Differentiatiestage Kinderdiabetes Profileringsstage kinderdiabeteszorg

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

In Zuyderland Medisch Centrum is een diabetesteam voor kinderen werkzaam. Dit team biedt kinderen en jongeren een totaalpakket aan zorg, behandeling en advies voor de gehel regio Zuid-Limburg. Het kinderdiabetesteam staat voor een optimale behandeling van kind en jongere met diabetes en zijn omgeving, met als doel een zo goed mogelijke diabetesinstelling, het voorkomen of uitstellen van complicaties en goede kwaliteit van leven nu en in de toekomst.

In Heerlen vindt de klinische zorg plaats. Voor poliklinische zorg kunt u terecht op de locaties Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht.

 

Het Zuyderland kinderdiabetesteam bestaat uit 3 kinderartsen, 6 gespecialiseerde verpleegkundigen, diëtisten en psychosociale zorg (pedagogisch medewerkers, kinderpsycholoog en medisch maatschappelijk werker). De zorg is op elkaar afgestemd door gezamenlijke behandelprotocollen. Door de samenwerking is de zorg voor de kinderen met diabetes efficiënt, up-to-date en tegelijkertijd  dichtbij huis (meer info website: https://www.zuyderland.nl/specialismen/kinderdiabetes/ en https://www.zuyderland.nl/wp-content/uploads/2016/08/C1605255-A4-Internet-folder-zuyderland-Kinderdiabetesteam.pdf, https://nl-nl.facebook.com/kinderdiabeteszuyderland/). 

 

Wij zijn op het gebied van insulinepomptherapie een expertise centrum voor geheel Nederland en door de zorgverzekeraars aangewezen als één van de weinige in Nederland voor sensor behandeling. Daarnaast is de kinderdiabeteszorg door het NIAZ geaccrediteerd, als een zeer sterk en goed punt van ons ziekenhuis. Dit jaar zijn we in nauwe samenwerking met de volwassen diabeteszorg gestart met het verder verbeteren van de transitiefase voor jongeren. Hiervoor volgen we het programma “op eigen benen” waarbij op een gestructureerde manier de transitiefase  met jongeren en ouders wordt opgezet. De regio zuidoost Limburg kent een hoge mate van psycho/sociale problematiek wat zeer divers en intens tot uiting komt in de dagelijkse behandeling kinderen en jongeren met diabetes. Verder werkt het Zuyderland kinderdiabetesteam samen met Adelante kinderrevalidatieoord aan het GRIP programma (zie website: https://www.adelante-zorggroep.nl/nl/revalidatie/diabetes-bij-jongeren/). Dit is een kort en intensief behandelprogramma voor jongeren met chronische aandoeningen zoals diabetes. Samen wordt er gekeken wat er nodig is zodat de jongere de diabetes weer onder de knie krijgt en zo optimaal mogelijk verder kan.  Verder zijn wij sportief bezig door te participeren in de Bas van de Goor Foundation sportkampen (zie website: www.bvdgf.org). Daarnaast is er een gespecialiseerde obesitas spreekuur, waarbij gescreend wordt op diabetes type II. Verder kan onderzoek gedaan worden naar neuropathieën (in samenwerking met podoloog en kinderneuroloog), sport en diabetes (met de Bas van de Goor Foundation en  Harm Kuipers hoogleraar bewegingswetenschappen), co-morbiditeit (via het DiaCare4U programma).

Kinderdiabeteszorg Zuyderland investeert veel in ehealth-toepassingen die de diabetespatiënten helpen bij het dagelijks managen van hun diabetes. Zo is er Suikerplein, een online platform voor diabetespatiënten en hun ouders. Ze kunnen er betrouwbare informatie vinden, leuke nieuwtjes lezen, op de hoogte blijven van bijeenkomsten, maar ook beveiligd contact hebben met de diabetesverpleegkundigen (dmv een mailbox en beeldbellen). Daarnaast is Kwaliteit van Leven In Kaart (KLIK) een jaarlijks terugkerende module in de kinderdiabeteszorg van Zuyderland. De online vragenlijsten worden in een Profiel samengevat. Met behulp van het Profiel krijgen de behandelaars een completer beeld van hoe het met de patiënt gaat.

Hoe ga ik leren?

Tijdens de stage zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Zelfstandig draaien diabetes carrousel spreekuur

 • Participeren in groepsconsulten

 • Wekelijks vindt er een MDO plaats

 • Behandelen van diabetes mellitus type I en type II

 • Het doen van thuis en school bezoeken

 • Meedraaien als arts in een diabetes groep voor GRIP programma

 • Begeleiden van een sportkamp (als arts)

 • Participeren in management taken (o.a. uitwerken opzetten diabetes centrum)

 • Onderhouden van protocollen

 • Doen van onderzoek op diabetesgebied

 • Beoordelen uitdraaien van insulinepompen en sensoren

 • Technische vaardigheden aanleren

 • Medisch beleid af te stemmen op het chronisch zieke kind

 • Werken naar zelfstandigheid in het algemeen

 

 

Leerdoelen

 • Het leren coördineren van de zorg voor kinderen met diabetes mellitus.

