Differentiatiestage Nefrologie Kindernefrologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Waarom een profileringsstage in de kindernefrologie?
Kindernefrologie en -urologie is een onderdeel van de opleiding kindergeneeskunde waarmee men niet in alle centra even uitgebreid en diepgaand in aanraking komt. Doch het kennen van de oorzaken, gevolgen en pittfalls van hypertensie en nierfunctiestoornissen en de mogelijke behandelingen op korte en lange termijn zijn essentieel voor een adequate behandeling van zieke kinderen. Tevens leer je tijdens deze stage veel over de kinderurologie waarmee de algemeen kinderarts in toenemende mate geconfronteerd wordt, bijvoorbeeld door de antenatale screening (hydronefrose) en aangescherpte richtlijn urineweginfecties.

Waarom kindernefrologie in het Radboudumc Nijmegen?
Kindernefrologie Radboudumc is onderdeel van het Expertisecentrum Zeldzame Nierziekten, erkend door NFU en ministerie van VWS . Wij bieden fullfacility zorg met inbegrip van alle vormen van acute en chronische dialyse, plasmafiltratie en niertransplantatie. Onze regio beslaat geheel Oost Nederland met verwijzingen vanuit Maastricht tot Groningen. Wij zijn het grootste centrum voor Kindernefrologie, hetgeen betekent dat je hier een grote schakering aan ziektebeelden en behandelingen kunt zien. Er is sprake van een erkende opleiding kindernefrologie en een gecertificeerde kinderdialyse afdeling.
De subafdeling bestaat uit vier enthousiaste kinderarts-nefrologen (mevr. dr. M. Cornelissen, mevr. dr. N. van de Kar, mevr. drs. L. Koster-Kamphuis, dr. M. Schreuder) en een biochemicus (prof. dr. B. van den Heuvel). Verder wordt ons team versterkt door een kinderarts/fellow in opleiding tot kindernefroloog (mevr. dr. C. Bootsma), twee verpleegkundig specialisten (mevr. J. Knoll en mevr. F. Glaap) en meerdere analisten en promovendi op het onderzoekslab. Er zijn wekelijks gemiddeld zes poliklinische spreekuren voor controle patiënten en uitdagende nieuwe patiënten. Naast “gewone” poli’s voor kindernefrologische zorg zijn er speciale poliklinieken voor kinderen met peritoneaal dialyse, met ernstig nierfalen (voorbereiding op dialyse en/of transplantatie), en voor hen die al een niertransplantatie ondergaan hebben. Holistische zorg en transitie zijn in al die groepen belangrijke aandachtspunten.  Er is een multidisciplinaire polikliniek samen met  klinisch genetica waar nieuwe patiënten met een  erfelijke nierziekte worden gediagnostiseerd.

Wat zijn onze belangrijkste speerpunten?

 • Erfelijke nierziekten: dit uit zich in speciale poliklinieken voor kinderen met Cystinose en samen met klinische genetica voor kinderen met (bijzondere) erfelijke nierziekten. In Nijmegen is een breed palet aan mogelijkheden in DNA diagnostiek, zoals WES.
 • HUS : ons centrum is het belangrijkste expertise centrum voor de diagnostiek en behandeling van typische en atypische HUS in Nederland en één van de expertisecentra in Europa.
 • Nefrotisch syndroom

Wat kun je als AIOS betekenen binnen onze afdeling?

 • Kindernefrologie is een veelzijdig vak. Dagelijks is er de zorg voor de opgenomen patiënten, poliklinische spreekuren, de (hemo)dialyse afdeling en consulten. Consulten kunnen intern zijn, maar vaker nog telefonisch vanuit kinderartsen in de regio.
 • Tijdens de profileringstage zul je zelfstandig werken tijdens de interne consulten en poliklinische spreekuren. Afhankelijk van je aanstelling zul je 1 of 2 polikliniek spreekuren kunnen doen. Hierbij zul je ook zelfstandig nieuwe patiënten zien.
 • Om kennis te maken met overige facetten van de kindernefrologie zul je meekijken bij de hemo- en peritoneaal dialyse, actief deelnemen aan de “grote papieren visite” waarbij alle opgenomen patiënten besproken worden, alsmede de bijzondere poliklinische patiënten. Uiteraard ben je hierbij ook actief betrokken door eigen patiënten voor te dragen en te bespreken. Hierbij is vaak een apotheker aanwezig, daar farmacologie een belangrijk onderdeel is van de nefrologie.
 • Wekelijks is er een uitermate leerzaam nefro-urologie overleg waarbij allerlei patiënten met al dan niet aangeboren urologische afwijkingen besproken worden. Ook wekelijks is er een multidisciplinair overleg over (pre)dialyse en transplantatie kinderen. Maandelijks is er ook een nefro-genetica overleg.
 • Er wordt verwacht dat je binnen deze stage een klinisch vraagstuk onderzoekt of uitwerkt in de vorm van een protocol.
 • Indien je enthousiast geworden bent en een volledig fellowship kindernefrologie gaat doen, kan deze stage meetellen voor de duur van het fellowship.

Hoe ga ik leren?

Jouw leerdoel als AIOS tijdens een stage kindernefrologie is het herkennen van de typische symptomen bij uro-nefrologische aandoeningen, zoals hypertensie, leucocyturie, proteïnurie en hematurie, glomerulaire en tubulaire nierfunctiestoornissen en de uitwerking van de differentiaal diagnose. Je zult inzicht krijgen in de beoordeling van radiologische en biochemische uitslagen en de interpretatie van vochtbalansen en mineraalhuishouding. Je verwerft  basiskennis over de acute en chronische behandeling van nierfalen middels medicatie, peritoneaal dialyse, hemodialyse of CVVH.  Ook maak je kennis met de procedure, voorbereiding en uitvoering van nierbiopsiën en niertransplantaties. Na deze stage ben je in staat om de belangrijkste vormen van hypertensie, nierziekten en water- en zoutontregelingen te onderscheiden en adequaat te behandelen.

Tijdens de stage kun je de volgende ziektebeelden tegenkomen bij onze patiënten:

 • Hypertensie
 • Pyelonefritis / urosepsis
 • Urethrakleppen, vesico-ureterale reflux, UPJ stenose en overige obstructieve uropathie
 • Nierstenen
 • Hematurie: dunne GBM, IgA nefropathie, s.v. Alport
 • Proteïnurie / Nefrotisch Syndroom
 • Diverse tubulopathiën
 • Erfelijke nierziekten: cystenieren, dysplasie, nefronophtisis
 • Acute nierinsufficiëntie: HUS, multiple organ failure op IC
 • Chronische nierinsufficiëntie
 • Terminale nierinsufficiëntie: Dialyse of  Niertransplantatie

Wat zijn de leerdoelen van de profileringsstage kindernefrologie?
Tijdens de stage zul je beoordeeld worden op de volgende kennis en/of vaardigheden:

 • Het herkennen van symptomen van nierproblemen
 • Het aanvragen van de juiste aanvullende diagnostische onderzoeken
 • De juiste interpretatie van radiologische of nucleaire onderzoeken
 • De juiste interpretatie van biochemische resultaten
 • Het berekenen en beoordelen van een kreatinine klaring
 • Het voorschrijven van een adequaat infuusbeleid
 • Het adequaat aanpassen van medicatie aan nierfunktie
 • Het toepassen van verschillende antihypertensiva

Er wordt uitgegaan van de eindtermen Miller 3 of 4. Dit wordt aan het begin van de stage formeel besproken. Ook worden afspraken gemaakt over uw persoonlijke leerdoelen en verbeterpunten. Halverwege de stage worden de stagedoelen formeel besproken, samen met de persoonlijke leerdoelen en verbeterpunten. Hierbij geven u en de supervisor van tevoren aan of deze doelstellingen behaald (lijken te gaan) worden, en zo niet, waarom niet. Ook wordt tijdens deze bespreking een pad afgesproken om deze doelen alsnog te behalen, of, indien alle doelen gehaald zijn, worden nieuwe doelstellingen geformuleerd. Aan het einde van de stage vindt opnieuw een formele evaluatie plaats. Van alle formele gesprekken maakt u een kort verslag, wat opgenomen wordt in het portfolio.

Tot slot
Het is mogelijk de profileringsstage kindernefrologie in parttime dienstverband (minimaal 80%) te volgen. Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden inzake het doen van diensten. Compensatie hiervan geschiedt in overleg.
Tijdens de profileringsstage is het gewenst dat je participeert in het onderwijs op het gebied van de kindernefrologie.

Samenwerkende instellingen

Radboudumc

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie over deze profileringsstage kun je contact opnemen met Sandra Scherpenborg-Kossen, coördinator opleiding kindergeneeskunde. Email: sandra.scherpenborg-kossen@radboudumc.nl. Telefoonnumer: 024-3613175. 

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website. Voor informatie over het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis bekijk deze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx