Opleiding Spoedeisende Geneeskunde

Over de opleiding

Wie zijn wij? 

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) maakt deel uit van de Samenwerkende Topklinisch opleidingsZiekenhuizen (STZ) en is per 1 januari 2015 ontstaan door een fusie tussen Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo.
HMC kent 3 locaties, namelijk het Westeinde in het centrum van Den Haag, Bronovo in het Haagse Benoordenhout en Antoniushove in Leidschendam. Vrijwel alle topklinische functies zijn binnen HMC aanwezig. 
 
Iedere locatie biedt algemene ziekenhuiszorg en heeft daarnaast elk een eigen accent.
          Antoniushove: oncologische zorg, radiotherapie
          Bronovo: 24/7 (basis) SEH, ouderenzorg, electieve chirurgie
          Westeinde: 24/7 (profiel) SEH, acute (hoogcomplexe) zorg.

De opleiding Spoedeisende Geneeskunde is gevisiteerd voor locatie Westeinde en Bronovo, maar zal voornamelijk op lokatie Westeinde plaatsvinden. 

De Spoed Eisende Hulp (SEH) op de locatie Westeinde behandelt jaarlijks ruim 50.000 patiënten en is daarmee één van de drukste SEH’s van Nederland. Meer dan de helft van de opgenomen patiënten komt binnen via de SEH. Daarnaast zit er een Huisartsenpost binnen de muren van het Westeinde.
Acute zorg is één van de speerpunten van onze organisatie met bijzondere expertise op het gebied van traumazorg, neurovasculaire zorg, acute neurochirurgische zorg en acute heelkunde.
Het Westeinde maakt onderdeel uit van het traumacentrum West Nederland, heeft een eigen CT-scan op de SEH-afdeling, twee traumakamers en beschikt over een helikopterplatform. De Acute Hersenhulp op de SEH zorgt voor een zo snel mogelijke behandeling van een CVA, waarbij alle behandelingsmogelijkheden kunnen worden aangeboden, inclusief endovasculaire interventies.
Daarnaast is de SEH van de locatie Westeinde toonaangevend op het gebied van medisch en verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek met 2 SEH-artsen die werken aan een promotietraject. De organisatie vervult tevens een landelijke voortrekkersrol in de aanpak van maatschappelijke problemen, zoals kindermishandeling en overmatig alcoholgebruik bij volwassenen.

De SEH van lokatie Bronovo behandelt jaarlijks circa 25.000 patienten en richt zich met name op ouderenzorg en monoletsel. 

Op de SEH van het HMC werken momenteel 15 SEH-artsen,  die op de locatie Westeinde een 24-uursbezetting verzorgen. Tevens zijn er 5 artsen in opleiding tot SEH-arts. Daarnaast zijn er (onder supervisie van de vakgroep SEG) ANIOS SEH, huisartsen in opleiding, algemeen militairartsen in opleiding en semi-artsen werkzaam. 

Over de opleiding

Het HMC verzorgt sinds 2002, als een van de eerste ziekenhuizen, de opleiding tot SEH-arts. De opleiding en de vakgroep SEG is compleet ingebed en niet meer weg te denken uit de organisatie. Zowel de opleider als de plaatsvervangend opleider zijn SEH-arts. 

De opleiding tot SEH-arts duurt drie jaar, waarbij minimaal 50% op de SEH wordt doorlopen.  Naast de volgens het landelijk curriculum verplichte stages, heeft HMC voor een aantal vakgebieden aandachtsweken op de SEH ingepland, waarbij de AIOS zich kan focussen op een specifiek deelgebied.

De opleidingsgroep bestaat uit 15 SEH-artsen met allen een eigen aandachtsgebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan echografie, PSA, toxicologie, maar ook wetenschap, management en opleiderschap. Het grootste gedeelte van de vakgroep is instructeur bij voor SEH relevante cursussen (ALS, ATLS, APLS, MedicALS, PSA, Toxicologie) en/of is vertegenwoordigd in bestuur/commissies van de NVHSA.   

Op de SEH heb je 24/7 supervisie van een SEH-arts.
Je wordt blootgesteld aan een zeer diverse, multiculturele patiëntenpopulatie en het werkterrein varieert van hoogwaardige acute opvang tot het behandelen van laag complexe presentaties. Daarnaast heeft de SEH-arts de leiding over alle reanimaties binnen het ziekenhuis.
 
Onderwijs vindt plaats aan de hand van een maandelijks thema met zowel aandacht voor theorie als vaardigheden. De 3e donderdag van de maand vindt het onderwijs plaats samen met de AIOS SEG van het HAGA en LUMC. Tevens zijn er nog 2 donderdagochtenden onderwijs op lokaal niveau en vinden er regelmatig teamtrainingen (CRM) plaats. 
Vier keer per jaar wordt een groot-regionale onderwijsdag georganiseerd met OOR Leiden (HMC, HAGA, LUMC) en OOR Rotterdam (RdGG, EMC, SFG, ASZ).
Daarnaast volgt de AIOS de verplichte cursussen en landelijke onderwijsdagen en zijn er discipline-overstijgende onderwijsdagen, georganiseerd door OOR Leiden.

Kwaliteit

Zowel de opleider als vice-opleider zijn SEH-arts. Daarnaast heb je gedurende je opleiding een SEH-arts als mentor. Samen met hen bepaal je je leerdoelen en stel je een individueel opleidingsplan (IOP) op. Naast de verplichte doelen wordt er uitgebreid rekening gehouden met individuele interesses.
Tijdens regelmatige voortgangsgesprekken wordt, mede aan de hand van KPB’s, OSATS en 360graden-feedback dit IOP weer besproken en bijgesteld.

Maandelijks vindt er een opleidingsvergadering plaats en minimaal 2x per jaar een vergadering met de opleidingscommissie, waar ook de stagebegeleiders bij aanwezig zijn. Stages worden periodiek besproken en zo nodig aangepast.

De Centrale OpleidingsCommissie (COC) bewaakt de kwaliteit van de opleiding, onder andere door een jaarlijks gestandaardiseerde evaluatie middels de D-RECT enquête.  Daarnaast wordt de kwaliteit van de begeleiding van de SEH-arts geëvalueerd middels de EFFECT-enquête. Alle verbeterpunten worden besproken en vastgelegd middels een PDCA-cyclus (Plan Do Check Act) om te streven naar continue verbetering.

Show-and-tell

Haaglanden Medisch Centrum heeft met locatie Westeinde een echt binnenstadsziekenhuis en is daarmee een van de drukste SEH’s van Nederland. Vrijwel alle functieprofielen zijn binnen de organisatie aanwezig. Je werkzaamheden zijn dan ook zeer divers en variëren van laag- tot hoogcomplexe zorg; je leert het vak in de gehele breedte en diepte kennen. Daarnaast zorgt het enthousiaste en vooruitstrevende team SEH-arts en de zeer goede samenwerking met verpleegkundigen en andere specialisten voor een erg prettige werkomgeving waar opleiding hoog in het vaandel staat. 

Sollicitatie en contact

­Voor meer informatie over de opleiding tot SEH-arts binnen Haaglanden Medisch Centrum of de mogelijkheden tot het lopen van een keuzestage, kunt u contact opnemen met Dhr. E.R.J.T. de Deckere, SEH-arts en opleider, e.de.deckere@haaglandenmc.nl of Mw. T.M.A.J. Reijnen, SEH-arts en plaatsvervangend opleider, r.reijnen@haaglandenmc.nl.

Sollicitaties voor de vacante opleidingsplek gaan via de centrale procedure (www.nvsha.nl).

Over de regio

Haaglanden Medisch Centrum valt samen met HAGA-ziekenhuis Den haag en LUMC Leiden in de OOR Leiden.

Haaglanden Medisch Centrum

HMC leidt in grote getale personeel op. Medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Haaglanden Medisch Centrum
Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag

tel.: 088 9792508
website: werkenbijhmczorg.nl