Differentiatiestage Endoscopie/minimaal invasieve chirurgie Minimaal invasieve chirurgie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Als enthousiaste gynaecoloog in opleiding met wens tot verdieping in de minimaal invasieve chirurgie ben jij als differentiant van harte welkom in het Zuyderland MC.  Tijdens dit differentiatie/opleidingsjaar is Nicol Smeets je aanspreekpunt, je (specifieke) wensen worden besproken. De voortgang van je leerdoelen wordt nauwgezet bewaakt. Participatie in wetenschappelijke/doelmatigheidsprojecten wordt gestimuleerd. Met de fusie van de maatschappen  van het Atrium MC en Orbis MC is er een enthousiaste vakgroep ontstaan met wens tot voortdurende innovatie en ontwikkeling. Jij wordt als differentiant uitgenodigd hierin te participeren.

Wat mag je van de differentiatiejaar verwachten:

Eindtermen:  

 • Zelfstandig behandelplan opstellen van patiënten met bloedverlies klachten (HMB)

  • PALM-COEIN-classificatie kunnen toepassen

  • Echoscopisch kunnen differentiëren van pathologie

  • Aanvullende diagnostiek verrichten: TVE, SIS, hysteroscopie (niveau 5)

 • Zelfstandig behandelingen op behandelkamer verrichten

  • Hysteroscopische verwijderen poliepen, klein myoom (niveau 5)

  • Novasure endometrium ablatie (niveau 5)

 • Zelfstandig behandelplan endometriose patiënt kunnen opstellen

  • TVE vaststellen endometriose

  • MRI leren beoordelen

 • Deelnemen aan endometriose OK (niveau 3)

 • Handvaardigheden kunnen verrichten op de oefen box (hechten)

 • Simendo en Simyfy modules voltooien

 • Actief deelnemen op OK als lid van het dedicated OK-team

 • Zelfstandig type 0 en 1 myomen kunnen opereren (niveau 4)

 • Zelfstandig level 2 laparoscopie ingrepen kunnen superviseren (niveau 5)

 • Zelfstandig (makkelijke) TLH met / zonder adnexa kunnen verrichten (niveau 4)

  • Problematiek rond verwijderen morceleren uterus kennen

  • Instrumentarium kennen (ook wat niet wordt gebruikt)

 • Kennis nemen van de laparoscopische myoom resectie (niveau 3)

 • Uitbreiden kennis van bloedingscomplicaties op de OK

CANMEDS

Communicatie
Communiceert effectief met verwijzers, medebehandelaars en derdelijns centrum. Geeft patiënten juiste informatie over pre- per- en postoperatieve zorg en maakt daarbij gebruik van beschikbare keuzehulpen. Voert adequaat een postoperatief gesprek, ook als er complicaties zijn opgetreden. Biedt beschikbare folders en brochures van de beroepsvereniging aan. Draagt zorg voor continuiteit in de zorg voor de eigen patiënten. 

Samenwerking
Hanteert zoveel mogelijk landelijke of lokale protocollen en adviseert over aanpassing hiervan obv evidence based medicine. Participeert in lokale en regionale besprekingen: OK bespreking, PA bespreking, Werkgroep MIC Zuyderland, complicatiebespreking. Desgewenst behoort een deelstage bij de urologie (robotchirurgie) of chirurgie tot de mogelijkheden.

Maatschappelijk handelen
Heeft kennis van de perioperatieve zorg en de mogelijkheden tot ondersteuning, waaronder postoperatieve en geriatrische revalidatie. Kent procedures rondom PIM en calamiteiten.

Professionaliteit
Erkent (eigen) grenzen en beperking van behandelmogelijkheden. Kent indicaties en contraindicaties perioperatieve zorg, tromboseprofylaxe, antibioticaprofylaxe, end.

Wetenschap
Is in staat patiënten op een begrijpelijke manier evidence-based voor te lichten om zo uiteindelijk gezamenlijk tot een besluit te komen. Zet daarbij waar mogelijk de keuzehulpen in. Bij voorkeur wordt een deel van de stage-tijd gebruikt voor een actieve bijdrage aan een doelmatigheids-/wetenschapsproject.

Hoe ga ik leren?

De vakgroep van het Zuyderland MC bestaat uit 12 gynaecologen en 2 chefs de Clinique. Er wordt op twee hoofdlocaties gewerkt, Heerlen en Sittard-Geleen. Daarnaast zijn er nog twee poliklinische locaties in Brunssum en Echt. In Heerlen ligt het accent op de benigne gynaecologie, de planbare en  acute zorg en de verloskunde (Geboortecentrum). Op locatie Sittard-Geleen, ligt het accent op de (o.a. ook klinische) oncologische zorg, er is ook een poliklinische behandelkamer en een zwangere-dagcentrum, De poliklinische zorg wordt op alle locaties in de volle breedte aangeboden.

