Differentiatiestage Amputatie Beenamputatie en revalidatie

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Stage over 3 werkplekken: Afdeling Revalidatiegeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijndam Revalidatie Rotterdam, De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht (academisch ziekenhuis en algemeen ziekenhuis en revalidatiecentrum). De stage kan op maat worden aangepast. De volgorde en de te besteden tijd op de locaties kunnen ook op aanvraag worden aangepast. Rijndam, de Hoogstraat en het UMCG hebben een intensief samenwerkingsverband op 8 domeinen; twee daarvan zij het thema: Revalidatie na beenamputatie en de opleiding tot revalidatiearts.

Universitair Medisch Centrum Groningen

Het UMCG
Het UMCG is een groot, ambitieus universitair medisch centrum. Het ziekenhuis telt 1300 bedden, ruim 20 specialismen en zo’n 10.000 medewerkers. Maar het draait in het UMCG niet om cijfers. Het UMCG bouwt aan de toekomst van zorg. Het UMCG is het enige universitair medisch centrum in Noord-Nederland en biedt topklinische zorg en basiszorg aan ruim drie miljoen mensen. Voor een aantal aandoeningen komen patiënten uit heel Nederland (en daarbuiten) voor topreferente zorg.

Healthy ageing
Het speerpunt van het UMCG is healthy ageing. Hoe kunnen we gezond ouder worden? Hoe kunnen we - veelal oudere - patiënten met chronische aandoeningen het beste behandelen? Deze focus past goed bij het UMCG omdat het ziekenhuis een lange traditie heeft als het gaat om fundamenteel en klinisch translationeel wetenschappelijk onderzoek naar chronische ziekten en veroudering.

Onderzoeksfaciliteiten
Niet alleen de vruchtbare wisselwerking tussen kliniek en wetenschap maakt het UMCG tot een uitdagende onderzoeksomgeving. Het ziekenhuis beschikt over state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten die een sterke aantrekkingskracht hebben op jonge promovendi en gevestigde wetenschappers uit binnen- en buitenland. Bijna al het UMCG-onderzoek vindt plaats binnen (inter)nationale samenwerkingsverbanden.

Aios in het UMCG
In het UMCG werken zo’n 400 aios. Het ziekenhuis heeft het opleiden hoog in het vaandel en biedt een inspirerende leeromgeving. Op de afdeling Revalidatiegeneeskunde werken 20 aios. In 2012 organiseerde de afdeling de WAPteamdag “Wetenschap in amputatie en Prothesiologie”.

Rijndam Revalidatie Rotterdam
Rijndam Revalidatie Rotterdam is er voor volwassenen, jongeren en kinderen die als gevolg van een ziekte, ongeval of aandoening te maken hebben met beperkingen in hun functioneren. Rijndam is thuis in complexe vraagstukken. We volgen de ontwikkelingen in de revalidatiezorg op de voet, voeren zelf onderzoek uit en zijn een kweekvijver voor talent. In Rijndam zijn 14 aios werkzaam. De balans tussen opleiding, onderzoek en behandeling leidt tot de beste zorg voor patiënten. Bij Rijndam werken 1000 medewerkers, ruim 50 vrijwilligers en er komen jaarlijks ongeveer 9000 patiënten. Rijndam heeft veertien locaties in Rotterdam, Schiedam, Dordrecht, Zwijndrecht, Leerdam, Capelle ad IJssel en Gorinchem. De afdeling revalidatie Erasmus MC is onderdeel van Rijndam Revalidatie. In 2014 organiseerde Rijndam de WAPteamdag.

Revalidatie na amputatie
Op meerdere locaties zijn er behandelteams en gespecialiseerde spreekuren op het gebied van beenamputatie. Er zijn samenwerkingsverbanden met diverse verpleeghuizen in de regio met een consulentfunctie voor patiënten met een beenamputatie. Drie revalidatieartsen van Rijndam zijn actief in de WAP. In 2014 organiseerde Rijndam de WAPteamdag in Rotterdam onder de titel “Wijs in de praktijk”.

