Differentiatiestage Supervisie Profileringsstage algemene kindergeneeskunde (supervisiestage)

Aanvang: 
05-03-2020
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De kindergeneeskunde in Zuyderland MC omvat de volledige klinische en poliklinische kindergeneeskunde in de volle breedte. De patiënten komen uit de regio Parkstad en regio Oostelijk- en Westelijke Mijnstreek, een kleurrijke regio met een grote diversiteit aan ziektebeelden en sociale klassen. De klinische afdeling is onderverdeeld in de kinderafdeling met 24 bedden, dagverpleegkundig centrum met 8 bedden op locatie Heerlen en 6 bedden op locatie Sittard, provocatieunit en een geboortecentrum met 12 verloskamers, 26 couveusesuites en 17 kraamsuites. Er zijn poliklinische spreekuren in Heerlen, Brunssum, Sittard.

Beschrijving van de profileringsstage

Tijdens de stage werk je als afdelingssupervisor op de afdeling algemene kindergeneeskunde en polikliniek/SEH, hetgeen betekent dat je naast de patiëntenzorgtaak ook onderwijstaken hebt en de medisch manager assisteert in de coördinerende taken voor de afdeling. Je krijgt de kans om zelfstandig te functioneren met een vangnet van ervaren kinderartsen om je heen. Zo wen je geleidelijk aan de functie van eindverantwoordelijke.

Door deelname aan de vakgroepvergaderingen en de bijeenkomsten van de kinderartsen biedt de stage ook de mogelijkheid geleidelijk te groeien van de positie van AIOS naar die van kinderarts in een algemene praktijk.

De begeleiding van de semi-arts is één van de specifieke onderwijstaken van de afdelingssupervisor; in de begeleiding van de semi-arts wordt van je verwacht dat je leerdoelen stelt en bespreekt. Ook het superviseren van de arts-assistenten geeft regelmatig leermomenten. Het bijwonen en actief deelnemen aan de diverse multidisplinaire besprekingen op de afdeling geeft je inzicht in de organisatie van de totale zorg rondom de opgenomen kinderen. Op de werkvloer zul je tevens actief deelnemen  in het management van de afdeling. 

Hoe ga ik leren?

Leerdoelen

 • Het leren coördineren van de zorg op een klinische afdeling of de polikliniek/SEH.

 • Het actief participeren in (multidisciplinaire) overleg situaties, die de zorg betreffen.

 • Het leren aansturen van co-assistenten, arts-assistenten, verpleegkundigen en andere disciplines, die betrokken zijn bij de zorg.

 • Verwerving van een kennisniveau dat de AIOS aan het eind van de stage in staat stelt anderen (co-assistenten en arts-assistenten) op het gebied van de algemene kindergeneeskunde te leren en te superviseren.

 • Het actief participeren in het onderwijs aan en de evaluaties van co-assistenten en A(N)IOS.

 • Kennisnemen van en voor zover mogelijk deelnemen aan de organisatie van de vakgroep kindergeneeskunde.

Leermiddelen

Stage specifieke leermiddelen:

• Polikliniek

2 spreekuren algemene kindergeneeskunde en 1 multidisciplinair of deelspecialistisch spreekuur per week of 3 algemene spreekuren per week.

• Kliniek

Tenminste 4 dagdelen supervisie op een vaste afdeling of op de poli/SEH.
Dagelijks vindt supervisie van de werkzaamheden van de AIOS plaats door één van de begeleidende kinderartsen. De mate van supervisie zal worden bepaald door (de groei van) het ervarings- en zelfstandigheidsniveau van de AIOS.

• Besprekingen

De AIOS neemt deel aan de afdelingsvisite of is werkzaam op de polikliniek/SEH en superviseert de arts-assistenten, semi-artsen en arts-assistenten. 
De AIOS neemt deel aan multidisciplinaire visites en bereid deze met de betrokken arts-assistenten voor.
De AIOS organiseert desgewenst multidisciplinaire besprekingen t.b.v. individuele patiënten.
De AIOS bereid samen met een arts-assistent maandelijks een patiëntbespreking voor de woensdagochtend voor.

• Onderwijs en organisatie

De AIOS participeert in onderwijs aan arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten.
De AIOS fungeert desgewenst als mentor voor een van de ANIOS.
De AIOS neemt deel aan de algemene vergaderingen van de vakgroep kindergeneeskunde.

Stage overstijgende leermiddelen (zie regionaal opleidingsplan en landelijke opleidingseisen): landelijk cursorisch onderwijs (thema weekeinden), verplichte cursussen en congressen.

Toetsing

 • Introductiegesprek aan het begin van de stage met het bespreken van een vooraf gemaakt POP (persoonlijk ontwikkel plan) en plan voor de profileringsstage.

 • Evaluaties tijdens de stage.

 • Tijdens de stage vindt maandelijks een korte evaluatie plaats en wordt nagegaan of de leerdoelen worden gehaald en voldoende toetsmomenten hebben plaatsgevonden.

 • Afsluitend gesprek aan het eind van de stage.

 • 4 patiëntgebonden en 6 niet-patiëntgebonden KPB’s (zie tabel). 360 graden feed back halverwege de stage (2 begeleidende kinderartsen, verpleegkundige, collega arts-assistent, semi-arts, doktersassistente).

Welke toetsing

Voorbeelden onderwerpen toetsing

Patiëntgebonden KPB

(formulier elektronisch

portfolio)

 • nieuwe patiënt algemene e/o specialistische poli (focus op anamnese of lichamelijk onderzoek)
 • nieuwe patiënt algemene e/o specialistische poli (focus op differentiaal diagnose, klinisch redeneren, kennis)
 • brief nieuwe patiënt polikliniek
 • het gericht aanvragen en interpreteren van functieonderzoek

Niet-patiëntgebonden KPB

(formulier elektronisch

portfolio)

 • organisatie werk kinderafdeling/polikliniek/SEH met focus op b.v. time-management, professionalisme aansturen polipersoneel, semi-arts, co-assistent
 • voor- en nabespreken met focus op kennis en klinisch redeneren
 • multidisciplinaire bespreking met focus op b.v. communicatie of leidinggeven
 • ≥ 1 CAT bespreking
 • 1 referaat
 • maken van een evidence based protocol of richtlijn voor de algemene kindergeneeskunde

Sollicitatie en contact

Wij hebben ruimte en faciliteiten voor maximaal 1 AIOS in de 6 maanden periode.

Coördinator stage: dr. R.M.J. Moonen, mw. dr. A.C. Engelberts

Superviserende kinderartsen: alle leden van de opleidingsgroep

Richt uw sollicitatie aan dr. R.M.J. Moonen, ro.moonen@zuyderland.nl

Tel.: 088-4597236

Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland is een groot STZ-ziekenhuis in het zuiden van het land, dat is ontstaan uit het vroegere Atrium uit Heerlen en het Orbis uit Sittard. Samen staan wij garant voor uitstekende zorg in het Zuiden des lands. Het belang van zowel onderzoek als onderwijs wordt onderschreven in de missie van het ziekenhuis en blijkt naast de ondersteuning die het ziekenhuis biedt d.m.v. het leerhuis, uit het gegeven dat het ziekenhuis meer dan 25 (vervolg) opleidingen voor medisch specialisten in huis heeft. Het Zuyderland is een ziekenhuis met twee locaties (Heerlen en Sittard).

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Zuyderland Medisch Centrum
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard – Geleen

website: http://www.zuyderland.nl/