Radiologie Isala

Over de opleiding

Wie zijn wij? 

De opleidingsgroep Radiologie bestaat uit de opleider, plaatsvervangend opleider, alle radiologen en nucleaire geneeskundigen werkzaam binnen de maatschap Radiologie/Nucleaire geneeskunde van Isala (21 leden, 19,6 FTE). Drs. H.Z. Flach, radioloog, is opleider en primair verantwoordelijk voor het organisatorische en inhoudelijke beleid van de opleiding. Zij maakt deel uit van en geeft leiding aan de opleidingsgroep. Drs. A.H.J. Oostdijk, nucleaire geneeskunde,  is plaatsvervangend opleider en treedt bij afwezigheid van de opleider in de rechten en plichten van de opleider. Tevens maakt hij deel uit van de opleidingsgroep.

De opleiding wordt organisatorisch, didactisch, beleidsmatig en adminitratief ondersteund door de staffunctionarissen Ingrid Nijholt Adviseur beleid en ondersteuning Isala Academie, Gardi Bloemhof Opleidingsfunctionaris Medische beeldvorming en Rianne Eilander Secretaresse opleiden & onderzoek Medische beeldvorming.

Isala is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis deel uitmakend van de STZ ziekenhuizen. Sinds de fusie met het Diaconessenhuis Meppel in januari 2015 is Isala één ziekenhuisorganisatie met vijf locaties te weten in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde.  In augustus 2013 is de hoofdlocatie van Isala in Zwolle naar een geheel nieuw ziekenhuis verhuisd. Het ziekenhuis heeft een erkenning voor 1116 bedden. 7000 medewerkers en meer dan 450 medisch specialisten verzorgt binnen dit ziekenhuis per jaar meer dan 640.000 polikliniekbezoeken, ruim 45.000 klinische opnames en 53.000 dagbehandelingen.

In het strategisch beleid van het ziekenhuis neemt opleiding een prominente plaats in. Training, opleiding en onderzoek worden ondersteund door de Isala Academie. De medische staf beschikt over een eigen opleidingsreglement.

De afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde vormen sinds 1 januari 2015 een vakgroep binnen de Isala. Een verregaande samenwerking tussen beide afdelingen is noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan in- en externe ontwikkelingen. In 2015 is een ontwikkeling ingezet naar een verregaande integratie van beide afdelingen op klinisch, onderwijskundig en researchgebied. Het orgaangerichte werken binnen CORONA opleidingsmodel geeft hieraan duidelijk richting.

De afdeling Radiologie stelt zich ten doel:

 • kwalitatief hoogwaardig diagnostisch onderzoek en behandeling met behulp van beeldvormende technieken te verrichten

 • een hoogwaardige bijdrage te leveren aan de opleiding tot radiologen en radiologisch laboranten, arts-assistenten van andere discipline etc., inclusief bijscholing

 • een hoogwaardige bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de radiologie, veelal in samenwerking met andere disciplines

 • een hoogwaardige bijdrage te leveren aan het facultaire onderwijs op het gebied van de radiologie

De afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde maakt integraal deel uit van de patiëntenzorg van Isala. De diagnostiek en interventies (minimaal invasieve behandelingen) zijn van belang voor de patiënten die klinisch en poliklinisch door de verschillende afdelingen worden behandeld. Daarnaast wordt onderzoek verricht voor andere ziekenhuizen en huisartsen uit de regio. In het kader van het wetenschappelijk onderzoek werkt de afdeling samen met onderzoeksinstituten en diverse disciplinegroepen van het AMC en UMCU. De afdeling verzorgt de opleiding tot radioloog en levert een bijdrage aan het facultaire onderwijs, de opleiding tot radiologisch laborant en de bij- en nascholing van verschillende beroepsgroepen.

De afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde realiseert ongeveer 200.000 radiologische verrichtingen. Het grootste gedeelte van de patiëntenzorg vindt plaats op een centrale locatie. De vakgroep Radiologie en Nucleaire geneeskunde is onderdeel van het Medisch Diagnostisch en Therapeutische Beeldvormingsgroep Nederland (MDTBGN)  en houdt praktijk op verschillende fysieke locaties.  De opleiding tot radioloog vindt echter alleen plaats op de afdeling radiologie en Nucleaire geneeskunde op de locatie Isala.

De afdeling Radiologie/Nucleaire Geneeskunde locatie Isala waar de AIOS werkzaam zal zijn is volledig “state of the art” geoutilleerd waaronder: 8 digitale bucky-kamers, waarvan drie in combinatie met traumaopvang; twee onderzoekskamers voor doorlichting, multifunctioneel, waarvan één dient als  back up voor de interventiekamer; zeven echokamers, inclusief percunavigatie fusietechnieken, elastography  en matrix transducer, met  voorbereiding voor uronavigatie;  één interventie-kamer, inclusief bi plane en één hybride ok; drie  CT scanners, één 128 en twee 256 slice waarvan 1 op de SEH. “ Vol iteratief” CT systeem vanaf maart 2016 operationeel en een 128 slice wider bore systeem voor interventies; drie MRI onderzoekskamers waarvan twee 1,5 T en één 3 T;  twee mammografiekamers en één stereotactische biopsiekamer. Daarnaast beschikt de afdeling over een gammacamera, 4 SPECT CT’s (64-, 16-, 1-slice) waarvan één systeem specifiek voor de Cardiologie, twee PET CT’s (eind 2016 een digitale PET CT) en een gammacamera met flatpanel CT. De afdeling heeft voor de PET-CT-scanner de EARL-accreditatie, een Europees kwaliteitskeurmerk binnen de nucleaire geneeskunde in het bijzonder voor PET-CT-centra.

Samenwerkingsovereenkomsten met toonaangevende industrieën zoals Philips en General Electric zorgen voor een constante stroom van technologische vernieuwingen, onder andere op het gebied van diagnostische systemen beeldbewerking. Op dit moment zijn in dit kader 4 OIOs bezig met een eigen origineel PhD traject.

Digitalisering van het aanvraagproces is in ontwikkeling, alsmede een nieuw verbeterd EPD. Naast elektronische verslaglegging vinden talrijke veelal multidisciplinaire besprekingen plaats. AIOS zijn hier vanzelfsprekend actief bij betrokken.

Dit alles waarborgt dat het vakgebied in de volle breedte kan worden uitgeoefend, inherent hieraan kan de volledige opleiding Radiologie worden aangeboden.

Op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van Isala wordt de radiologie als een klinisch georiënteerd medisch specialisme beoefend. Dit houdt in dat:

 • Wij in onze verslaglegging de klinisch relevante informatie weergeven die bijdraagt aan een goed management van de patiënt en zijn probleem.In ons verslag doen wij als wij dat noodzakelijk achtten in het licht van de bevindingen suggesties voor aanvullende diagnostiek, al dan niet d.m.v. verwijzing naar een hiervoor geschikte klinisch specialisme.

 • Als de vraagstelling niet duidelijk nemen we contact op met de aanvrager.

 • Wij ons zo nodig verdiepen in de medische voorgeschiedenis van de patiënt door de aanvrager hierom te vragen dan wel ons te verdiepen in het elektronisch patiëntendossier.

 • 24/7-365 dagen per jaar laagdrempelig bereikbaar zijn voor intercollegiaal overleg en ook interventies 24/7-365 dagen per jaar uitvoeren indien die in het belang zijn van de patiënt op dat moment.

 • Een actieve bijdrage leveren in de multidisciplinaire overlegstructuren

 • Bij patiëntgebonden onderzoeken zoals bv doorlichtingsonderzoek, vasculaire en non-vasculaire interventies, maar ook bij echografische onderzoek ons klinisch competent opstellen. Hierbij kan een aanvullende anamnese, een aanvullend lichamelijk onderzoek, uitleg over de diagnostische procedure alsmede uitleg over de diagnostische bevindingen tot het takenpakket van de radioloog horen.

Om dit vanuit de opleiding te ondersteunen en te stimuleren hebben we per differentiatieonderdeel afspraken gemaakt met aanpalende specialismen omtrent het doen van mini-stages voor de differentiatie AIOS om de mogelijk niet productieve barrières en soms het ontbrekende natuurlijke gebrek aan inlevingsvermogen achter het verslagstation te verbeteren. Hierdoor stijgt aan de ene kant de motivatie voor de AIOS om ondersteunende taken te verrichten voor de clinicus en wordt aan de andere kant de afstand tussen AIOS en clinicus verkleint, hetgeen leidt tot meer interactie en volwaardig mede-behandelaarschap.

