Differentiatiestage Hematologie Kinderhematologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Waarom een profileringsstage kinderhematologie in het Radboudumc?
Werken op de afdeling kinderhematologie van het Radboudumc betekent werken in een full-facility centrum. De afdeling kinderhematologie van het Radboudumc behoort tot de grotere centra van Nederland en bestrijkt het vak in de volle breedte. De benigne hematologie is een belangrijke pijler van onze afdeling met jaarlijks meer dan 100 verwijzingen vanuit de regio en een grote populatie chronische patiënten. Als geaccrediteerd hemofiliebehandelcentrum zien wij bovendien in onze regio alle patiënten met een stollingsziekte.

Speerpunten van onze afdeling zijn:

  • Full facility multidisciplinaire zorg voor het kind met een benige hematologische aandoening
  • Onderzoek wordt gedaan op het gebied van de zeldzame stollingsstoornissen, ijzerstofwisselingsstoornissen (Expertise centrum IJzerstofwisselingsstoornissen), vaatmalformaties (Expertise Centrum HECOVAN). Onderzoek in de ijzerstofwisseling en de benigne beenmergfalensyndromen.
  • Hemofiliebehandelcentrum, hemoglobinopathie Expertise centrum Nijmegen (HECON), landelijk expertisecentrum voor ijzerinbouwstoornissen.

Wie zijn wij?
De subafdeling kinderhematologie bestaat uit  vijf mensen, namelijk Maroeska te Loo (opleider kinderhematologie), Paul Brons (plaatsvervangend opleider) en Eva Rettenbacher (fellow). Ieder van ons heeft zijn/haar eigen aandachtsgebieden. Marit de Roo en Corinne  Liem zijn de hemofilie verpleegkundigen.

Hoe ga ik leren?

Wat hebben wij te bieden?
De indeling van de stage zal in overleg met jou plaatsvinden, mede afhankelijk van persoonlijke interesse gebieden. De stage zal onder andere bestaan uit een poliklinische stage, waarbij wordt uitgegaan van ongeveer twee polidagen per week. Tevens zal je een belangrijke rol vervullen in de acute hematologische pathologie zowel op de spoedeisende hulp, als op de afdelingen en de intensive care.
Na een inwerkperiode zul je als volledig teamlid functioneren, onder supervisie. Er wordt een actieve inbreng verwacht in patiëntenbesprekingen en in de refereermomenten.

Wij bieden je:

  • Veilige en stimulerende leeromgeving

  • Zelfstandig werken op het gebied van poliklinische patiëntenzorg in de volle breedte, waarbij je(samen met ons) verantwoordelijk bent voor de optimale zorg voor de individuele patiënt door het gehele traject van diagnostiek, behandeling en medebehandeling. In die hoedanigheid kun je een eigen patiëntengroep in tijd vervolgen.

  • Superviserende rol in de klinische patiëntenzorg

  • Wekelijkse stollingsbespreking met betrokkenen van verschillende afdelingen, met een eigen actieve rol.

  • Participatie in de multidisciplinaire spreekuren

  • Mogelijkheid tot verdieping in diagnostiek op de verschillende laboratoria/afdelingen.

  • Mogelijkheid tot participatie in wetenschappelijk onderzoek op de lopende onderzoeksprojecten.

Beoordeling
Voor de beoordeling wordt uitgegaan van Niveau 3-4 volgens Miller. Aan het begin van de stage worden daarover afspraken gemaakt, inclusief je persoonlijke leerdoelen en verbeterpunten. In goed overleg wordt het programma naar persoonlijke aandachtsgebieden zonodig bijgesteld. Deze worden halverwege de stage formeel geëvalueerd. Hierbij geven jij en je supervisor van tevoren aan of deze doelstellingen behaald (lijken te gaan) worden, en zo niet, waarom niet. Tijdens deze bespreking wordt een pad afgesproken om deze doelen alsnog te behalen, of, indien alle doelen gehaald zijn, worden nieuwe doelstellingen geformuleerd. Aan het einde van de stage vindt opnieuw een formele evaluatie plaats. Van alle formele gesprekken maak je een kort verslag, wat opgenomen wordt in het portfolio.

Tot slot
Het is mogelijk de profileringsstage kinderhematologie in parttime dienstverband (minimaal 80%) te volgen. Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden inzake het doen van algemene diensten. Compensatie hiervan vindt in onderling overleg plaats. Tijdens de profileringsstage is het gewenst dat je participeert in het onderwijs op het gebied van de hematologie.

Samenwerkende instellingen

Radboudumc

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie over deze profileringsstage kun je contact opnemen met Sandra Scherpenborg-Kossen, coördinator opleiding kindergeneeskunde. Email: sandra.scherpenborg-kossen@radboudumc.nl. Telefoonnummer: 024-3613175.

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website. Voor informatie over het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis bekijk deze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx