Basisopleiding Psychiatrie Consultatieve volwassenenpsychiatrie Consultatieve en Ziekenhuispsychiatrie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Algemeen: OLVG is een groot Topklinisch opleidingsziekenhuis dat letterlijk en figuurlijk middenin Amsterdam staat. Vrijwel alle specialistische opleidingen zijn aanwezig en het ziekenhuis initieert toegepast patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek.

De unit Psychiatrie en Medische Psychologie van het OLVG is een multidisciplinaire afdeling met plm. 50 medewerkers, https://www.olvg.nl/afdelingen/psychiatrie_en_medische_psychologie.
Als gespecialiseerd team werken we samen met overige medisch specialisten en zorgprofessionals t.b.v. geïntegreerde zorg voor patiënten met somatische en psychiatrische co-morbiditeit.
Deze co-morbiditeitszorg wordt geleverd in drie settingen: de Polikliniek, de Psychiatrische Consultatieve Dienst (PCD) en de Medisch Psychiatrische Unit (MPU). Tevens verrichten wij acute psychiatrie i.s.m. de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (crisisdienst) op de SEH.

Er is een actieve opleidersgroep van 5 psychiaters: Jeroen Lijmer (opleider), Tjeerd van Benthem (unitvoorzitter), Erik van Gorsel, Barbara Portier en Daniëlle Straatsburg. Voorafgaand aan de stage wordt met de opleider besproken, hoe in 6 maanden de consultatieve psychiatrie in de PCD, op de MPU en op de polikliniek eigen te maken. Afhankelijk van grootte en duur van de aanstelling is er mogelijkheid tot participatie in wetenschappelijk onderzoek, beleidspsychiatrische ontwikkelingen of kwaliteitsprojecten. Het OLVG heeft een opleidingserkenning voor de consultatieve psychiatriestage tijdens de basisopleiding (6 maanden), en erkenningen voor differentietiestages MPU, PCD-Poli, en ouderenpsychiatrie (6 tot 12 maanden). De opleidingsstages in het OLVG worden verder gekenmerkt door:

  • een stimulerend en veilig opleidingsklimaat
  • dagelijkse individuele werkbegeleiding
  • wekelijkse individuele mentorgesprekken
  • een intern onderwijsprogramma gericht op de ziekenhuispsychiatrie, waarin o.a. ziekenhuispsychiatrisch onderwijs, patiëntendemonstraties, radiologiebespreking,  toxicologieoverleg, journal club
  • module ziekenhuispsychiatrie
  • vakgroepoverstijgend onderwijs voor de AIOS’ van alle specialismen in het OLVG

Duur stage: 6 maanden.
Optioneel kan aanvullend op de basisopleiding een differentiatie-stage tot 6 maanden gevolgd worden op de PCD, poli e.o. MPU, waarmee de stageduur tot 12 maanden wordt.

Beschrijving stage: Als AIOS ziekenhuispsychiatrie verricht je zowel in de consultatieve dienst als op de polikliniek consulten op verzoek van een somatisch specialist bij patiënten met een ernstige somatische ziekte of ziekten en psychiatrische klachten. Op de MPU is de AIOS ziekenhuispsychiatrie zaalarts, en functioneert als psychiatrisch hoofdbehandelaar en behandelcoordinator.

In de PCD zie je als AIOS (i.p. samen met de CPV) patiënten na een consultvraag van de somatisch hoofdbehandelaar.  Doorgaans leidt dit tot een actieve psychiatrische medebehandeling.
De focus ligt hierbij op somatisch zieke patiënten met comorbide neuropsychiatrische stoornissen, cognitieve stoornissen, delieren, stemmings-, angst- en aanpassingsstoornissen, verslaving, suïcidaliteit en gedragsstoornissen.

Op de polikliniek zie je als  AIOS patiënten die verwezen worden door verschillende specialismen in het ziekenhuis. De focus ligt hierbij  op psychopathologie (met name depressieve en angststoornissen) bij of gerelateerd aan een somatische conditie: zwangerschap, oncologische ziekten, HIV, diabetes, cardiologische ziekten etc., psychopathologie als gevolg van medicatie, seksuologische problemen bij somatisch zieken, en somatoforme stoornissen. Een groot deel van deze patiënten komt ook in aanmerking voor specialistische ziekenhuispsychiatrische behandeling of psychotherapie. Afhankelijk van de duur van de stage kan de AIOS gesuperviseerde psychotherapie of cognitieve gedragstherapie verrichten.

De Medisch Psychiatrische Unit is een klinische afdeling met 6 bedden t.b.v. patiënten met zowel ernstige somatische als ernstige psychiatrische ziekten of problemen. De MPU-AIOS is zaalarts van de MPU, en als zodanig psychiatrisch hoofdbehandelaar en behandelcoördinator. MPU-patiënten krijgen geïntegreerde somatische en psychiatrische diagnostiek en behandeling.
De MPU-AIOS verricht opnamegesprekken, psychiatrisch onderzoek, zet het behandelbeleid uit in nauwe afstemming met (hoofd)behandelend somaticus en het gespecialiseerde MPU-verpleegkundig team. De MPU-AIOS loopt dagelijks visite. Regelmatig zijn familiegesprekken geïndiceerd. Ook organiseert de MPU-AIOS het meest adequate (klinisch of poliklinische) nazorgtraject.
Wekelijks is er een psychiatrische grote visite met de MPU-psychiater. Ook is wekelijks een gemeenschappelijke grote visite met de internisten. De patiëntenpopulatie varieert: suïcidaal gedrag, ernstige delieren met multifactoriele oorzaak, patiënten met schizofrenie, bipolaire stoornissen, verslavingsproblemen etc., zo ook patiënten met neuro-degeneratieve afwijkingen of psycho-organische syndromen.

Diensten: Samen met de psychiaters hebben de AIOS 24-uurs bereikbaarheidsdiensten t.b.v. de kliniek en de SEH.

Sollicitatie en contact

Ten behoeve van een oriënterend gesprek kun je contact opnemen met dr. J.G. (Jeroen) Lijmer, opleider j.g.lijmer@olvg.nl of 
mw. S. (Sandra) Gaarenstroom, opleidingssecretariaat: opleidingpsychiatrie@olvg.nl, tel: 0205994275
Direct solliciteren?: http://www.werkenbijhetolvg.nl/vacatures/aios_ziekenhuispsychiatrie

OLVG

OLVG is een fusie tussen het voormalig Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (nu OLVG Oost) en het St. Lucas Andreas ziekenhuis (nu OLVG West). Het OLVG maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De leden van de STZ bieden een goed opleidingsklimaat. Zij zorgen voor de borging en verhoging van de kwaliteit van de opleidingen en van de zorg. Als zodanig fungeren de STZ-ziekenhuizen als Teaching Hospital voor medische opleidingen, voor de opleiding HBO-V Duaal en voor verpleegkundige opleidingen en medische vervolgopleidingen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

OLVG
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

tel.: 020 599 9111
website: https://www.olvg.nl/opleiding_en_onderzoek/opleidingen