De opleiding wordt gekenmerkt door ambitie, kwaliteit en veiligheid

Ambitie

Isala heeft erkenning voor HORA AIOS met alle differentiaties behalve interventieradiologie en kinderradiologie, maar zal zich vanwege de invoering van CORONA vooral gaan richten op het opleiden van AIOS binnen de CORONA. Erkenning binnen de CORONA is voor alle differentiaties aanwezig met uitzondering van Kinderradiologie, interventieradiologie en Nucleaire geneeskunde. De differentiatie  Interventieradiologie wordt momenteel aangevraagd en Nucleaire geneeskunde zal medio 2016 worden aangevraagd.

Wij willen de komende jaren uitgroeien tot een van de beste topklinische perifere opleidingen radiologie CORONA stijl van Nederland, zodat het voor AIOS een pre is om deels in Isala opgeleid te zijn. Dit zal tot uiting moeten komen door resultaten in diagnostisch en behandelpalet, onderwijsactiviteiten en wetenschappelijke output.

Wij denken dat kwaliteit in de breedste zin van het woord herkend zal worden en zal leiden tot goede kansen op de arbeidsmarkt.

Deze ambitie bepaalt de inhoud van de opleiding, met sterke nadruk op de mogelijkheden die Isala als  een van de grootste en breedste Topklinische Opleidingsziekenhuizen biedt aan apparatuur en patiëntenpopulatie met bijhorend interventie/behandelpalet. Onderscheidende klinische afdelingen zijn hierbij aanwezigheid in Isala zoals Radiotherapie, Neuro-IC, Cardiothoracale IC en Neonatale IC. Het radiologisch diagnostisch palet is hierbij vanzelfsprekend faciliterend aanwezig alsmede als onderscheidend behandelpalet van percutane stroke behandelingen alsmede de percutane behandeling van intracraniele arteriele vaataneurysma’s. Verder zal Isala als noviteit in maart 2016 ook het eerste niet academische centrum zijn met een MR HIFU systeem voor de behandeling van uterusmyomen en botmetastasen.

Onze ambitie maken wij elke dag zichtbaar in de wijze waarop we elkaar positief stimuleren en corrigeren. De afdeling radiologie heeft dan ook onderwijs geven en wetenschappelijk onderzoek verrichten hoog in het vaandel staan. Participatie in onderwijs buiten de verplichte onderdelen binnen de opleiding wordt aangemoedigd en gefaciliteerd omdat in onze filosofie research, onderwijs en goede patiëntenzorg hand in hand gaan. Wij geloven dat wij in Isala aan de meest ambitieuze AIOS die werkomgeving kunnen bieden die passend, inspirerend en uitdagend is.

Kwaliteit

De afdeling Radiologie en nucleaire geneeskunde gaat als  onderdeel van Isala op voor JCI accreditatie in 2016. De Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming heeft als een van weinige afdelingen in de gezondheidszorg in Nederland de erkenning van  een EFQM (European Foundation for Quality Management-Award) (4 sterren).  Good Manufacturing Practice (GMP) en Good Clinical Practice (GCP) zijn randvoorwaarden voor hoogstaand (wetenschappelijk) onderzoek, in het bijzonder voor contractgebonden onderzoek. Een GMP lab in Isala zal operationeel zijn medio 2016.

Kwaliteit dient intrinsiek deel uit te maken van het beleid en de werking van elke afdeling. Kwaliteit wordt heden ten dage vaak gedefinieerd aan de hand van allerlei kwaliteitsindicatoren, maar in essentie wordt kwaliteit het beste weergegeven door de one-liner: “meer doen dan de klant (=aanvrager en patiënt) verwacht”.

De kwaliteit is zichtbaar in de dienstverlening naar patiënt en aanvrager in de vorm van een snelle, adequate en complete verslaglegging, in de wijze waarop we intern en extern samenwerken en communiceren, en de manier waarop wij wetenschap bedrijven.

Kortom, dat wij professionals zijn. Uitgangspunt vormen de CANMEDS competenties, recentelijk uitgebreid met het criterium ‘Medisch Leiderschap’. De opleiding Radiologie Isala erkent hiermee dat voor goed medisch leiderschap niet alleen medisch-inhoudelijke kennis essentieel is maar dat organisatorische, financiële en leidinggevende kennis en vaardigheden minstens zo belangrijk zijn. Medisch leiderschap is verandering in de gezondheidszorg mogelijk maken middels jezelf, anderen en de maatschappij.

Veiligheid

De basis van goed opleiden is dat aios en staf te allen tijde respectvol met elkaar omgaan in een veilige werkomgeving. Over en weer hebben we een voorbeeldfunctie. We praten met elkaar, niet over elkaar. We “ storten op de emotionele bankrekening”. Dat houdt niet in dat we AIOS ‘pamperen’: feedback kan en moet altijd worden gegeven, positief (complimenten) en negatief (verbeterpunten) waarbij die twee hand in hand gaan. Altijd is het adagium: ‘hard on the content, soft on the person’. Tenzij de “person” de “content” in de weg staat. Om dit in goede banen te leiden heeft de hele opleidingsgroep Teach the Teachers gevolgd deel 1 en de opleider Teach the Teachers 1,2 en 3.

Wij beseffen ons dat opleiden ‘teamwork’ is van AIOS en opleiders, waarbij de zwakste schakel de sterkte van de totale keten bepaalt. Er ligt ook een uitdrukkelijke uitnodiging en eigen verantwoordelijkheid om zaken die AIOS opvallen die beter kunnen, bespreekbaar te maken in de dagelijkse gang van zaken, maar ook op de daarvoor ingestelde  opleidingsvergaderingen en uiteraard ook bij de (differentiatie) opleiders. Mochten er zaken zijn in de persoonlijke sfeer die optimaal professioneel functioneren in de weg staan ligt er een warme uitnodiging om deze te bespreken met de (differentiatie) opleider, danwel bij een van de andere opleiders bij wie een AIOS zich comfortabel genoeg voelt om dit te bespreken.

Over de opleiding

De opleiding radiologie neemt over het algemeen 5 jaar in beslag. Iedere aios wordt opgeleid tot algemeen radioloog met één of twee differentiaties. De eerste 2,5 jaar van de opleiding staat volledig in het teken van de algemene radiologie (common trunk). In de tweede helft van de opleiding besteedt de aios minimaal 1 jaar aan de verdere ontwikkeling van de competenties van de algemeen radioloog en 1,5 jaar aan 1 of 2 differentiaties. Zodoende heeft iedere aios aan het eind van de opleiding ten minste drieënhalf jaar opleiding in de algemene radiologie gevolgd. Het palet van de algemene radiologie in de opleiding is zo ingericht dat de radioloog bij registratie in principe alle frequente, spoedeisende en eerstelijns verrichtingen zelfstandig kan uitvoeren.

In de OOR NO volgen alle AIOS één jaar van hun opleiding binnen de academische opleidingsinstelling binnen de OOR NO, het UMCG. Gekozen is om dit uitwisselingsjaar in het derde opleidingsjaar onder te brengen. In tabel 1 is de opleidingsconstructie weer gegeven.

Tabel opleidingsconstructies radiologie OOR NO

5 jaar

 

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

ISALA– UMCG

ISALA

ISALA

UMCG

ISALA

ISALA

UMCG

UMCG

ISALA

UMCG

UMCG

 

Thema's


Acht thema’s vormen de leidraad in de gehele opleiding. De common trunk is ingedeeld in aantallen stageweken per thema en in de differentiatiefase kiest de aios één of twee thema’s als differentiatie. De acht opleidingsthema’s zijn als volgt:

 1. Cardiothoracale radiologie
 2. Abdominale radiologie
 3. Interventieradiologie
 4. Nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie
 5. Neuro- en hoofd-halsradiologie
 6. Musculoskeletale radiologie
 7. Mammaradiologie
 8. Kinderradiologie

De opleiding radiologie sluit met deze acht thema’s zoveel mogelijk aan op de indeling van de klinische specialismen om optimale expertise en dienstverlening te kunnen bieden aan de aanvragend specialist. De thema’s zijn merendeels orgaansysteemgericht, corresponderend met de indeling van de betrokken klinische specialismen (thema’s 1, 2, 5-7). Twee thema’s zijn meer modaliteitsgericht: de interventieradiologie en de nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie (thema’s 3 en 4). De kinderradiologie richt zich op een specifieke doelgroep, hetgeen aansluit op de separate organisatie van de kindergeneeskunde als klinisch specialisme (thema 8).