Wij zijn onderdeel van het OOR-ZON, in het Zuyderland wordt het perifere deel van de opleiding Obstetrie en Gynaecologie aangeboden. De opleiders zijn Martine Wassen (opleider) en Nicol Smeets (waarnemend opleider). Cluster breed wordt er vier maal per jaar wordt er een regionale refereeravond georganiseerd en vijf maal per jaar Clusteronderwijs, een onderwijsdag, tevens jaarlijks het Clustersymposium. Lokaal is het onderwijs als volgt georganiseerd: tweewekelijks middagonderwijs gegeven door een van de gynaecologen in het kader van een maandelijks gekozen thema, wekelijks protocol/wetenschap/overige bespreking, daarnaast wekelijks PICO/CAT besprekingen door co-assistenten. Tevens wordt er door de Zuyderland Academie discipline overstijgend onderwijs georganiseerd. Het kwaliteitsportaal (huisnet) bevat alle protocollen, die periodiek een update krijgen en gemakkelijk toegankelijk zijn.

De vakgroep neemt deel aan de evaluatiecyclus volgens de format van het Leerhuis, de vakgroep- en de leden worden afwisselend geëvalueerd middels de Di-rect en de MCTQ methodes. De uitkomsten worden in het vakgroep overleg en in de arts-assistentenvergadering besproken. Er vindt vier maal per jaar een complicatiebespreking plaats. Wij participeren actief binnen de diverse landelijke onderzoekslijnen van het Consortium obstetrie en gynaecologie. Daarnaast zijn er ook lokale wetenschapelijk initiatieven. De vakgroep publiceert jaarlijks een jaarverslag, dit is op te vragen via ons secretariaat: gynaecologie@zuyderland.nl .

Na het startgesprek en je inwerkperiode zal in het begin van je differentiatiejaar tweewekelijkse evaluaties plaatsvinden. Nadat dit niet meer nodig blijkt worden de evaluatiemomenten in onderling overleg afgesproken. Vier maal per jaar vindt er een opleidingsgesprek plaats, aan de hand van het regionale opleidingsdocument en de gegevens in Epass, wordt je voortgang besproken. De reguliere evaluaties worden opgeslagen in E-pass, de gehele vakgroep partiticipeert hierin. De differentiant bezoekt van congressen en cursussen, waarbij het geven van voordrachten wordt gestimuleerd. Er is op de werkplek een boxtrainer en virtual reality trainer beschikbaar, evenals Symify modules, de differentiant wordt geacht deze te gebruiken, c.q. te doorlopen. Tijdens de jaarlijkse maand van de laparoscopie worden de vaardigheden getoetst.

Binnen de vakgroep obstetrie en gynaecologie is er een actieve, hechte arts-assistentengroep. De groep heeft veel inbreng in de eigen opleiding. Elk kwartaal is er een genotuleerde opleidingsvergadering met participatie van de gehele vakgroep. Daarnaast vindt er tussendoor informeel overleg plaats met de arts-assistenten en de opleiders, zo nodig wordt de frequente verhoogd. Een arts-assistentenvertegenwoordiger is actief aanwezig tijdens het maandelijkse vakgroepoverleg. Actiepunten worden aangepakt middels de PDCA-methode. De sfeer is veilig en open, tijdens overlegmomenten (overdracht, vergadering) evenals gedurende de dagelijkse activiteiten/samenwerking.  

Show-and-tell

Het Zuyderland Medisch Centrum is een groot perifeer opleidingsziekenhuis, ontstaan na de fusie tussen het Atrium Medisch Centrum en het Orbis Medisch Centrum. De voormalige maatschappen waren reeds opleidingsgericht met aandacht voor kwaliteit en innovatie. Door de fusie is een enthousiaste vakgroep Obstetrie en Gynaecologie ontstaan, die de uitbreiding van de patientenpopulatie ziet als een mogelijkheid tot verdere taakdifferentiering en verdieping. Waaruit toename van kwaliteit van zorg en opleiding voortvloeit. Zo mogelijk is de minimaal invasieve benadering de standaard. Dit is zichtbaar in de aantallen minimaal invasieve ingrepen. Sinds 2016 is sedatie op de poliklinische operatiekamers gestructureerd mogelijk, hierdoor vindt er een opmerkelijke verschuiving naar de poliklinische setting plaats. De polikliniek is goed georganiseerd, het is goed mogelijk je eigen patiënten te vervolgen, zelf te behandelen en de follow up uit te voeren. Bij voldoende deskundigheid volgt toename zelfstandig werken en supervisie van minder ervaren collega's.

Sollicitatie en contact

Minimale aanstelling 0.8 fte. Er is jaarlijks ruimte voor twee AIOS in het differentiatiejaar Minimaal Invasieve Chirurgie.

Ben je enthousiast en wil je graag actief en innovatief jezelf en de minimaal invasieve chirurgie verder ontwikkelen? Zowel in de dagelijkse praktijk als op het gebied van wetenschap/onderwijs/kwaliteit? Neem dan contact op met Nicol Smeets (n.smeets@zuyderland.nl).

Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland is een groot STZ-ziekenhuis in het zuiden van het land, dat is ontstaan uit het vroegere Atrium uit Heerlen en het Orbis uit Sittard. Samen staan wij garant voor uitstekende zorg in het Zuiden des lands. Het belang van zowel onderzoek als onderwijs wordt onderschreven in de missie van het ziekenhuis en blijkt naast de ondersteuning die het ziekenhuis biedt d.m.v. het leerhuis, uit het gegeven dat het ziekenhuis meer dan 25 (vervolg) opleidingen voor medisch specialisten in huis heeft. Het Zuyderland is een ziekenhuis met twee locaties (Heerlen en Sittard).

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Zuyderland Medisch Centrum
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard – Geleen

website: http://www.zuyderland.nl/