De Hoogstraat Revalidatie Utrecht 
De Hoogstraat is een toonaangevende organisatie voor medisch specialistische revalidatie, landelijk bekend om zijn succesvolle integratie van patiëntenzorg, innovatieve projecten en kennisontwikkeling door wetenschappelijk onderzoek.

Revalidatiegeneeskundig Netwerk
Bij De Hoogstraat revalideren kinderen en volwassenen met complexe en vaak blijvende problemen van het houdings- en bewegings- apparaat of van bewegingsvermogen, communicatie, cognitie of gedrag als gevolg van neurologische aandoeningen. Het revalidatiecentrum vormt samen met de revalidatieafdelingen van de omliggende ziekenhuizen een kwalitatief hoogwaardig regionaal netwerk van zorgvoorzieningen.

Voor specifieke aandoeningen zoals dwarslaesie, spierziekten, aanlegstoornissen van extremiteiten, arm-of beenamputatie en complexe arm- en hand problematiek heeft De Hoogstraat met zijn netwerkpartners een bovenregionale functie.

Onderzoek en Innovatie
De Hoogstraat is één van de koplopers in onderzoek en innovatie. Daarvoor wordt intensief samengewerkt met het UMC Utrecht in het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. De onderzoeksthema’s van het Kenniscentrum zijn Neurorevalidatie en Dwarslaesierevalidatie. Voor de ontwikkeling van kennis en nieuwe methodieken in de revalidatiebehandeling wordt samengewerkt met wetenschappelijke partners uit binnen- en buitenland. In dit verband zijn De Hoogstraat Revalidatie en het UMCG een structureel samenwerkingsverband aangegaan, waarvan deze differentiatiestage Revalidatie na een beenamputatie één van de resultaten is.

Opleiding
De Utrechtse opleiding tot revalidatiearts bestaat uit De Hoogstraat Revalidatie, het UMC Utrecht en het St. Antonius Ziekenhuis. Het Utrechtse opleidingscircuit leidt gemiddeld 15 talentvolle en ambitieuze AIOS op tot uitstekende revalidatieartsen voor de zorg(en) van morgen.

Show-and-tell

Riemke de Boer (aios Rijndam revalidatie Rotterdam)

 

Verslag etalagestage ‘Beenamputatie en revalidatie’ februari t/m april 2016.

Riemke de Boer, revalidatiearts i.o. bij Rijndam revalidatiecentrum, Rotterdam.

1.  Groningen  (februari 2016)

Aandachtsgebieden
Gedurende de periode in Groningen lag de nadruk van de stage op het perioperatieve amputatietraject (inclusief de kant van de vaatchirurgie), en de wetenschap. Ik heb meegelopen met de vaatchirurgen op de polikliniek en kliniek. In zowel Drachten als het UMCG heb ik actief kunnen participeren tijdens het diabetische voetenspreekuur. In het Beatrixoord heb ik met de revalidatieartsen (i.o.) meegelopen in de kliniek, met de fysiotherapeuten meegekeken bij behandeling van klinische amputatiepatiënten, en heb ik ervaring opgedaan bij de orthopedisch instrumentmaker. Tijdens het CRPS-spreekuur heb ik voor het eerst kennis gemaakt met het preoperatieve gesprek danwel de overwegingen voor een electieve amputatie bij patiënten met CRPS. Op de laatste dag mocht ik aanwezig zijn bij een transtibiale amputatie in Drachten, dat voor mij ook een bijzondere ervaring was.

Behaalde leerdoelen

 • Samen met de betrokken chirurg operatief beleid bepalen t.a.v. de amputatie.

 • Een patiënt peri-operatief in kaart kunnen brengen volgens het ICF-model.

 • Verschillende chirurgische technieken t.a.v. de amputaties en stompcorrecties begrijpen en overwegen in advies aan de chirurg.

 • Inzicht verkrijgen in de overweging van electieve amputaties.

 • Kennis uitbreiden ten aanzien van (poli-)klinische behandeling door de vaatchirurg bij vaatproblematiek, ulcera, en osteomyelitis aan de onderste extremiteit.