Commun trunk

In de common trunk wordt een solide basis gelegd voor de beheersing van de algemene radiologie. Alle thema’s komen in de common trunk aan de orde. Voor het structureren van de common trunk is gekozen voor het vaststellen van het aantal stageweken per thema. Bij de genoemde aantallen stageweken wordt uitgegaan van een fulltime dienstverband. De opleider bepaalt in afstemming met de aios welke stage waar en wanneer wordt gevolgd. In Tabel 2 staan de totale aantallen stageweken uitgewerkt. Per thema kan hiervan maximaal 10% naar beneden worden afgeweken.

De aios komt in de common trunk in aanraking met alle deelgebieden van de radiologie, met een minimum van acht weken stage per deelgebied. Op grond hiervan kan de aios tegen het einde van de common trunk een bewuste afweging maken voor de te kiezen differentie(s). Stages kunnen worden opgesplitst wanneer dit voor de individualisering van de opleiding noodzakelijk is.

Tabel Aantallen stageweken per thema in de common trunk

Thema

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3, 1e helft

Totaal aantal stage-weken common trunk

Cardiothoracale radiologie

12

4

4

20

Abdominale radiologie

12

4

4

20

Interventie radiologie

 

4

4

8

Nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie

 

8

 

8

Neuro- en hoofd-halsradiologie

8

4

4

16

Muscoloskeletale radiologie

10

4

4

18

Kinderradiologie

 

10

 

10

Mammaradiologie

 

8

 

8

Stralingshygiëne

4

 

 

4

Subtotaal in weken

46

48

20

114

 

 

 

 

 

Keuze, inhaal, cursus, congres, vakantie, etc.

6

6

6

18

Totaal in weken

52

52

26

130

Stages kunnen worden opgesplitst wanneer dit voor de individualisering van de opleiding noodzakelijk is.

Differentiatiefase

De tweede helft van de opleiding bestaat deels uit het verdiepen van één of twee thema’s (differentiaties) en deels uit het verder ontwikkelen van de competenties op het gebied van de algemene radiologie waarvoor in de common trunk de basis is gelegd. Iedere aios besteedt in de differentiatiefase maximaal 18 maanden aan de differentiatie(s) en minimaal 12 maanden aan de algemene radiologie. De differentiaties variëren in duur (tabel 3).

Tabel Duur van de differentiaties  

Differentiatie

Duur in maanden

Duur in weken

Cardiothoracale radiologie

18

78

Abdominale radiologie

18

78

Interventieradiologie

18

78

Nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie

18

78

Neuro- en hoofd-halsradiologie

12

52

Muscoloskeletale radiologie

12

52

Mammaradiologie

6

26

Kinderradiologie

6

26

Het kiezen van ten minste één differentiatie is verplicht. In de differentiatie richt de aios de aandacht met name op de minder frequente, electieve en hoog-complexe verrichtingen van het deelgebied.

De aios kan in overleg met de opleider kiezen voor twee differentiaties op voorwaarde dat de totale duur van beide differentiaties de 18 maanden niet overschrijdt. Het is niet de bedoeling dat de aangegeven duur per differentiatie overschreden wordt en een differentiatie kan tijdens de opleiding slechts één keer worden gevolgd. De bij de differentiaties van 12 of 6 maanden overblijvende opleidingstijd dient (tot het maximum van 18 maanden) besteed te worden aan een andere differentiatie, dan wel aan het uitbreiden van de competenties op het gebied van de algemene radiologie (zie onder). Belangrijk is dat ten minste de competentieniveaus zoals vermeld in de themakaarten voor zowel de algemene radiologie als de differentiatie(s) worden behaald. Voortvloeiend uit de kaders gesteld voor de differentiaties en bovenstaande duur per differentiatie zijn onderstaande combinaties van differentiaties mogelijk:

 • neuro-/hoofd-halsradiologie en kinderradiologie
 • neuro-/hoofd-halsradiologie en mammaradiologie
 • musculoskeletale radiologie en kinderradiologie
 • musculoskeletale radiologie en mammaradiologie
 • kinderradiologie en mammaradiologie

Er is een aparte differentiatie nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie ingesteld om binnen de beroepsgroep de specifieke expertise te behouden op het gebied van radionucliden, farmaco-kinetiek, biomarkers, moleculaire beeldvorming, nucleaire fysica, apparatuur etcetera. Daarnaast is specifieke kennis nodig voor het uitvoeren van de nucleair geneeskundige therapieën en het ondersteunen van radiologen in deelgebieden waarin men geen eigen zelfstandig competentie-niveau heeft op het gebied van de nucleaire verrichtingen.

Naast de differentiatie Nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie worden de nucleair geneeskundige verrichtingen uitsluitend ondergebracht in aandachtsgebieden waarin de frequentie van nucleair geneeskundige procedures hoog genoeg is om als radioloog op individueel niveau voldoende expertise te behouden i.e. de differentiaties cardiothoracale radiologie, abdominale radiologie en musculoskeletale radiologie.

Naast de differentiatie(s) bouwt iedere aios gedurende ten minste 12 maanden voort op de algemene radiologie. Hiervoor worden in de differentiatiefase geen specifieke aantallen weken per thema aangegeven. Iedere aios moet aan het einde van de opleiding de competenties beheersen op het vastgestelde minimum bekwaamheidsniveau van de algemeen radioloog, zoals vermeld in de themakaarten (zie hoofdstuk 12). De opleider en de individuele aios bepalen in de differentiatiefase samen welke stages nodig zijn om de vereiste bekwaamheidsniveaus te behalen. In onderstaande tabel is aangegeven hoe de invulling van de algemene radiologie in de differentiatiefase er uit kan zien (tabel 4).

Tabel  Algemene radiologie tijdens de differentiatiefase

Algemene radiologie in de differentiatiefase uitgaande van een differentiatie van 18 maanden

Duur in weken

Cardiothoracale radiologie

8

Abdominale radiologie

8

Interventieradiologie

4

Nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie

 

Neuro- en hoofd-halsradiologie

8

Muscoloskeletale radiologie

8

Mammaradiologie

8

Kinderradiologie

8

Totaal

52

Een en ander is afhankelijk van de reeds behaalde competenties/EPA’s in de common trunk, en de gekozen differentiatie(s). Dit geeft flexibiliteit voor de individuele aios, afhankelijk van de voortgang in de opleiding.

Indien een aios ervoor kiest om een differentiatie of differentiaties van in totaal minder dan 18 maanden te volgen dan is er ruimte om bepaalde onderdelen van de algemene radiologie verder te verbreden en verdiepen. Aan deze verbreding kan door de aios zelf invulling worden gegeven in samenspraak met zijn opleider. Hetzelfde geldt voor de aios die sneller dan gemiddeld de competenties van de algemeen radioloog beheerst en die binnen de 12 maanden algemene radiologie in de differentiatiefase tijd heeft voor verdere verbreding en verdieping van deze competenties.

Wij verwachten dat de aios aan het eind van het 2e jaar/ begin 3e jaar aangeven wat de differentiatie van voorkeur is.

Couleur locale differentiaties

Aangezien de radioloog een steeds belangrijkere rol krijgt binnen de klinische zorg, zal de aios zich in de differentiatiefase ook verder bekwamen in de klinisch context van de verschillende aandoeningen door deel te nemen aan klinische besprekingen en deze deels ook onder supervisie te leiden. Ook zal hij in de gelegenheid worden gesteld stages te volgen op de klinische afdelingen. Door actief verbinding met de praktijk te zoeken is er meer begrip voor de omgeving van de aanvragers en wordt de communicatie tussen de aanvragers en de radiologen verbeterd.

Over de regio

De Radiologie-opleiding vindt plaats in het regionale opleidingscluster Noord-Oost-Nederland. De OOR N&O kent 5 zelfstandige opleidingen Radiologie; Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuis Groep Twente, het Deventer Ziekenhuis en Isala te Zwolle.

Isala

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Isala
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

tel.: 038 424 50 00
website: http://www.isala.nl/academie