Privacy Statement

De Federatie Medisch Specialisten (de Federatie) neemt uw privacy serieus. In dit Privacy Statement staat hoe de Federatie uw persoonsgegevens -waaronder op de website, in nieuwsbrieven of op mobiele apps- verwerkt en beschermt. Wijzigingen in dit privacy Statement worden op onze website bekend gemaakt en zullen, indien het ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds aan u bekend gemaakt worden.

De Federatie is gevestigd te Utrecht aan de Mercatorlaan 1200. De Federatie treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Federatie is bereikbaar via haar website www.demedischspecialist.nl en het e-mailadres info@demedischspecialist.nl. De wijze van opslaan en het gebruik van uw persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer 1581441.

De Federatie is een federatie van verenigingen van medisch specialisten en van verenigingen van klinisch fysici, klinisch chemici en van ziekenhuisapothekers. Door uw lidmaatschap van een van deze wetenschappelijke verenigingen, bent u automatisch aangesloten bij de Federatie. Indien u een medisch specialist bent, bent u via de Federatie tevens automatisch verbonden met de landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) en indien u in dienstverband werkzaam bent, bent u tevens automatisch lid van de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband).

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?

De Federatie gebruikt uw persoonsgegevens zodat zij haar (collectieve) diensten aan u kan aanbieden en haar verplichtingen tegenover u kan nakomen. De Federatie ontvangt uw persoonsgegevens van de wetenschappelijke vereniging waarvan u lid bent. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Titels
 • Voorletter(s)
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel(s)
 • Achternaam
 • Titel achternaam
 • (Medisch) specialisme(n)
 • Aangeslotene van welke vereniging
 • Werkzaam in vrij beroep, dienstverband ziekenhuis, umc, ggz-instelling, overig
 •  Geslacht
 • Geboortedatum
 • Privéadres
 • Huisnummer
 • Huisnummer toevoeging
 • Postcode
 • Woonplaats
 •  Land
 • Telefoonnummer privé
 • Mobiel nummer
 • E-mail privé
 • Organisatienaam
 • Telefoonnummer werk
 • E-mail werk
 • Uniek lidmaatschapsnummer

Voorts zal de Federatie persoonsgegevens over u verkrijgen zodat u gebruik kunt maken van de dienstverlening van de Federatie. Het gaat dan om gegevens die u zelf uit eigen beweging aan de Federatie verstrekt, zoals overeenkomsten en correspondentie en gegevens die de Federatie verkrijgt als gevolg van uw gebruik van de website van de Federatie, zoals bijvoorbeeld uw IP adres en informatie uit cookies (zoals hieronder beschreven).

De Federatie zal uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om het verlenen van (individuele) (juridische) dienstverlening aan u mogelijk te maken en om, waar van toepassing, facturen te kunnen sturen voor die dienstverlening;
 • Om achterbanpeilingen te faciliteren en te coördineren in het kader van collectieve belangenbehartiging;
 • Om contact te kunnen onderhouden met (plaatsvervangend) vertegenwoordigers in raden/ algemene vergadering;
 • Om informatie omtrent de eigen (collectieve) diensten van de Federatie toe te sturen waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven, en om u per post De Medisch Specialist toe te zenden;
 • Om uw dossier te beheren en voor archiefdoeleinden;
 • Voor statistische doeleinden en voor het verbeteren en beveiligen van de website.

Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het uitvoeren van de (collectieve) diensten van de Federatie of zolang als we bij wet verplicht zijn. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Wie hebben er toegang tot uw gegevens?

De Federatie gaat discreet om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

De Federatie verstrekt uw gegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen en om er voor te zorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen. Zo zullen LAD en KNMG over uw gegevens dienen te beschikken om u te kunnen registreren als lid dan wel om hun (collectieve) diensten aan u te kunnen verlenen.

Automatisch gegenereerde informatie die de Federatie verzamelt voor statistische doeleinden (in het kader van de werking van de website en/of de app) en de beveiliging en verbetering van de website en/of de app zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot u herleidbaar zijn.

De Federatie kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Uitsluitend daartoe bevoegde personen hebben toegang tot de persoonsgegevens. De Federatie houdt zich aan de wettelijke regels en kaders.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kunt u ons vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met info@demedischspecialist.nl.

Mocht u geen berichten van de Federatie willen ontvangen dan kunt u zich daarvoor afmelden via de mogelijkheid die daartoe wordt geboden onderaan elke mailing van de Federatie aan u.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Wij hebben passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige (andere) vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

Cookies

De Federatie maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website en app. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze website kunnen cookies worden geplaatst en kan door de Federatie toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Wij gebruiken zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hun gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van deren kunnen tijdelijk of permanent op u computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

Google Analytics

De Federatie maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar website en app. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan de Federatie ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan de Federatie aanpassingen maken op haar website, app en service.

Sociale media buttons

Op de website wordt gebruik gemaakt van sociale media buttons, bijvoorbeeld van Twitter. Via deze buttons kunt u informatie van de website delen met anderen of aanbevelen. Via de sociale media buttons worden door derde partijen cookies geplaatst. Deze cookies kunnen uw gebruiksgemak optimaliseren maar ook uw surfgedrag volgen.

Via uw browser kunt u de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen. U kunt uw instellingen zo aanpassen dat u tijdens het volgende bezoek aan de website geen cookies ontvangt of dat u een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar uw computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kunt u via uw browser cookies verwijderen. Indien u ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat u niet meer van alle mogelijkheden van de website van de Federatie gebruik kunt maken. Raadpleeg uw browserinstructies of de “help”-functie van uw browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links staan naar andere websites waar de Federatie geen toezicht op houdt. De Federatie is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

Vragen?  

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail met uw vraag of opmerking sturen aan info@demedischspecialist.nl.