 • Inzicht verwerven in multidisciplinaire aanpak van kinderen en jeugdigen met diabetes mellitus en het actief participeren in (multidisciplinaire) overleg situaties, die deze zorg betreffen.

 • Vertrouwd raken met het diagnostische en therapeutisch arsenaal van kinderen met diabetes mellitus en het begeleiden van deze kinderen.

 • Het leren aansturen van verpleegkundigen en andere disciplines, die betrokken zijn bij de zorg.

 • Verwerving van kennis en vaardigheid in het omgaan met psychosociale gevolgen van diabetes

   

  Leermiddelen

  Stage specifieke leermiddelen:

  • Polikliniek

  2 multidisciplinaire diabetesspreekuren per week. Meedraaien in het diabetesverpleegkundig spreekuur (doorlopend).

Uitlezen sensor metingen (doorlopend). Uitlezen insuline pomp (doorlopend).

Instellen op insulinepomp therapie en sensor therapie.

Opvang van een kind met ketoacidose (zowel nieuwe patiënt als ontregeling).

Doen van school- en huisbezoeken.

Tijdens de stage 1x begeleiding GRIP programma.

Tijdens de stage 1x begeleiding sportkamp Bas van de Goor foundation.

• Kliniek

Supervisie van de opgenomen kinderen met diabetes mellitus.

• Besprekingen

De AIOS bereidt voor en neemt deel aan de wekelijkse multidisciplinair overleg.

De AIOS organiseert desgewenst multidisciplinaire besprekingen t.b.v. individuele patiënten.

De AIOS organiseert 1 jongeren- cq ouderavond/dag.

De AIOS bereid een patiëntbespreking voor de dinsdaggochtend voor.

• Onderwijs en organisatie

De AIOS participeert in onderwijs aan arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten.

AIOS neemt deel aan de algemene vergaderingen van de vakgroep kindergeneeskunde.

 

Stage overstijgende leermiddelen (zie regionaal opleidingsplan en landelijke opleidingseisen): landelijk cursorisch onderwijs (thema weekeinden), verplichte cursussen en congressen.

 

Toetsing

 • Introductiegesprek aan het begin van de stage met hetbespreken van een vooraf gemaakt POP (persoonlijk ontwikkel plan) en plan voor de profileringsstage.

 • Evaluaties tijdens de stage.

 • Tijdens de stage vindt maandelijks een korte evaluatie plaats en wordt nagegaan of de

  leerdoelen worden gehaald en voldoende toetsmomenten hebben plaatsgevonden.

 • Afsluitend gesprek aan het eind van de stage

 

Welke toetsing

Voorbeelden onderwerpen toetsing

Patiëntgebonden KPB

(formulier elektronisch

portfolio)

 • nieuwe patiënt (focus op anamnese of lichamelijk onderzoek)
 • ontregelde patiënt (focus op differentiaal diagnose, klinisch redeneren, kennis)
 • brief nieuwe patiënt

Niet-patiëntgebonden KPB

(formulier elektronisch

portfolio)

 • organisatie werk polikliniek met focus op b.v. time-management, professionalisme aansturen verpleging en andere specialismen
 • voor- en nabespreken met focus op kennis en klinisch redeneren
 • multidisciplinaire bespreking met focus op b.v. communicatie of leidinggeven
 • ≥ 1 CAT bespreking
 • 1 referaat

Sollicitatie en contact

Coördinator stage: mw. dr. D.A. Schott

Superviserende kinderartsen: mw. dr. D.A. Schott, dr. R.M.J. Moonen, mw. P. Stouthart

n.schott@zuyderland.nl

088-4597236 (secretariaat kindergeneeskunde)

Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland is een groot STZ-ziekenhuis in het zuiden van het land, dat is ontstaan uit het vroegere Atrium uit Heerlen en het Orbis uit Sittard. Samen staan wij garant voor uitstekende zorg in het Zuiden des lands. Het belang van zowel onderzoek als onderwijs wordt onderschreven in de missie van het ziekenhuis en blijkt naast de ondersteuning die het ziekenhuis biedt d.m.v. het leerhuis, uit het gegeven dat het ziekenhuis meer dan 25 (vervolg) opleidingen voor medisch specialisten in huis heeft. Het Zuyderland is een ziekenhuis met twee locaties (Heerlen en Sittard).

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Zuyderland Medisch Centrum
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard – Geleen

website: http://www.zuyderland.nl/