 • Wetenschappelijke verdieping.

 • Het schrijven van een case report (later in de stage afgerond en ingediend).

  Organisatorische feedback
  Behalve een kleine vertraging in de logistiek van de benodigde documenten vanuit Rijndam, was verder alles geregeld qua toegang tot het digitale patiëntendossier, een pasje en witte jas, en mijn rooster. Ook was een van mijn collega-Aios als ‘buddy’ aangewezen bij wie ik met eventuele vragen terecht kon.

  Door uitval wegens ziekte/vakanties, beperkte aantal amputatiepatiënten op de verpleegafdeling vaatchirurgie en in de revalidatiekliniek, en het niet plaatsvinden van OK’s vielen er wat gaten in mijn rooster. Het was even zoeken en puzzelen naar vervangende activiteiten. Ter verbetering zou ik adviseren om een lijstje met bijv. alternatieve spreekuren/activiteiten te maken, evenals codes van de betreffende spreekuren. Verder is afstemming vooraf met de betreffende collega-Aios in Beatrixoord handig, zodat je als etalage-assistent niet het gras voor diens voeten wegmaait en de collega leerzame momenten mist in zijn/haar stage van de opleiding.

  2. Utrecht (maart 2016)

  Aandachtsgebieden
  In Utrecht heb ik met name op het gebied van prothesiologie veel geleerd. De orthopedisch instrumentmakers van de Hoogstraat Orthopedietechniek (OTH)  hebben mij in deze maand veel geleerd en hebben mij actief betrokken bij het gehele proces; van aanmeten en vervaardigen van een prothese, tot de eerste stappen met een prothese en proefsessies met nieuwe knieën of voeten. Naast ervaring bij de OTH  heb ik meegekeken met de kinderrevalidatiearts bij het technisch spreekuur, en bij het ledemaat-reconstructiespreekuur in het Wilhelmina kinderziekenhuis. Een ochtend per week mocht ik het technisch spreekuur samen met de orthopedisch instrumentmaker doen, en waar nodig onder supervisie. Verder was er ruimte voor second-opinions en eerste intakes voor poliklinische behandeling, met supervisie aan het eind van een consult. Sommige patiënten heb ik kunnen vervolgen gedurende de hele maand, bij zowel het prothesespreekuur, de productie en de passing van de prothese, en de fysiotherapeutische behandelingen die daarop volgden. 

  Behaalde leerdoelen

 • Kennis opdoen ten aanzien van de verschillende protheseonderdelen en mogelijkheden voor patiënten met alle K-levels.

 • Een eerste prothesevoorziening kunnen bepalen en een PPP-formulier invullen.

 • Beredeneren welk materiaal, liner of protheseonderdeel de voorkeur heeft o.b.v. patiëntgebonden factoren, en dit begrijpelijk aan een patiënt kunnen uitleggen.

 • Kennis maken met nieuwe en toekomstige technieken zoals een MSS-koker.

 • Verschillende manieren van het aanmeten van een koker zien, vervaardiging van verschillende type kokers zien.

 • Mogelijkheden van aanpassingen aan kokers begrijpen en zien.

 • Beredeneren hoe aanpassingen van de uitlijning het looppatroon veranderen.

 • Beleid bepalen bij stompproblemen en fantoomklachten (soorten stomppijn, hematomen, drukplekken, huidproblemen zoals allergie/blaren/schimmelinfecties, neuromen, etc).

 • Een poliklinisch behandelplan opstellen o.b.v. de doelen van een patiënt.

 • Een gestructureerd lichamelijk onderzoek van de amputatiepatiënt verrichten en op schrift zetten.

 • Inzicht krijgen in de overweging van een amputatie versus beenverlenging bij kinderen met een reductiedefect of PFFD.

 • Het beloop van (patho-)fysiologische veranderingen in stompomvang begrijpen bij zowel kinderen als volwassenen.

 • Kennis opdoen in fysiotherapeutische aspecten van het starten met lopen met een prothese.

  Organisatorische feedback
  Bij aankomst lag alles klaar wat betreft inloggegevens voor het R-EPD en Ecaris. Daarnaast werd ik in de eerste twee dagen direct aan (para-)medici voorgesteld bij wie ik terecht kon om mee te kijken. Mijn rooster voor de eerste week was vastgesteld, daarna kon ik deze los van de vaste onderdelen zelf invullen op basis van mijn leerdoelen. Hierdoor was er veel ruimte om patiënten te volgen, en specifieke ervaringen op het gebied van prothesiologie op te doen. Tevens werd ik betrokken bij het lokale onderwijs.

  Als verbeterpunt zou ik voorstellen om bijv. de consulten in verpleeghuizen van te voren in te plannen; dat bleek achteraf lastig haalbaar. Als tip voor de volgende Aios wat betreft het verblijf: Huisvesting UMC, Biltstraat 196, 3572 BR Utrecht, 030-2732934.

  3. Rotterdam (april 2016)

  Aandachtsgebieden

  In Rotterdam vielen voor mij de puzzelstukjes wat betreft mijn hoofddoelen van de stage op zijn plek, doordat ik mijn opgedane kennis op veel vlakken kon toetsen. In de kliniek van het revalidatiecentrum heb ik meegekeken met therapieën van amputatie-patiënten, met de orthopedisch instrumentmakers, met de gipsverbandmeesters en had ik een ‘eigen’ prothesespreekuur. Ik werd actief betrokken bij de overige (kinder-)prothesespreekuren, in het revalidatiecentrum, als ook in het Sint Fransiscus Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis. Daarnaast mocht ik mee met consulten in verpleeghuizen, perioperatieve consulten in het Sint Fransiscus Gasthuis, en het diabetische voetenspreekuur in zowel het Sint Fransiscus Gasthuis als het Vlietland Ziekenhuis.

  Behaalde doelen

 • Inzicht in verschillende methoden van postoperatieve stompwondbehandeling en toepassing van verschillende methodes van gipsen.

 • Actief participeren in het multidisciplinaire diabetische voetenspreekuur, met name gericht op het wond- en schoenbeleid, en alternatieve behandelmogelijkheden als hyperbare zuurstoftherapie en gips.

 • Verder inzicht verkrijgen in het beleid in stompproblemen (zie Utrecht). Indicaties voor, envoor-/nadelen van osseo-integratie begrijpen, en de uitkomsten zien bij patiënten in (poli-) klinische behandeling.

 • Kennis verbreden over prothesetrajecten en mogelijkheden bij kinderen met een beenverlengingsprothese, een prothese bij een reductiedefect, of na een amputatie.

 • Verbetering van kennis in schoenreceptuur bij (diabetische) voetproblematiek.

 • Klinische behandelaspecten van de paramedische disciplines begrijpen en zien.

 • Een CAT presenteren (in dit geval over recidief neuroompijn na een neurectomie).

 • De onderlinge verschillen ervaren op het gebied van organisatie, (poli-)klinische behandelingen, technische mogelijkheden en voorkeuren, en medische behandelingen van de revalidatiecentra en ziekenhuizen waar ik tijdens de stage ben geweest.

  Organisatorische feedback
  Ook hier lagen bij aanvang de benodigde pasjes klaar, en had ik toegang tot de digitale systemen. De mogelijkheden in de kliniek waren duidelijk gekaderd zodat ik een collega-Aios niet tot last hoefde te zijn, of leerzame momenten uit handen zou ontnemen. Het rooster was in principe volledig ingevuld na afstemming met de betreffende supervisor, en was flexibel genoeg om onderdelen te veranderen waar nodig. Indien mogelijk kon ik bij het generaal dagrapport aanwezig zijn in de kliniek, en ook met het lokale onderwijs was rekening gehouden in mijn rooster. Uiteindelijk heb ik een CAT-presentatie gehouden, als extra verdieping n.a.v. een casus.

