het St. Antonius Ziekenhuis als in het UMCU plaats. Ook aios uit andere opleidingsregio’s zijn welkom in het St. Antonius Ziekenhuis.

De Opleidingsgroep:

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft een grote afdeling neurologie met 10 stroke bedden en 18 algemene neurologie bedden op de locatie Nieuwegein en 12 algemene neurologie bedden op de locatie Utrecht. Er zijn 16 neurologen en twee klinisch neurofysiologen werkzaam in de vakgroep Neurologie en Klinische Neurofysiologie.

Binnen de vakgroep bestaan er verschillende subspecialisaties en aandachtsgebieden, zoals vasculaire neurologie, kinderneurologie, bewegingsstoornissen, slaapstoornissen, en multiple sclerose. Op zowel locatie Utrecht als locatie Nieuwegein wordt specialistische poliklinische zorg in bovengenoemde speerpunten geleverd. Er wordt een groot aantal patiënten gezien, die veelal rechtstreeks door de huisarts verwezen zijn.

Op de afdeling klinische neurofysiologie worden zeer veel onderzoeken in de volle breedte uitgevoerd. Er is een leerzame mix van normale en bijzondere bevindingen. Speerpunten van de afdeling, die niet overal geleerd kunnen worden, zijn ultrageluidsonderzoeken en intra-operatieve monitoring. 

De specialistische polistage is een belangrijke aanvulling voor de ervaren aios die academisch wordt opgeleid. In het St. Antonius Ziekenhuis zijn er multidisciplinaire spreekuren voor slaapstoornissen, demyeliniserende aandoeningen en neurodegeneratieve aandoeningen en bewegingsstoornissen. Dit zijn de thema’s die supplementair zijn aan de thema’s/ zorglijnen van het UMCU.

De Opleiding:

De opleiding tot neuroloog bestaat uit een academisch gedeelte, dat in onze regio veelal plaats vindt in het UMCU, en een niet-academisch jaar dat in het St. Antonius ziekenhuis kan plaatsvinden. De opleiding start altijd met een academisch jaar. Het perifere jaar kan gevolgd worden in alle jaren van de opleiding, waarbij er rekening wordt gehouden met de reeds behaalde competenties. Daarnaast is de klinische neurofysiologie een verplicht onderdeel van de opleiding tot neuroloog, met een stageduur van 9-12 maanden, die geheel of gedeeltelijk in het St. Antonius ziekenhuis gevolgd kan worden.

Wat gaat de aios leren?

In het St. Antonius Ziekenhuis wordt competentiegericht opgeleid volgens het landelijk opleidingsplan NEURON-2.

Behalve aan de medische inhoud, wordt er ook aandacht besteed aan de algemene competenties. Bovendien wordt er veel tijd ingepland voor onderwijs. Ook anios worden opgeleid en krijgen op maat begeleiding om zich te ontwikkelen en hun carrière vorm te geven.

Diverse stages

In het laatste jaar van de opleiding is het mogelijk een supervisiestage van 3-6 maanden te lopen (link naar betreffende opleidingsonderdeel / stage). De aios wordt volledig verantwoordelijk over de klinische afdeling en doet zelfstandig poliklinische spreekuren. Hierbij wordt voornamelijk geleerd om jongere jaars a(n)ios en co-assistenten te superviseren met eindverantwoordelijkheid voor patiëntenzorg en organisatie van de afdeling.

Andere mogelijke (op maat te maken) stages:

  • stage vasculaire neurologie
  • stage somnologie (link)
  • poli stage (HNP poli, CTS poli, MS, Parkinson, slaap)
  • poli stage kinderneurologie
  • een stage op de afdeling klinische neurofysiologie kan ingevuld worden naar aanleiding van de wensen van de aios en de eerdere ervaring met klinische neurofysiologische onderzoeken. Dit kan variëren van het aanleren van de basis van EEG, EMG, EP en duplex tot het meer verdiepen in ultrageluid (ook zelf verrichten indien gewenst), intra-operatieve monitoring, slaaponderzoeken, EEGs bij kinderen, etc.

Hoe ga ik leren?

De Opleiders

Dr Marjon van der Meulen is de opleider neurologie in het St. Antonius Ziekenhuis. Dr Selma Tromp is plaatsvervangend opleider en verantwoordelijk voor de opleiding klinische neurofysiologie.

De Cultuur

De afdeling neurologie heeft een open en veilig opleidingsklimaat. De sfeer is dusdanig goed en open, dat we complimenten krijgen over de laagdrempeligheid en benaderbaarheid van de opleidingsgroep. Overdrachten en besprekingen zijn bedoeld om excellente patiëntenzorg te combineren met onderwijsmomenten, onder het motto Life long learning voor iedereen.

Interne kwaliteit

De opleiding wordt aldoor verder ontwikkeld en verbeterd samen met de aios. Op de werkvloer spreekt de opleider informeel met de aios over knel- en verbeterpunten van de opleiding en formeel wordt 4x per jaar een opleidingsvergadering gehouden tussen aios en de opleidingsgroep die wordt voorbereid en voorgezeten door de aios. Door middel van een terugkoppeling van meerdere eindgesprekken die met een onafhankelijk medewerker van de Antonius Academie over de opleiding zijn gevoerd, komt ook anoniem verzamelde feedback terug bij de opleidersgroep.

Aios zeggen over onze opleidingskliniek het volgende:

Annemijn Algra : -"Hoe junior of onervaren je ook bent, jouw mening telt tijdens het ochtendrapport, de grote visite of de onderwijsmomenten. Juist deze open, warme en laagdrempelige sfeer en de betrokkenheid van de neurologen om je de lol van het vak te laten inzien maken het Sint Antonius Ziekenhuis wat mij betreft tot een plek waar je als (onervaren) dokter enorme persoonlijke groei kunt doormaken."

Marjolein Geurts: - "Opleiden op maat! Zowel voor een beginnende arts-assistent als een ervaren aios is er een opleidingsplan dat aansluit op je kennis en vaardigheden, maar ook op je belangstelling en ambities. Zo is persoonlijk opleiden bedoeld!”

Rutger Heinen:-“Neurologie in Nieuwegein is het vak beoefenen zoals het bedoeld is. Uitdagend qua patiëntenaanbod, stimulerend vanuit de prettige werksfeer binnen zowel de vakgroep Neurologie als de rest van het ziekenhuis, vooruitstrevend op het gebied van onderwijs en innovatief als het gaat om het inpassen van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.”

Wouter van Rheenen: “Vanaf de eerste dag zelf aan de slag onder goede en betrokken supervisie in een veilige sfeer. Een plek waar je breed wordt opgeleid, maar ook voldoende ruimte krijgt je verder te verdiepen in een specifiek aandachtsgebied. In combinatie met de nodige gezelligheid maakt dit de afdeling klinische neurofysiologie van het Antonius een bijzonder fijne opleidingsplek.”

 Kandidaten voor een opleidingsplaats worden door de opleiders in het UMCU geselecteerd. Sollicitaties kun je richten aan Dr. T. Seute, opleider neurologie in het UMCU.

Over de regio

Voor de opleiding klinische neurologie is er een samenwerkingsverband met het UMCU.

Voor de opleiding klinische neurofysiologie is er een samenwerkingsverband met het UMCU, LUMC en AMC.

Een sollicitatie voor een anios plaats kan worden gericht aan het secretariaat neurologie, t.a.v. dr M.H.B. Huisman, neuroloog.

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/