Differentiatiestage Multiple sclerose

Duur: 
6 maanden
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Er zijn de laatste jaren veel veranderingen geweest op het gebied van de diagnostiek en behandeling van MS. Voor de algemeen neuroloog wordt het steeds lastiger te bepalen welke behandeling uit het snel groeiende aantal mogelijkheden voor juist die ene patiënt het beste is. Daarvoor is voldoende overzicht over het hele veld nodig. Het doel van deze keuzestage is u dit overzicht te helpen verkrijgen.

U zult de gelegenheid krijgen uw diagnostische vaardigheden op het gebied van MS en verwante aandoeningen aan te scherpen, waarbij er specifieke aandacht zal zijn voor MRI-diagnostiek.

Verder zult u ruimschoots ervaring kunnen opdoen met medicatie die het beloop van de ziekte kan beïnvloeden. De laatste jaren zijn er krachtiger behandelingen beschikbaar gekomen, die echter ook ernstiger bijwerkingen kunnen hebben. Dit vraagt om soms lastige afwegingen tussen effectiviteit en toxiciteit die eerder niet behoefden te worden gemaakt, en om goede monitoring van behandelde patiënten. Hiermee kunt u tijdens deze stage, onder supervisie, ervaring opdoen.

Naast deze ontwikkelingen blijft een goede symptomatische zorg en begeleiding van patiënten met MS belangrijk. Daarin spelen vele behandelaars een rol, zoals de MS-verpleegkundige en revalidatie-arts, om er slechts enkele te noemen. U zult dan ook functioneren in een multidisciplinair team.

De stage biedt uitdrukkelijk ook de gelegenheid tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, natuurlijk binnen de beperkingen die er zijn gezien de duur van de stage. Het streven is wel dat de stage leidt tot een (bijdrage aan) een wetenschappelijke publicatie en/of protocol.

Vanzelfsprekend bent u ook welkom bij de vele onderwijsmomenten die voor de VUmc AIOS bestaan. In eerste instantie de dagelijkse besprekingen direct na de ochtendoverdracht. Daarnaast zijn er ook onderwijsmomenten op donderdag zoals de grote visite, de  leesclub en onderwijs verzorgd door stafleden van de verschillende zwaartepunten.

Tijdens de spreekuren zult u een zeer gedegen supervisie krijgen met persoonlijke feedback. Deze supervisie zal gedurende de stage worden aangepast aan het niveau van functioneren. Zeker in het begin van de stage zullen stafleden van het MS centrum uw manier van werken tijdens spreekuren persoonlijk observeren en concrete opbouwende feedback geven. Onze ervaring is dat in het algemeen de etalagestagiair aan het eind van de stage echter in staat is de meeste vragen die in het kader van een tweede mening spreekuur worden gesteld zelfstandig te beantwoorden. De supervisie vindt dan vooral plaats in de vorm van (multidisciplinair) overleg met stafleden (neurologen, neuroradiologen), fellows en AIOS.

Samengevat biedt deze keuzestage U een uitgelezen kans zich de finesses van de diagnostiek, behandeling en begeleiding van MS-patiënten eigen te maken en kunt u een goede basis leggen voor een zelfstandige behandeling van MS patiënten in de toekomst. De praktijk leert tot nu toe dat diegenen die deze stage hebben afgesloten desgewenst ook daadwerkelijk doorstromen naar een functie als neuroloog met aandachtsgebied MS.

 

De afdeling Neurologie van het VUmc

De afdeling Neurologie houdt zich met alle aspecten van de neurologie bezig.  De afdeling heeft – behalve de verantwoordelijkheid voor de neurologische patiëntenzorg binnen het VUmc in de breedste zin van het woord – ook de verantwoordelijkheid voor het onderwijs in de neurologie in het kader van het curriculum voor medische studenten en voor de vervolgopleiding tot neuroloog. Daarnaast wordt door de afdeling wetenschappelijk onderzoek verricht binnen een aantal geoormerkte zwaartepunten.

De neurologische patiëntenzorg vindt plaats op het 'Neurocentrum' (geintegreerde verpleegeenheid Neurologie en Neurochirurgie) en op de Poliklinische Neurologie. Per jaar worden er op 1250 neurologische patiënten opgenomen, die gemiddeld 5 dagen opgenomen blijven. Op de polikliniek worden jaarlijks ruim 4000 nieuwe consulten gedaan en circa 11000 herhaalconsulten.

Daarnaast beschikt de afdeling Neurologie over een afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF), die zowel in het polikliniekgebouw als in het kliniekgebouw is gehuisvest. De afdeling KNF doet 4200 verrichtingen per jaar.

Behalve op de “eigen locaties” verricht de afdeling werkzaamheden in het hele ziekenhuis in de vorm van intercollegiale consulten. Vooral op de afdelingen Intensive Care en de diverse oncologische afdelingen worden veel neurologische consulten verricht. Daarnaast is de afdeling Neurologie een van de poortspecialismen van de Spoedeisende Hulp van het Ziekenhuis, waar presentaties plaatsvinden die ofwel specifiek voor de neurologie zijn ofwel in eerste instantie door de SEH-arts of een ander specialisme worden opgevangen en waarbij de Neurologie in tweede instantie in consult komt.

De afdeling heeft vier zwaartepunten: multipele sclerose, dementie, bewegingsstoornissen en neuro-oncologie. Het wetenschappelijk onderzoek van de eerste drie is ondergebracht bij het onderzoekinstituut “Neuroscience Campus Amsterdam”. Het wetenschappelijk onderzoek van de neuro-oncologie valt onder het instituut CCA/V-ICI. Al deze zwaartepunten worden gekenmerkt door patiëntenstromen die op specialistische poliklinieken zijn geconcentreerd.

Daarnaast is er een polikliniek voor slaapstoornissen en is met name de KNF nauw betrokken bij epilepsiechirurgie.

De opleiding tot neuroloog aan het VUmc is hecht gestructureerd. De opleiding is recent gereorganiseerd op basis van het Curriculum van de Opleiding Neurologie, zoals opgesteld door het Consilium Neurologicum en goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Er is een locaal opleidingsplan waarin alle (verplichte) stages uitvoerig staan beschreven.

De opleidingscommissie vergadert maandelijks en ziet erop toe dat de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd is. Jaarlijks wordt middels de D-RECT en de SETQ door de AIOS feed-back gegeven op het opleidingsklimaat en op de opleidingsvaardigheden van de individuele stafleden. Het opleidingsklimaat wordt algemeen als veilig en laagdrempelig omschreven.

Sollicitatie en contact

Dr. Bob van Oosten

Amsterdam UMC locatie VUmc

Afdeling Neurologie

De Boelelaan 1117

1081 HV  Amsterdam

020-4442834

bw.vanoosten@vumc.nl

MS Centrum Amsterdam

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/