  Omdat in het Vlietland Ziekenhuis en Sint Fransiscus Gasthuis ten tijde van de stage nog met papieren dossiers werd gewerkt, kon ik wegens reistijd niet altijd op tijd aanwezig zijn om mij voor te bereiden. Dit zal in de toekomst makkelijker gaan nu ook zij met het R-EPD gaan werken. Ook voor dit onderdeel van de stage zou een verbeterpunt kunnen zijn om een lijstje met alternatieven te hebben (voor een Aios uit een ander circuit dan Rotterdam), zoals de paramedische behandelingen zowel klinisch als poliklinisch, meekijken met een amputatie in bovengenoemde ziekenhuizen indien de Aios dit nogmaals zou willen, en een korte introductie aan de (para-)medici die amputatiepatiënten behandelen.

  4. Case report

  Ik ben voorafgaand aan het onderzoek gestart met de opzet van de case report, en met het zoeken naar relevante artikelen betreffende pijnklachten in de stomp door vasculaire claudicatio. Gedurende de stage in Groningen heb ik de case report geschreven, en gecorrigeerd in de daaropvolgende weken. Uiteindelijk heb ik het medio april kunnen submitten.

  5. Conclusie

  De stage heb ik als leerzaam ervaren, op alle competentiegebieden van de CanMEDS. Aangezien er op alle locaties ruimte was voor eigen initiatief, kon ik de invulling aanpassen op mijn leerdoelen, die ik hierdoor allemaal heb gehaald. De organisatie van de stage is op alle locaties goed geregeld, en het contact met de begeleider/supervisor per locatie heb ik als prettig ervaren. Het is een aanrader voor alle Aios die zich willen verdiepen op het gebied van amputatie van de onderste extremiteit.

Annelies van der Vegt (aios UMCG)

Eindverslag etalagestage ‘beenamputatie en revalidatie’

periode oktober 2015 t/m december 2015.

Leerdoelen:

 • Meer kennis en ervaring opdoen met alle amputatieniveaus, waarbij naast TTA, KEA en TFA, ook enkel/voet amputaties en HEA/hemipelvectomie. Hierbij zijn leerdoelen:

  • meer ervaring opdoen met voor/nadelen van verschillende amputatieniveaus;

  • verschillende stompbehandelingen;

  • mogelijkheden tot prothetisering/beschoeiing per amputatieniveau, prothesereceptuur, en m.n. ook meer inzicht in technische aspecten;

 • Kennis en ervaring opdoen met revalidatiebehandeling voor verschillende amputatieniveaus;

 • Kennis en ervaring opdoen met vasculaire poli’s / diabetische voetenspreekuur: lichamelijk onderzoek, aanvullende diagnostiek, afwegingen in medisch beleid bij vasculaire/diabetische problemen, wondbehandeling, indicatiestelling chirurgische interventie/amputatie;

 • Verschillende operaties bijwonen van verschillende amputatieniveaus;

 • Kennis en ervaring opdoen met congenitale reductiedefecten en verworven beenletsel bij kinderen, waarbij aandacht voor lichamelijk onderzoek, aanvullende diagnostiek, afwegingen in medisch beleid, indicatiestelling amputatie en keuzes t.a.v. prothetisering/beschoeiing in geval van een amputatie;

 • Kennis en ervaring opdoen met afwegingen om bij CRPS patiënt uiteindelijk te kiezen voor een amputatie;

 • Meer kennis en ervaring opdoen met medisch beleid bij fantoompijn;

 • Indruk krijgen over mogelijkheden qua revalidatiebehandeling in verpleeghuis;

  Openstaande aandachtspunten vorige stages:
  Geen

  Reflectie stage/leerdoelen:
  Allereerst moet genoemd worden dat ik het een zeer leerzame, zinvolle en leuke stage vond. De afwisseling tussen de verschillende centra zorgde voor een brede verdieping in dit onderdeel van de revalidatiegeneeskunde. Daarnaast kreeg ik hierdoor ook een goed inzicht in de lokale verschillen t.a.v. de behandeling van amputatiepatiënten, m.n. in de fase voorafgaand aan de prothetisering. Ik vond het opvallend dat er in een klein land als Nederland toch veel verschillen in de stompbehandeling bestaan, waarbij e.e.a. naast ervaring ook af lijkt te hangen van logistieke (on)mogelijkheden.Reflecterend op mijn leerdoelen zijn de meeste leerdoelen behaald. Ik heb m.n. meer kennis en ervaring opgedaan met transtibiale amputaties en transfemorale amputaties. Ik heb twee patiënten gezien met een transmetatarsale ampuatie en één patiënt ontmoet met een zeer hoge transfemorale amputatie die werd behandeld als een ‘heupexarticulatie-pt’. Bij deze patiënt ben ik meermaals mee geweest naar de fysiotherapeut, orthopedisch technicus en gangbeeldanalyse, waardoor ik voor het eerst inzicht heb gekregen in de complexiteit van een dergelijke prothese. Met knie-exarticulatiepatiënten heb ik weinig extra ervaring kunnen opdoen.

 • Door veel mee te lopen met de orthopedisch instrumentmakers heb ik meer inzicht gekregen in de mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van protheses. Hierdoor kan ik inhoudelijk nu ook beter discussiëren met orthopedisch technicus om tezamen tot een goed protheseconcept te komen voor de betreffende patiënt. Helaas waren er in de periodes dat ik werkzaam was op de verschillende locaties weinig nieuwe amputatiepatiënten waarvoor een nieuw concept moest worden bedacht, het waren m.n. aanpassingen aan bestaande concepten of nieuwe concepten bij patiënten met klachten over hun vorige prothese. Doordat ik de mogelijkheid heb gekregen om ook zelf een prothese te maken, heb ik beter inzicht gekregen in het fabricatieproces. Ik vond de beide locaties van Orthopedietechniek Hoogstraat en Rijndam een zeer inspirerende werkomgeving met levering van kwalitatief fraaie producten. Alhier heb ik ook de eerste en zeer positieve ervaringen opgedaan met de nieuwe MSS-techniek voor transfemorale amputatiepatiënten.

 • Ik heb zowel in Rotterdam als Utrecht geparticipeerd in meerdere diabetische voetenspreekuren. Hierdoor heb ik meer inzicht gekregen in de behandeling hiervan. Door het meelopen bij de vaatchirurg in zowel Groningen als Drachten heb ik meer inzicht gekregen in de vaatchirurgische mogelijkheden en indicatiestelling. Bij het participeren op OK zijn de anatomische principes inzichtelijker geworden. Ik heb meerdere amputaties/amputatieniveaus mee mogen maken en meegeholpen tijdens de OK en een teenamputatie gedeeltelijk zelf verricht.

 • In mijn reguliere opleiding had ik nog vrijwel geen kinderen gezien met congenitale afwijkingen aan de onderste extremiteiten. Nu heb ik hiermee wel ervaring kunnen op doen. Ik vond hierin de gecombineerde spreekuren kinderrevalidatie-kinderorthopedie van meerwaarde omdat je hierin meer inzicht krijgt in chirurgische inzichten en de afwegingen om wel/niet voor operatie/amputatie te kiezen met het oog op het beste functioneren voor de toekomst.

 • Ik heb eenmalig geparticipeerd in het CRPS-spreekuur en ben daarnaast bij een transhumerale amputatie i.v.m. CRPS-1 geweest.

 • In de afgelopen periode heb ik weinig extra ervaring opgedaan met de medicamenteuze behandeling bij fantoompijn, m.n. omdat er weinig ‘nieuwe’ amputatiepatiënten waren.

 • T.a.v. het verpleeghuis heb ik in Nieuwegein meegekeken op een ‘schakelafdeling’. Hierbij werd in de eerste weken na de amputatie geriatrische revalidatiebehandeling geboden door verpleeghuisafdeling gekoppeld aan het ziekenhuis. Alle patiënten werden hier opgenomen, zodat ze ook de gips-stomp-behandeling op de gipskamer in het ziekenhuis konden ondergaan. Na vier weken werd dan alsnog besloten of patiënten daar bleven, naar het revalidatiecentrum gingen of naar huis. Het is mij helaas niet duidelijk geworden hoe dit financieel is geregeld, daar ik dacht dat overgang van verpleeghuis naar revalidatiecentrum verzekeringstechnisch/financieel lastig is, maar aldaar werd aangegeven dat het geen problemen gaf.

 • Afsluitend heb ik in de afgelopen periode veel geleerd. Ik hoop in de toekomst ooit een baan te vinden in de richting van de amputatie en prothesiologie. De kennis en ervaring die ik in de afgelopen maanden heb opgedaan zal hierbij zeker van meerwaarde zijn, waarna ik vervolgens kan werken aan verdere opbouw van deze kennis en ervaring.

  Evaluatie etalagestage ‘beenamputatie en revalidatie’.

 • Allereerst moet genoemd worden dat ik het een zeer leerzame, zinvolle en leuke stage vond. De afwisseling tussen de verschillende centra zorgde voor een brede verdieping in dit onderdeel van de revalidatiegeneeskunde. Daarnaast kreeg ik hierdoor ook een goed inzicht in de lokale verschillen t.a.v. de behandeling van amputatiepatiënten, m.n. in de fase voorafgaand aan de prothetisering. Ik vond de ontvangst in alle teams heel prettig en ik kon gemakkelijk en laagdrempelig meekijken.

 • Gezien het feit dat ik de eerste AIOS was die deze etalagestage heeft gedaan, denk ik dat de opzet grotendeels goed is. Ik heb wel enkele verbeterpunten die de stage nog verder zouden kunnen verbeteren in mijn opinie. Ik heb een aantal locatie-overstijgende en een aantal locatie-gebonden punten genoemd, zie hieronder.

 • Locatie-overstijgende verbeterpunten:

 • Nog betere afstemming t.a.v. enkele spreekuren die nu op meerdere locaties plaatsvinden:

  • M.n. diabetische voetenspreekuur stond nu zowel in Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Erasmus MC en Sint Fransicus Gasthuis meerdere keren ingepland. Dit vond ik teveel.

   Voorstel: Ik weet dat initiële opzet is om in principe in Rotterdam m.n. de verschillende spreekuren in te plannen, dus in dat kader zou het logisch zijn om in deze maand DM voeten spreekuur in te plannen. Echter, doordat je momenteel in Rotterdam al veel spreekuren meedraait en ook regelmatig moet reizen naar andere locaties, denk ik dat het goed zou zijn om juist in Rotterdam de diabetische spreekuren te laten vervallen en het spreekuur alleen in Nieuwegein te laten plaatsvinden. Eventueel kan wel overwogen worden om eenmalig in aansluiting op het maandagochtend spreekuur in het SFG aansluitend om 13u mee te lopen met DM voeten spreekuur, zodat je eenmalig de verschillen ziet met het spreekuur in het Antonius Ziekenhuis. Als de DM voeten spreekuren in Rotterdam verder te komen vervallen, geeft dit namelijk vervolgens ook ruimte om aldaar ook bij OTR mee te kijken.

   De keuze voor het DM voeten spreekuur in Nieuwegein is daarnaast ook handig, omdat dit ’s ochtends is en aansluitend ’s middags op de gipskamer alle TTA’s worden gezien voor gips-stomp-behandeling. En in Utrecht was het wel een goede afwisseling in de week.

 • Op de prothesespreekuren in Utrecht en Rotterdam heb ik veel patiënten zelfstandig kunnen zien met nadien supervisie. Bij veel andere spreekuren werd ik extra ingepland en was er geen/weinig ruimte om zelfstandig ook patiënten te zien. Ik denk wel dat dit van meerwaarde is om meer patiënten zelfstandig te zien. Ook het inplannen van nieuwe PRB amputatie-patiënten (indien er nieuwe aanmeldingen zijn) zou mooi zijn.

 • Goed om op alle locaties vooraf ook verwachtingen richting AIOS goed te bespreken. Ik vond het heel prettig om alle ruimte te krijgen om overal mee te kijken, maar twijfelde achteraf soms ook wel of er wellicht nog andere dingen werden verwacht.

 • Aandachtspunten om te behouden:

 • Ik denk dat huidige opzet met een stukje kinderrevalidatie in zowel Utrechts als Rotterdam nu zo moet blijven als het is. Nu krijg je uit beide centra een stukje van deze zeldzame aandoeningen mee die je verder tijdens je opleiding weinig treft. In zowel Utrecht als Rotterdam stond een gezamenlijk spreekuur met de orthopedie gepland toen ik er was. Dit vond ik zeer leerzaam en ik zou zeker adviseren dit in te plannen voor de volgende AIOS.

 • Locatie-gebonden punten:

  Utrecht

 • Positief:

  • Leerzaam om zoveel tijd rechtstreeks met instrumentmakers mee te lopen. Mogelijkheid gekregen om zelf prothese te maken.

  • Gangbeeldanalyses met FT/bewegingstechnoloog vond ik zinvol/leerzaam mee te maken. Advies hier nieuwe AIOS ook op te attenderen / wekelijks voor in te plannen.

  • Second opinions erg leerzaam om bij aanwezig te zijn, helaas deze maand maar 2 patiënten geweest. Advies: nieuwe AIOS hiervoor blijven inplannen.

 • < >

  Ik heb mijzelf prima gered met vrijheid om overal mee te kijken/mee te doen, maar ik denk dat sommige AIOS gebaat zouden zijn bij gestructureerd rooster.

 • AIOS goed attenderen op het feit dat kinderen die onder behandeling zijn slechts laagfrequent naar Utrecht komen a.g.v. de reisafstanden. Als je dus mee wilt kijken bij een kind, dan is de kans groot dat die mogelijkheid er slechts 1x is in de betreffende maand. Goed om dit aan te geven zodat AIOS hier rekening mee kan houden.

 • Rotterdam

 • Positief:

  • Afwisselende spreekuren op diverse locaties

  • Organisatorisch goed voor elkaar

  • Persoonlijk vond ik m.n. de volgende spreekuren erg leerzaam: prothesespreekuur, technisch spreekuur Dordrecht, technisch spreekuur SFG.

 • < >

  Kijken of er in planning van technische spreekuren op diverse locaties rekening kan worden gehouden met inplannen van amputatie-ptn (zoveel mogelijk amputatie-ptn op dag dat etalage-AIOS meeloopt)

 • Meer ruimte om ook met OTR mee te kijken (bijv. door DM voeten spreekuur uit huidige rooster te halen, zoals eerder is benoemd)

 • Indien wens vanuit AIOS: een keer inplannen bij spreekuur in verpleeghuis?

 • Groningen

 • Positief:

  • Mogelijkheid om op OK aanwezig te zijn bij amputaties. Hierdoor heb ik meerdere amputaties/amputatieniveaus mee mogen maken en meegeholpen tijdens de OK en een teenamputatie gedeeltelijk zelf verricht.

  • Voor AIOS is het leerzaam om ook de betreffende consulten op vaatchirurgie afdeling te verrichten.

 • < >

  Ook inplannen voor prothesespreekuur in Beatrixoord (staat reeds gepland voor volgende AIOS).

 • Misschien een keer mee met gangbeeldanalyse bij amputatie pt? Of een keer meekijken bij therapie op de GRAIL?

Samenwerkende instellingen

Revalidatiecentrum De Hoogstraat
Rijndam Revalidatie Rotterdam

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de differentiatiestage Revalidatie na een beenamputatie  bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde UMCG, Rijndam revalidatie Rotterdam en Revalidatiecentrum De Hoogstraat Utrecht, neem dan contact op met: Jan Geertzen, revalidatiearts en hoogleraar Revalidatiegeneeskunde en Amputatie en Prothesiologie UMCG. T: 050 3612295 of e: j.h.b.geertzen@umcg.nl of met Marieke Paping, revalidatiearts en medisch manager RVE dwarslaesie / heelkunde. T: 010-2412428 of e: mpaping@rijndam.nl of met Bert Kap, revalidatiearts De Hoogstraat, T: 030-2561294, e: b.kap@dehoogstraat.nl.

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx