Differentiatiestage Profileringsstage management en supervisie in de klinische praktijk

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Van de  opleidingsprogramma’s voor arts-assistenten is de verwachting dat deze hen zullen voorbereiden op het adequaat uitoefenen van hun toekomstig vak in de gezondheidszorg. Deze verwachting is uitgedrukt in de beschrijving  van de zeven CANMEDS competenties.

Recent is gebleken dat de implementatie van het nieuwe opleidingsplan van de medische vervolgopleiding bemoeilijkt wordt door de complexiteit van verschillend onvoorspelbare factoren in de klinische setting. De ziekenhuissetting, waarin het klinisch onderwijs plaatsvindt, is telkens onderhevig aan veranderingen en vaak bevindt de arts-assistent zich in moeilijk controleerbare en onvoorspelbare situaties.  Naast de basis medisch-technische en probleem oplossende vaardigheden die ze moeten leren tijdens hun opleiding, komen in de vernieuwde medische vervolgopleiding ook andere aspecten aan bod van geneeskunde die belangrijk zijn voor de professionele ontwikkeling van arts-assistenten. Dit zijn bijvoorbeeld kennis van de  zorgstelsel, organisatie van de zorg, public Health, patiënt-arts communicatie, ethiek, kwaliteitswaarborging en management in de klinische praktijk.

In GOED2 wordt relatief weinig aandacht besteed aan deze competentie, vooral wanneer dit wordt vergelijken met  competenties als “medisch expert” en “professionaliteit”.  In TOP2020 komt dit wel specifiek aan de orde.

Door de hogere en veranderende eisen aan het gezondheidszorgstelsel samen met de gestegen verwachtingen van consumenten ten aanzien van de kwaliteit van zorg is het belangrijk dat de specialist van de toekomst goed toegerust is met de nodige management kennis en vaardigheden.

Leerdoelen van de stage:

Na de stage moet de AIOS in staat zijn om/kennis hebben van:

 1. Belangrijk en relevante management principes in gezondheidszorg

 2. De gewenste management, leiderschap en communicatieve vaardigheden tonen als leider in de zorgteam

 3. Duidelijk sturing te kunnen bieden aan een team om zorgplannen te realiseren

 4. Eenvoudig interventies opzetten om de efficiëntie in de zorg te verhogen, handeling voorstellen die bijdraagt aan depatiëntveiligheid en processen bedenken die kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg

 5. Beter inzicht krijgen in hoe ze als professionals efficiënter kunnen zijn enhun werk beter organiseren

Hoe ga ik leren?

De opbouw van de stage bestaat uit  drie gedeeltes gericht op de theoretische en praktische aspecten van management in de zorg. De stage is niet bedoeld als een vooropleiding om medische manager te worden, maar is gericht op de eigenschappen die elke specialist in opleiding nodig heeft om hun competentie als manager te ontwikkelen. Die inhoud is gebaseerd op de bevindingen van vooronderzoek en behoeftes analyse op management vaardigheden in de vervolgopleiding. Uniek is de mogelijkheid om te participeren in de onderzoekslijn Management in het medisch onderwijs onder leiding  van dr. J.O.O. Busari. Een wetenschappelijk onderzoek binnen dit project tijdens je stage behoort zeker tot de mogelijkheden. De AIOS loopt gedurende de stage met een vaste lid van de management team van de vakgroep

 1. Inhoudelijk kennis van medische management principes

 2. Ontwikkelen van management modules/verbeteringsplan

 3. 2 x Presentaties over medische management

 4. Algemeen pediatrische taken en diensten

 5. Meedraaien kwaliteitsverbetering team (VBHCD kerngroep)

 6. Meelopen met leidinggevenden in de zorginstelling

 7. Kennismaken met algemeen management taken/verantwoordelijkheden

 8. Meelopen met middel- en senior management bestuurders

Leermiddelen

Stage specifieke leermiddelen:

• Polikliniek

Het participeren in de 2 wekelijks overleg met leiding gevende en afdelingshoofd van de polikliniek

Deelname aan bespreking en uitvoeren van proces verbeterende initiatieven op de polikliniek

Participeren aan een kwaliteitsverbetering initiatief op de polikliniek

• Kliniek

Het participeren in de 2 wekelijks overleg met leiding gevende en afdelingshoofd van de kinderafdeling en couveuse afdeling

Deelname aan bespreking en uitvoeren van proces verbeterende initiatieven op de afdeling

Actief participeren in de kwaliteitsverbetering commissies van de beide afdelingen

Deelname  aan veiligheidsmanagement systeem

Participeren aan een kwaliteitsverbetering initiatief in de kliniek

• Ziekenhuismanagement

1 keer per maand loopt de AIOS mee met een senior management medewerker/lid RVB om kennis te nemen van hoe belangrijk beslissingen tot stand komen. (Schaduwing)

• Besprekingen

De AIOS bereidt voor en neemt deel aan  alle besprekingen op het gebeid van verbetering van de zorg proces

De AIOS organiseert multidisciplinaire besprekingen t.b.v. individuele patiënten.

De AIOS bereid maandelijks een relevant management en leiderschap onderwerp voor de woensdagochtend voor.

• Onderwijs en organisatie

De AIOS participeert in onderwijs aan arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten.

AIOS neemt deel aan de algemene vergaderingen van de vakgroep kindergeneeskunde.

Toetsing

 • Individueel leerplan, voortgang en beoordeling door middel van management portfolio

 • Introductiegesprek aan het begin van de stage.

 • Evaluaties tijdens de stage – 1. Presentaties, 2. Verbeteringsplan/project

 • Tijdens de stage vindt maandelijks een voortgang evaluatie plaats en wordt nagegaan of de leerdoelen worden gehaald

 • Afsluitend gesprek aan het eind van de stage

 • 3 patiëntgebonden en 5 niet-patiëntgebonden KPB’s (zie tabel). 360 graden feed back halverwege de stage (2 begeleidende kinderartsen, verpleegkundige, collega arts-assistent, semi-arts, doktersassistente)

Welke toetsing

Voorbeelden onderwerpen toetsing

Patiëntgebonden KPB

(formulier elektronisch

portfolio)

 • nieuwe patiënt algemene e/o specialistische poli (focus op anamnese of lichamelijk onderzoek)
 • nieuwe patiënt algemene e/o specialistische poli (focus op differentiaal diagnose, klinisch redeneren, kennis)
 • brief nieuwe patiënt polikliniek

Niet-patiëntgebonden KPB

(formulier elektronisch

portfolio)

 • organisatie werk met focus op b.v. time-management, professionalisme, proces verbeteringsproject, bespreking management overleg, leiderschap kwaliteit, aansturen van zorgteams.
 • voor-en nabespreking met focus op management kennis i.r.t. klinisch besluitvormingen
 • multidisciplinaire bespreking met focus op b.v. communicatie of leidinggeven
 • ≥ 1 CAT bespreking
 • 1 referaat

Sollicitatie en contact

Wij hebben ruimte en faciliteiten voor maximaal 2 AIOS in de 6 maand periode. Er wordt gewerkt met een dienstenblok. Iedere A(N)IOS heeft 1 dienstenblok van 3 weken per 8 weken.

Coördinator stage: dr J.O.O Busari

Superviserende kinderartsen: dr. J. vd Berg , mw B. Vernooij-Slavenburg

Richt uw sollicitatie aan dr. J.O.O. Busari, j.busari@zuyderland.nl

Tel.: 088-4597236

Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland is een groot STZ-ziekenhuis in het zuiden van het land, dat is ontstaan uit het vroegere Atrium uit Heerlen en het Orbis uit Sittard. Samen staan wij garant voor uitstekende zorg in het Zuiden des lands. Het belang van zowel onderzoek als onderwijs wordt onderschreven in de missie van het ziekenhuis en blijkt naast de ondersteuning die het ziekenhuis biedt d.m.v. het leerhuis, uit het gegeven dat het ziekenhuis meer dan 25 (vervolg) opleidingen voor medisch specialisten in huis heeft. Het Zuyderland is een ziekenhuis met twee locaties (Heerlen en Sittard).

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Zuyderland Medisch Centrum
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard – Geleen

website: http://www.zuyderland.nl/