Differentiatiestage Kinderlongziekten Kinderpulmonologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Waarom een profileringsstage in de kinderlongziekten?
Kinderlongziekten is een belangrijk onderdeel van de algemene pediatrie. Astma is de meest voorkomende chronische aandoening op de kinderleeftijd, en de prevalentie van luchtweginfecties blijft hoog, met name bij het jongere kind. Daarnaast kent men in de derdelijn vele, zeldzamere, aandoeningen zoals Cystic Fibrosis, aangeboren thoracobronchopulmonale afwijkingen, diverse interstitiële longbeelden, chronisch longbeeld na prematuritas en mengbeelden daarvan. Een gedegen basiskennis van de herkenning en behandeling van deze ziektebeelden is zeer nuttig voor de algemene kinderarts en noodzakelijk  voor de subspecialist. In de reguliere opleiding is niet altijd ruimte tot verdieping/profilering in dit boeiende vakgebied. Een profileringsstage kinderlongziekten is een uitgelezen kans om in de laatste fase van je opleiding tot kinderarts je hierin verder te bekwamen. De stage is daarom vooral praktisch georiënteerd.

Wat onderscheid onze subafdeling kinderlongziekten in het Radboudumc van anderen?
Onze subafdeling kinderlongziekten is actief op alle terreinen van de kinderpulmonologie. Wij leveren 2e en 3e lijnszorg en werken zeer nauw samen met het CWZ, het 2e ziekenhuis van Nijmegen. Hierdoor is een team ontstaan van 5 kinderlongartsen, 3 kinderfysiotherapeuten, nurse practitioner, orthopedagoog/psycholoog, allergoloog, research verpleegkundigen, longverpleegkundigen en diëtisten. Gezamenlijk zorgen wij in samenwerkingsverband voor de organisatie van het Regionaal Astma en Allergiecentrum voor Kinderen (RAAcK), waar alle pediatrische astma- en allergiezorg in de regio door een enthousiast en deskundig team geleverd wordt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 3 locaties, elk met een eigen aandachtsgebied. Via het Radboudumc CF expertisecentrum wordt zorg geleverd aan een populatie kinderen en jongeren met CF in integrale samenwerking met het team voor volwassen CF patiënten. Congenitale en andere zeldzame bronchopulmonale afwijkingen worden met name behandeld op locatie Radboudumc, met waaronder kinderen post-ECMO/congenitale hernia Diafragmatica (NFU expertisecentrum). Door uitstekende samenwerking en integratie met de afdeling Medische Psychologie is er extra aandacht voor psychosociale problematiek en therapietrouw bij kinderen met een chronische longaandoening en is een speciaal programma ontwikkeld voor kinderen met complexe astmaproblematiek, kinderlongrevalidatie (RAAcK- Actief). Er wordt met name patiëntgebonden onderzoek verricht, in samenwerking met andere centra in Nederland of andere specialismen (eerstelijnsgeneeskunde, psychologie, epidemiologie).

Wie zijn wij?
Stagebegeleiders zijn: mevr. drs. Cindy Hugen, dr. Peter Merkus, dr. Jolt Roukema, kinderarts-pulmonologen; mevr. Coosje Sintnicolaas, nurse practitioner. Daarnaast zal veelal een fellow kinderlongziekten aanwezig zijn.
De stage is populair: Al vele AIOS gingen jou voor (contactadressen via ons te verkrijgen).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linda van der Sande, aios profileringsstage 2019 vanuit OORZON: "Ik heb deze stage als zeer waardevol ervaren en ik zou het iedereen aanbevelen! De stage biedt veel ruimte om te groeien en te leren gezien de uitstekende sfeer binnen het team waarin je ruimte krijgt om zelfstandig te werken, je echt opgenomen wordt in het team, er aandacht is voor jouw specifieke leerdoelen. Dit alles wordt gecombineerd met een ruim en gevarieerd patiëntenaanbod".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe ga ik leren?

De stage vindt voor een belangrijk deel plaats op de polikliniek van het Regionaal Astma en Allergiecentrum voor Kinderen (RAAcK) dat zich bevindt op 3 locaties (Radboudumc, UCCZ Dekkerswald en Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis). Je wordt na een korte inwerkperiode (ca. 1 week) actief in de poliklinische patiëntenzorg, maar altijd onder directe supervisie van een senior die ter plekke aanwezig is. Hier krijg je ruime gelegenheid om je te verdiepen in alle facetten van de astmazorg: richtlijnen, inhalatietherapie en -instructies, achtergrond en interpretatie van longfunctiemetingen, behandeling van de piepende peuters, complexere allergieën, etc. Op locaties Radboudumc en Dekkerswald worden kinderen en jongeren van het Radboudumc CF centrum behandeld. Op locatie Radboudumc is de gelegenheid om mee te lopen en te participeren in de spreekuren met derdelijns problematiek (CF, congenitale of interstitiële afwijkingen) en desgewenst een bijdrage te leveren aan lopend onderzoek. Voor de klinische patiënten functioneer je als eerste aanspreekpunt en voor de consulten bij de diverse (deel)specialismen ben je de consulent. Bij pleurapuncties of het inbrengen van drains word je in principe als eerste ingeschakeld. Dagelijkse supervisie wordt gegarandeerd door de stafleden kinderlongziekten. Je wordt betrokken bij de indicatiestelling en het uitvoeren van bronchoscopieën. Je participeert nadrukkelijk in de wekelijkse pulmonologiebespreking en bij de multidisciplinaire CF besprekingen.

Tijdens de stage kun je in contact komen met patiënten met de volgende aandoeningen:

 • (allergisch) astma, atopisch syndroom
 • moeilijk behandelbaar astma en ernstig astma
 • preschool wheeze
 • Cystic Fibrosis (via Radboudumc CF)
 • Recidiverende luchtweginfecties bij immuunstoornissen, psychomotore retardatie
 • congenitale thoracobronchopulmoale afwijkingen (i.s.m. kinderchirurgen)
 • Stridor en subglottische stenosen (i.s.m. KNO)
 • Luchtwegmalacieën en -stenosen
 • Luchtwegproblematiek op de PICU/NICU

Wat zijn de leerdoelen van deze stage?
De AIOS zal na inwerken als volledig teamlid functioneren, onder supervisie. Er wordt een actieve inbreng verwacht in patiëntenbesprekingen en in de refereermomenten. Voor het klinisch handelen bij veel aandoeningen kan worden teruggevallen op de in het Q-portaal (intranet) aanwezige protocollen.

Na de stage bent je op de hoogte van de:

 • Belangrijkste aspecten van de astmadiagnostiek, therapie en monitoring
 • Belangrijkste aspecten van longfunctieonderzoek en interpretatie daarvan
 • Benadering van de verschillende vormen van typical en atypical wheezing, viral and multitrigger wheeze
 • Indicaties voor de verschillende vormen van beeldvorming
 • Indicaties voor bronchoscopie
 • Beginselen van de CF behandeling
 • Relevante aspecten op gebied van psychosociale problematiek, therapietrouw, stimuleren van zelfmanagement, faseren van transitie, alles in het kader van zorg voor het kind en de jongere met een chronische longaandoening.

Voor de beoordeling wordt uitgegaan van Niveau 3-4 volgens Miller. Dit betekent dat je als aios een taak kunt laten zien/uitvoeren onder globale supervisie, dan wel laat zien zelfstandig te kunnen functioneren ten aanzien van de meeste taken. Aan het begin van de stage worden daarover afspraken gemaakt, inclusief je persoonlijke leerdoelen en verbeterpunten. In goed overleg wordt het programma naar persoonlijke aandachtsgebieden zo nodig bijgesteld. Deze worden halverwege de stage formeel geëvalueerd. Hierbij geven jij en je supervisor van tevoren aan of deze doelstellingen behaald (lijken te gaan) worden, en zo niet, waarom niet. Tijdens deze bespreking wordt een pad afgesproken om deze doelen alsnog te behalen, of, indien alle doelen gehaald zijn, worden nieuwe doelstellingen geformuleerd. Aan het einde van de stage vindt opnieuw een formele evaluatie plaats. Van alle formele gesprekken maak je een kort verslag, wat opgenomen wordt in het portfolio.

Tot slot

 • De sfeer is informeel. Wetenschappelijke en zorginhoudelijke discussies worden open gevoerd. Er heerst een goede teamgeest waarin collegialiteit, flexibiliteit en humor belangrijk zijn. Er wordt minstens 2x/jaar een teambuildingsmiddag/avond gehouden, met interessante workshops, waarin ook de paramedici participeren.
 • De patiënt staat centraal: Door goede voorlichting, uitleg en contact kan de therapietrouw bij de chronische patiënten en hun ouders altijd nog verbeteren. Het is uitdrukkelijk de ambitie van de subafdeling om zich hier in te profileren. De hoge mate van patiënttevredenheid uit de landelijke FNU enquête moet gehandhaafd worden. Dit vergt enige extra inspanning maar is indirect gunstig voor de therapietrouw van de individuele patiënt, en dus voor de zorguitkomsten.
 • Het onderzoek is vooral patiëntgebonden onderzoek, geconcentreerd op astma en CF. Daarbij wordt het accent gelegd op therapeutisch onderzoek (vaak multicentre RCT’s), waarbij uitkomstmaten zowel de fysiologische eindpunten bevatten alsook kwaliteit van leven, therapietrouw, kosten effectiviteit. In studies wordt samengewerkt met de eerstelijnsgeneeskunde, medische psychologie, microbiologie en infectieziekten. De belangrijke thema’s bij onderzoek naar astma zijn zorginnovatie (ehealth, Luchtbrug), verbetering van monitoring, en soms medicamenteus. In het kader van nationale CF gerelateerde studies wordt gewerkt aan niet-invasieve vroegdiagnostiek bij infecties met pseudomonas, en met aspergillus fumigatus, en aan een nationale schimmelbank bij patiënten met CF.
 • Kinderlongziekten is met name een poliklinisch vak en een afspraak voor 80% parttime stage is daarom zeker mogelijk. Participatie in de subspecialistische dienst kinderpulmonologie is niet vereist. De aanvang van de stage is flexibel in te plannen.
 • Er kunnen afspraken gemaakt worden inzake het doen van algemene diensten. Compensatie hiervan vindt in onderling overleg plaats.
 • Tijdens de profileringsstage is het gewenst dat je participeert in het onderwijs op het gebied van de kinderpulmonologie.

Relevante websites:

Samenwerkende instellingen

Radboudumc

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie over deze profileringsstage kun je contact opnemen met Sandra Scherpenborg-Kossen, coördinator opleiding kindergeneeskunde. Email: sandra.scherpenborg-kossen@radboudumc.nl. Telefoonnummer: 024-3613175. 

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website. Voor informatie over het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis bekijk deze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx