Keuzestage Epilepsie Klinische epileptologie

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Hoe herken ik een epileptische aanval? Wat zijn de semiologische kenmerken die helpen om te bedenken waar de aanval vandaan komt? En wat te doen bij een patiënt die niet reageert op anti-epileptische medicatie? Dit is een greep uit de vragen die centraal staan bij deze etalagestage. Epilepsie maakt een belangrijk deel uit van de werkzaamheden van de neuroloog, als complicatie van andere neurologische aandoeningen en als aparte entiteit. Het volgen van een stage epilepsie in een epilepsiecentrum zal jouw deskundigheid op dit gebied blijvend vergroten. 

SEIN Midden West Nederland (MWN) biedt verschillende etalagestages voor de opleiding neurologie: (1) klinische epileptologie (2) aanvalsgewijze hersenaandoeningen (in samenwerking met het LUMC) en (3) klinische neurofysiologie. We zullen hier de stage klinische epileptologie toelichten. Voor de stage aanvalsgewijze hersenaandoeningen geldt dat dezelfde onderdelen aan bod komen maar dan minder intensief. In dat geval is er ook een dag gereserveerd voor slaap (SEIN), syncope (LUMC) en hoofdpijn (LUMC).

Etalagestage klinische epileptologie
Een stage bij SEIN biedt de unieke kans om meer de diepte in te gaan met betrekking tot de semiologie van epileptische aanvallen en alle andere aanvallen die hierop lijken. Gezien de uitgebreide mogelijkheden om aanvallen te documenteren, zal je vaak los van de anamneses ook een blik op de aanvallen zelf kunnen werpen. Je zult ervaring op doen met de behandeling van epilepsie. Hierbij gaat het niet alleen om de keuze van een anti-epilepticum bij een recent debuut, maar ook om de begeleiding bij de refractaire epilepsie: hierbij komen ook vragen over combinatie therapie en epilepsiechirurgie aan bod. Ook zal je je verdiepen in de psychosociale impact van epilepsie en kennis maken met de begeleiding op dit vlak.

Leerdoelen
Na deze verdiepingsstage ben je in staat om epileptische aanvallen te herkennen en hypothese te vormen over de onset zone van de aanvallen. Je kunt de aanvallen classificeren volgens de huidige ILAE terminologie. Je weet ook welke kenmerken pleiten voor psychogene niet epileptische aanvallen en syncope en welke work-up hiervoor nodig is. Je bent vertrouwd met de (nieuwe) anti-epileptica en kan samen met de patiënt de afweging maken wat het beste alternatief in zijn of haar situatie is. Je leert om je bevindingen van de verrichte diagnostiek op een adequate wijze over te dragen aan klinische collega’s. Dit alles speelt zich in een multidisciplinair team af, waarin jij een leidende en verbindende rol speelt.

Hoe ga ik leren?

Tijdens jouw verdiepingsstage werk je deels op klinische afdeling (4x8 bedden) en deels op de polikliniek. Alles speelt zich af op onze locatie in Heemstede. Wat de opnames betreft zijn er meerdere redenen voor verwijzing. Meestal gaat het om diagnostiek met als vraag of het om epilepsie gaat en hoe de epilepsie geclassificeerd moet worden.  Vaak is ook het doel medicatiewijzigingen bij refractaire epilepsie met daarbij aandacht voor bijkomende psychosociale problematiek. Je hebt bij de opnames een belangrijke coördinerende rol. Hiernaast zijn er gedurende de week diverse overleggen, waarbij klinische informatie van een patiënt o.a. wordt gecombineerd met de uitslag van het EEG. Bij deze overleggen en de casuïstiekbespreking heb je een actieve inbreng. Er wordt regelmatig onderwijs gegeven over de diagnostiek en behandeling van epilepsie, syncope en psychogene niet epileptische aanvallen (PNEA).  Naast de klinische activiteiten volg je ook een aantal poliklinische patiënten. Eens in de maand vindt er een syncope spreekuur plaats waarbij jij betrokken bent bij de uitvoer en de interpretatie van de kantelproef.

Show-and-tell

Een stage bij SEIN biedt de unieke mogelijkheden om je te verdiepen in het brede spectrum van aanvalsgewijze aandoeningen. Een belangrijk middel hierbij zijn de video en de EEG registraties. Onze klinische afdelingen zijn maximaal toegerust om alle  aanvallen goed in beeld te brengen. We vinden het erg leuk om aios te begeleiden. Als opleidingsgroep hebben we veel ruimte voor supervisie en verdieping.

Foto: Verpleegpost van de Epilepsy Monitoring Unit, waar patiënten 24 uur per dag geobserveerd worden.

Sollicitatie en contact

Heb jij belangstelling om je verdiepingsstage klinische epileptologie in ons centrum te verrichten, stuur dan een korte brief met CV naar opleider dr. R.D.Thijs (rthijs@sein.nl)

Voor meer informatie over SEIN kan je ook de website bezoeken: www.sein.nl

SEIN Heemstede

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

SEIN Heemstede
Achterweg 5
2103 SW Heemstede

tel.: 023 55 88 000