Differentiatiestage Kinderneurologie Kinderneurologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Organisatie van de opleiding
De stafleden Kinderneurologie zijn organisatorisch onderdeel van de staf Neurologie. Onze patiëntgebonden werkzaamheden vinden echter volledig plaats binnen de kinderkliniek, waar wij ook onze stafkamers hebben. Er zijn vanzelfsprekend nauwe banden met de Kindergeneeskunde op het niveau van patiëntenzorg, maar ook voor wat betreft de opleiding (er zijn permanent 1 AIOS kindergeneeskunde en 1 AIOS neurologie voor hun “romp-stage” werkzaam op de kinderneurologie) en het onderwijs.
U krijgt de kans kennis te maken met een grote diversiteit aan kinderneurologische beelden: klinische patiënten die opgenomen zijn op de afdeling kinderneurologie /  kinderneurochirurgie of elders in het kinderziekenhuis (NICU, PICU, oncologie, metabole ziekten etc.), acute patiënten op de EHBO, poliklinische patiënten op een eigen polikliniekspreekuur en op de diverse multidisciplinaire spreekuren (zie onder), alsmede de prenatale counseling. 
Er zijn gespecialiseerde poliklinieken (neuromusculair; neurometabool / bewegingsstoornissen; spina bifida; neuro-oncologie; slikken/kwijlen) waar grote aantallen patiënten met specifieke problemen worden gezien. Door deze concentratie van zorg is het voor u relatief eenvoudig om in korte tijd veel kinderen met een zelfde, vaak zeldzame aandoening te zien.

Inhoud van de profileringsstage kinderneurologie
Wij gaan er voor deze stage vanuit dat de AIOS in staat is om (onder inhoudelijke supervisie) in principe zelfstandig een afdeling te runnen /superviseren, consulten ‘in huis’ te doen, en op een efficiënte wijze poliklinische patiënten kan zien. De stage is bedoeld om de AIOS de kinderneurologie eigen te maken, en wij concentreren ons dan ook bij voorkeur op vakinhoudelijke aspecten en (dus) de supervisie van ‘het neurologisch denken en het neurologische onderzoek’. Beoordeling en toetsing (beoordelings- en voortgangsgesprekken) vinden plaats conform de opleidingseisen kindergeneeskunde. De stage kan, afhankelijk van uw eigen wensen, in overleg gecombineerd worden met wetenschappelijke activiteiten. Er is tijdens de stage ruimte om deel te nemen aan de plenaire onderwijsactiviteiten en refereermiddagen / -avonden van de afdeling Kindergeneeskunde en ook van de afdeling Neurologie. Deelname aan bijzondere activiteiten (bijv. training op het skills-laboratorium kindergeneeskunde) kan in overleg plaatsvinden. Activiteiten die om een aanzienlijke tijdsinvestering vragen (bijv. structureel ruimte voor onderzoek) behoren dus zeker tot de mogelijkheden, maar dienen tevoren besproken te worden, om zo het goed reilen en zeilen van de (poli)kliniek niet te verstoren.
Aan het einde van de stage bent u in staat om het kinderneurologische onderzoek (anamnese en fysisch onderzoek) zelfstandig uit te voeren, bent u op hoofdlijnen vertrouwd geraakt met de functionele anatomie van het centrale zenuwstelsel en het neuromusculaire apparaat,  en kunt u op  zinvolle wijze gebruik maken van en kritisch oordelen over de interpretatie van cerebrale beeldvorming (MRI) en functieonderzoek (EEG, EP’s, EMG). U overziet de grote groepen kinderneurologische aandoeningen zoals  ontwikkelingsachterstand, aangeboren afwijkingen en verworven hersenschade, epilepsie en andere paroxysmale aandoeningen, bewegingsstoornissen, hoofdpijn, tumoren, spierziekten en stofwisselingsziekten, zonder persé alle zeldzame ziekten te kennen. De acute kinderneurologie overziet u. U leert de weg kennen in de vele diagnostische en therapeutische mogelijkheden van ons vak. U leert door onze bril kijken en onze taal spreken zodat u in de toekomst in staat bent zelfstandig voor uw patiënt met een kinderneurologisch probleem te zorgen en vruchtbaar te kunnen samenwerken met een kinderneurologisch centrum.
U draait mee in een relatief klein team specialisten en AIOS en u zult daarom ook zelf een belangrijke bijdrage hebben aan de teamgeest. De samenwerking met AIOS neurologie verbreedt uw kijk op de kinderneurologie en vergroot verder de kans om efficiënt en laagdrempelig kennis over te dragen en overgedragen te krijgen. Wij stellen een eigen inbreng en actieve participatie zeer op prijs.
 

Wie zijn wij?

Op de afdeling werken vier enthousiaste kinderneurologen (dr. Corrie Erasmus, dr. Charlotte Haaxma, drs. Jolanda Schieving en prof. dr. Michèl Willemsen). Wij werken nauw samen met een ervaren team van kinderneurochirurgen, kinderrevalidatieartsen en paramedici (logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en kinderpsychologie). Ieder van ons ziet kinderen met neurologische problemen van elke aard, maar ieder van ons heeft ook een eigen aandachtsgebied en bepaalde patiënten worden daarom (in het beloop) bij voorkeur door één van ons gezien. De speciële poliklinieken zijn een reflectie van de bestaande aandachtsgebieden. Onze aandachtsvelden overlappen met de aandachtsvelden in de kliniek voor (volwassen) Neurologie; met de neurologen zijn goede banden en vindt laagdrempelig, wederzijds overleg plaats. Wij hebben veel belangstelling voor onderwijs en overdracht van kennis, hetgeen bijvoorbeeld mag blijken uit onze actieve participatie aan (de organisatie van) het (co-)assistenten en postacademisch onderwijs, en de veel gebruikte website www.kinderneurologie.eu van Jolanda Schieving.

Hoe ga ik leren?

Rooster

Elke dag begint met de kinderneurologische ochtendoverdracht om 08:30 uur (voorafgegaan door de overdracht kindergeneeskunde 08:15-08:30 uur). De klinische visite vindt aansluitend plaats door de AIOS kindergeneeskunde en neurologie. U superviseert de afdeling of u doet de consulten kinderneurologie op de andere afdelingen (incl. NICU/PICU en EHBO), beide taken in nauwe samenspraak met een van de kinderneurologen. Dagelijks is er in de ochtend een algemene kinderneurologische polikliniek door een van de stafleden. Aan die polikliniek kan door u deelgenomen worden (‘meekijken’ of deel van de patiënten zelf zien, in overleg). Eén dagdeel per week heeft u een eigen polikliniek en één keer per week ook een telefonisch spreekuur voor uw eigen patiënten. De speciële poliklinieken vinden ’s middags plaats. Er zijn diverse besprekingen zoals de wekelijkse grote visite (ma-middag), neurochirurgiebespreking (ma-middag), spierbespreking (ma-middag), klinische neurofysiologie bespreking (di-ochtend), patiëntendemonstratie neurologie (woe-middag), prenatale werkgroep (do-middag), neonatale neurologie (do-middag) en maandelijks is er overleg met de kinder-en jeugdpsychiaters (ma-ochtend), radiologen (di-middag), klinische genetica (do-middag), en metabole kinderartsen (woe-middag). Verder is er een wekelijks onderwijsuur voor en door AIOS kinderneurologie waar ook uw actieve inbreng wordt verwacht. Diensten: 1 weekend/6 weken; 1 avond/2 weken (NB: te overleggen; diensten zijn in het kader van de opleiding gewenst en zinvol, maar zijn geen verplicht onderdeel van deze stage).
 

Beoordeling

Er wordt uitgegaan van de eindtermen Miller 3 of 4. Dit wordt aan het begin van de stage ook formeel besproken. Tevens worden afspraken gemaakt over de persoonlijke leerdoelen en verbeterpunten. Halverwege de stage worden de stagedoelen formeel besproken evenals de persoonlijke leerdoelen en verbeterpunten. Hierbij kun jij en je supervisor van tevoren aangeven of deze doelstellingen behaald (lijken te gaan) worden, en zo niet, waarom niet. Ook wordt tijdens deze bespreking een pad afgesproken om deze doelen alsnog te behalen, of, indien alle doelen gehaald zijn, worden nieuwe doelstellingen geformuleerd. Aan het einde van de stage vindt opnieuw een formele evaluatie plaats. Van alle formele gesprekken wordt verwacht dat je een kort verslag maakt, wat opgenomen wordt in je portfolio.

Overige informatie
Deze stage kan onderdeel zijn van uw opleiding tot kinderneuroloog, maar kan ook prima gelden als laatste stage voordat u zich verdiept in een ander deel van de kindergeneeskunde (‘fellowship’) of als algemeen kinderarts werkzaam gaat zijn na uw opleiding. In nagenoeg alle deelgebieden van de kindergeneeskunde zult u vragen krijgen over de (neurologische) ontwikkeling van een kind of geconfronteerd worden met neurologische complicaties dan wel neurologische aspecten van een andere (‘pediatrische’) aandoening.  

Tot slot
Het is mogelijk de profileringsstage kinderneurologie in parttime dienstverband (minimaal 80%) te volgen. Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden inzake het doen van algemene diensten. Compensatie hiervan vindt in onderling overleg plaats.

Tijdens de profileringsstage is het gewenst dat je participeert in het onderwijs op het gebied van de kinderneurologie.

 

Samenwerkende instellingen

Radboudumc

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie over deze profileringsstage kun je contact opnemen met Sandra Scherpenborg-Kossen, coördinator opleiding kindergeneeskunde. Email: sandra.scherpenborg-kossen@radboudumc.nl. Telefoonnummer: 024-3613175.

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website. Voor informatie over het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis bekijk deze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx