Vraagbaak

Hier vind je een overzicht van vragen en informatie. Mis je iets? Neem dan contact met ons op of bekijk hier de Handleiding Opleidingsetalage.

Welke mogelijkheid biedt de Opleidingsetalage voor aios?

De Opleidingsetalage biedt informatie over de medisch specialistische vervolgopleiding en welke opleidingen en stages er in het land beschikbaar zijn binnen verschillende specialismen. Het is een aanvulling op andere formele en informele informatie over opleidingen, opleiders en afdelingen.

Wat is het doel van de Opleidingsetalage ten aanzien van aios?

Door aios te ondersteunen bij het maken van een bewuste keuze voor een specifiek opleidingsonderdeel, zal de aios zich optimaal kunnen voorbereiden en beter toegerust zijn voor de uitoefening van het vak. De website ondersteunt aios door informatie te bieden over de inhoud en kwaliteit van opleidingen en stages.

Welke mogelijkheden biedt de Opleidingsetalage voor opleiders?

Op de Opleidingsetalage bepaalt u zelf als opleider welke informatie u kenmerkend vindt voor de kwaliteit van uw opleiding, waaronder speerpunten, unieke onderdelen, inhoud of patiëntenpopulatie en de manier waarop u werkt aan opleidingskwaliteit. Het online format biedt een richtlijn voor de informatie die u kunt geven. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw etalage o.a. door te bepalen wat u de kwaliteit en het onderscheidende karakter van uw opleiding vindt. Aios die ditzelfde van belang vinden, kunnen solliciteren op de opleidingsplek en u kunt de aios selecteren die u het meest geschikt acht voor de opleiding of stage. De kracht van uw afdeling en opleiding kunnen zo optimaal tot zijn recht komen. Wij raden u aan contact op te nemen met het leerhuis van uw ziekenhuis voor ondersteuning bij het maken van de etalages.

Wat is het doel van de Opleidingsetalage als het gaat om opleiders?

Het doel is opleiders een medium te bieden waar zij de kwaliteit van hun opleidingen kunnen tonen. Dit is bedoeld om de transparantie in opleiden te bevorderen. Door elkaar een kijkje in de keuken te bieden, kunnen opleiders geïnspireerd worden om aan de inrichting van de opleiding te (blijven) werken.

Welke mogelijkheden biedt de Opleidingsetalage voor instellingen?

Een instelling kan informatie over hun opleidingssituatie presenteren in de Etalage. Een instelling heeft vaak al een eigen website en informatie over opleiden beschikbaar. Via een link kan de instelling haar informatie dan extra toegankelijk maken.

Wie mag een opleiding op de website toevoegen?

Alle erkende (RGS geregistreerde opleidingen) medische vervolgopleidingen kunnen een opleiding of een opleidingsonderdeel toevoegen op de site. Dit kan bijvoorbeeld de opleider, de leerhuismanager, de clustercoördinator of de afdelingssecretaresse zijn.

Kunnen ook niet-opleidingsklinieken een differentiatiestage of vooropleiding in de etalage plaatsen?

Dit kan niet. Een opleider en een opleidingsafdeling dienen door de RGS erkend te zijn om een (deel van) de opleiding te organiseren.

Hoe kan ik een differentiatiestage of vooropleiding op de website plaatsen?

Om een differentiatiestage of vooropleiding op de website te plaatsen, heeft u een inlogcode nodig. Deze inlogcode ontvangt u na registratie via de website. Na autorisatie van onze kant kunt u inloggen op de website. U bevindt zich dan in de beheerpagina van de website. Hier kunt u opleidingen en opleidingsonderdelen aanmaken en beheren. Een handleiding treft u daar aan. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via etalage@demedischspecialist.nl.

Hoe kan mijn wetenschappelijke vereniging meedoen aan de Opleidingsetalage?

Een wetenschappelijke vereniging kan als geheel participeren in de Opleidingsetalage. De vereniging kan kenbaar maken dat interesse voor participatie bestaat. Vanuit de Opleidingsetalage wordt informatie verstrekt aan het Concilium voor de opleiders. Het Concilium besluit of de vereniging zal participeren. Zodra het Concilium akkoord is, ontvangen opleiders alle relevante informatie.

Welke regelgeving speelt een rol bij het kiezen van een differentiatiestage of vooropleiding?

De regelgeving rondom differentiatiestages en vooropleidingen is vastgelegd in het Kaderbesluit. Regelgeving per specialisme ligt vast in het Specifieke Besluit en in het Opleidingsplan van elke vereniging. Het lokale en individuele opleidingsplan zijn hiervan een afgeleide. De Opleidingsetalage heeft geen invloed op deze regelgeving.

Wat moet ik regelen om een stage te kunnen doen?

De vooropleiding en een differentiatiestage dienen vastgelegd te worden in je opleidingsschema. Dit schema maak je in overleg met je opleider en moet je voorleggen aan de RGS ter goedkeuring. Dit dien je tijdig te doen. Wijzigingen in het opleidingsschema dien je ook tijdig aan te geven bij de RGS. Het is dus aan te raden bijtijds over een stage na te denken, zodat je voldoende tijd hebt om het gesprek met je opleider aan te gaan en de wijzigingen door de RGS goed te laten keuren. Om het opleidingsschema te wijzigen is het handig als je de wijzigingen kunt beargumenteren. Daarbij is de inhoud van de opleiding en je voortgang van groot belang. Het is dus aan te raden om verslaglegging te hebben van je genoten opleiding, beoordelingen en van eventuele hiaten die je nog wilt invullen. Dit kan door bijvoorbeeld je portfolio goed bij te houden.

Hoe ga ik als opleider om met aios vanuit een andere opleidingskliniek die bij mij een differentiatiestage of vooropleiding wil volgen?

Als aanbieder van een opleidingsonderdeel mag u zelf de inhoudelijke selectiecriteria opstellen voor het al dan niet aannemen van de aios. Volgens de regelen der kunst stelt u deze criteria op voordat sprake is van een daadwerkelijke selectieprocedure.

Hoe is de financiering rondom stages geregeld?

De financiering van de opleiding, inclusief de differentiatiestages vindt plaats op basis van subsidieaanvragen. De instelling vraagt subsidie aan bij het Opleidingsfonds. Er zijn verschillen tussen instroom (nieuwe aios, vooropleiding) en doorstroom (aios die al in opleiding zijn, differentiatiestage). De Opleidingsetalage heeft hier geen invloed op. Subsidiëring wordt gebaseerd op de door de RGS goedgekeurde opleidingsschema’s. Daarom is het van belang wijzigingen goed en tijdig door te geven aan de RGS, zodat de subsidie de aios kan volgen.

Welke consequenties zijn er voor de financiering wanneer een aios in een andere instelling/ onderwijs- en opleidingsregio (OOR) een differentiatiestage gaat volgen?

Een aios die een differentiatiestage in een andere instelling wilt volgen, dient dit tijdig aan te geven bij de RGS met goedkeuring van de opleider. Als de RGS het gewijzigde opleidingsschema goedkeurt en registreert voor 31 oktober van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de stage zal plaatsvinden, dan kan de ontvangende instelling tijdig aan de hand van de NZa-beschikking voor de betreffende periode bevoorschotting aanvragen bij het CVZ. Wordt het gewijzigde opleidingsschema na 31 oktober van het voorgaande jaar door de RGS goedgekeurd, dan komt de ontvangende instelling niet in aanmerking voor bevoorschotting vanuit het CVZ. Wel kan de ontvangende instelling, na afloop van het jaar waarin de etalagestage heeft plaatsgevonden, de gerealiseerde fte's (na goedkeuring door de accountant) opvoeren tijdens de financiële vaststelling richting de NZa en VWS. Bij goedkeuring door de NZa zal de beschikbaarheidbijdrage alsnog (achteraf dus) worden toegekend. De zendende instelling komt op geen enkele wijze in aanmerking voor (financiële) compensatie. Wel kan de zendende instelling een andere, reeds in opleiding zijnde doorstroom-aios een stage aanbieden. In dat geval gelden dezelfde regels als hierboven weergegeven.
Voor de vooropleiding geldt dat, indien vóór 31 oktober al bij de RGS bekend is waar de aios de vooropleiding gaat volgen, het betreffende ziekenhuis de beschikbaarheidbijdrage kan aanvragen. Als dit niet het geval is, zal de hoofdinrichting (op basis van het verdeelplan) de aanvraag moeten doen en het gehele jaar de beschikbaarheidbijdrage ontvangen.

Wanneer en hoe kan ik als aios wijzigingen in mijn opleidingsschema aanbrengen?

Sinds januari 2013 is het mogelijk om wijzigingen het gehele jaar door te geven aan de RGS. De RGS dient de wijziging vervolgens goed te keuren. Voor het downloaden van een wijzigingsformulier en meer informatie kun je terecht op de website van de RGS. Op het wijzigingsformulier kun je aangeven dat je een wijziging aanvraagt in het kader van de Opleidingsetalage. Wij vragen je dit van harte te doen als dit het geval is, zodat wij de effecten van het project goed kunnen evalueren.

Wie moet bij wijzigingen in het opleidingsschema goedkeuring geven en het wijzigingsformulier van de RGS tekenen?

De wijzigingen in jouw opleidingsschema dienen goedgekeurd te worden door je opleider. De oordelend opleider, dus de opleider bij wie je de langste periode van de opleiding in opleiding bent, tekent het formulier en verklaart hiermee dat ook de ontvangende opleider akkoord gaat.

Wat kun je als aios doen als je een stage in een ander ziekenhuis wilt volgen, maar je opleider liever zou willen dat je blijft?

Natuurlijk wil je het liefst in redelijkheid en op basis van inhoudelijke argumenten met je opleider bespreken welke stage je wilt volgen. Daarom is het van belang dat je jouw portfolio goed op orde hebt en dat je kunt motiveren dat deze stage een belangrijke toevoeging aan jouw opleiding is. Het kan echter handig zijn om te weten welke stappen je kunt volgen als je het met jouw opleider niet eens wordt. Ten eerste kun je jouw geval ter beoordeling voorleggen aan de centrale opleidingscommissie (COC) van je ziekenhuis. Als zij er niet uit komen of het niet met je eens zijn, kun je de kwestie voorleggen aan de geschillencommissie van de RGS. Deze geschillencommissie heeft als uitgangspunt het belang van de opleiding van de aios altijd voorop te stellen. De RGS kijkt vooral naar de verslaglegging van je genoten opleiding, beoordelingen en eventuele hiaten.

Hoe ga ik als opleider om met een aios die een differentiatiestage in een andere kliniek of onderwijs- en opleidingsregio (OOR) wil volgen?

Het is aan u en uw aios om samen te bespreken of het in belang van de kwaliteit van de opleiding van de aios is om de keuze in kwestie te maken. Het is aan te raden dit gesprek tijdig met uw aios te voeren. Hierbij zijn verschillende zaken van belang, onder andere of de aios toe is aan een stage en wat deze stage toevoegt aan de opleiding van de aios. Hierbij spelen uiteraard plannen voor de toekomstige carrière een belangrijke rol. Een objectieve bespreking van opleidingskeuzes met uw aios kan worden ondersteund door verslaglegging van de genoten opleiding, beoordelingen en bekwaamverklaringen, verslaglegging van voortgangsgesprekken, bijvoorbeeld in het portfolio.