Differentiatiestage Algemeen Algemene kindergeneeskunde/ diversiteit

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

In Amsterdam-West is het merendeel van de kinderen tussen de 0 en 18 jaar van niet-Nederlandse afkomst. Er bestaan bij de diverse etnische groeperingen verschillen in presentatie van klachten, beleving van ziekte en om-gang met het zorgaanbod. De gezondheid van kinderen met een niet-westerse achtergrond is veelal minder goed dan die van oorsprong Nederlandse kinderen, hetgeen slechts deels verklaard kan worden door de vaak lagere sociaal-economische status. Het  blijkt bovendien dat patiënten van niet-Nederlandse herkomst vaker van de Spoedeisende Hulp gebruik maken en dat er bij hen vaker incorrecte diagnoses gesteld worden. Ook zijn de patiënttevredenheid en therapietrouw in deze groep lager. Allochtone jeugdigen en hun ouders zijn vaak nog te weinig eigen met de Nederlandse cultuur om tijdig en effectief hulp te vragen binnen het stelsel van gezondheidsvoorzieningen. Dit geldt met name bij voorzieningen waar mensen niet mee vertrouwd zijn zoals de (jeugd) GGZ. Tijdens de stage zal speciale aandacht worden besteed aan de bovennoemde problematiek.

Leerdoelen
De arts-assistent zal in de gelegenheid worden gesteld om zowel tijdens deelname aan gespecialiseerde poli’s alsmede door supervisie van een verpleegafdeling en participatie in diensten zich te verdiepen in de geïntegreerde  zorg voor allochtone kinderen en hun ouders.

Op de afdeling kindergeneeskunde van het OLVG West neemt de opleiding van arts-assistenten en co-assistenten een centrale plaats in. Er heerst een goed opleidingsklimaat hetgeen kan worden afgeleid uit de positieve feedback van de arts-assistenten, onder meer getoetst met de PHEEM (2008) alsook de D-RECT (2009 en 2010). Zie voor nadere informatie bijlage C: meting opleidingsklimaat. Onlangs is tevens de opleidingskwaliteit van de kinderartsen getoetst met de SET-Q en bleek dat de inbreng van de opleiders zeer werd gewaardeerd (zie bijlage C). De resultaten van de SET-Q zijn door de kinderartsen gezamenlijk besproken teneinde meer inzicht te verkrijgen in de opleidingskwaliteiten van een ieder alsook om elkaar in de toekomst te kunnen aanspreken op verbeterpunten.
De co-assistenten reageren tijdens de eind-evaluaties veelal zeer enthousiast. Door de co-assistenten uit het AMC werd de afdeling kindergeneeskunde in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (nu OLVG West) in 2007 en 2009 als beste op-leidingsafdeling beoordeeld. In 2010 ontving de afdeling kindergeneeskunde de tweede prijs voor het beste co-assistentschap M1 van het VUmc.
De implementatie van E-portfolio, KPB en Persoonlijke Ontwikkelingsplan verloopt voorspoedig. De rol van de supervisor zal hierbij de komende jaren verder evolueren van ‘sturend’ naar ‘coachend’ om bij de AIOS ook meer zelfsturing toe te laten. De Multi Source Feedback werd in het afgelopen jaar geïntroduceerd.
Ten aanzien van de docentenprofessionalisering kan worden vermeld dat nagenoeg alle arts-assistenten hebben geparticipeerd  in de lokale Feedback cursus  ‘CLIP’ (Cursus Leren In de Praktijk) en dat alle kinderartsen tenminste de basiscursus Teach the Teacher gevolgd hebben. Voor directe - in vivo - observatie van zowel co-assistenten als arts-assistenten is op de polikliniek een  ‘one-way-screen’  aanwezig alsmede video-registratie.
De arts-assistenten krijgen uitvoerige simulatietraining in zowel kindergeneeskundige als neonatale reanimatie technieken op de verschillende verpleegafdelingen. AIOS en ANIOS participeren gedurende het jaar in scena-rio’s, die ten aanzien van de opvang van de pasgeborene periodiek samen met de afdeling Gynaecolo-gie/Verloskunde worden gegeven. Daarnaast worden de arts-assistenten aangezet tot het volgen van de Neo-natal Life Suport (NLS)-cursus en zo mogelijk ook de Advanced Pediatric Life Support (APLS)-cursus. Twee kinderartsen zijn als instructeur aan de laatstgenoemde cursus verbonden.
In het kader van het onderwijs in diversiteit en interculturele communicatie krijgen arts-assistenten de mogelijkheid om hun interculturele competenties te trainen en te toetsen in de Mozaïek-polikliniek en recent ook in de Mozaïekkliniek. Daarnaast is er sinds enkele jaren wekelijks videobespreking met de co-assistenten over door hen opgenomen anamnesegesprekken met allochtone ouders en kinderen op de poli. De bespreking is collectief met alle co-assistenten (en evt. de HAIO) samen.
Recent is voor de arts-assistenten een begin gemaakt met het INVEST project (Intercultureel Vakmanschap en Specialisten Trainingen), waarin arts-assistenten tijdens hun polikliniekstage zowel autochtone als allochtone patiëntjes en hun ouders (na informed consent) op DVD opnemen waarna deze collectief of individueel nabe-sproken kunnen worden en/of in hun
portfolio kan worden opgenomen.
De landelijke capaciteit voor de opleiding kindergeneeskunde is recentelijk gehalveerd.
Ondanks de ‘luxe’ positie van levend tussen 2 OOREN, heeft dit consequenties voor de dagelijkse praktijk. In-middels is het aantal AIOS plaatsen gereduceerd tot 3 ( 2 uit het VUmc-OOR en 1 uit het AMC-OOR). Het aantal co-assistentplaatsen (5 uit het VUMC en 4 uit het AMC) is daarentegen in de afgelopen jaren toegenomen. Daarnaast lopen elke 3 maanden twee HAIO’s stage op de polikliniek en lopen er elke 2 maanden twee oudste co-assistenten uit het VUmc stage op de kinderafdeling en de neonatologieafdeling. Voor meer informatie: zie www.olvg.nl

Sollicitatie en contact

Voor sollicitaties en vragen kunt u contact opnemen met:
Dr. Koert M. Dolman, kinderarts-reumatoloog/immunoloog
Opleider kindergeneeskunde
Afdeling Kindergeneeskunde
OLVG West
k.dolman@slaz.nl

OLVG

OLVG is een fusie tussen het voormalig Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (nu OLVG Oost) en het St. Lucas Andreas ziekenhuis (nu OLVG West). Het OLVG maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De leden van de STZ bieden een goed opleidingsklimaat. Zij zorgen voor de borging en verhoging van de kwaliteit van de opleidingen en van de zorg. Als zodanig fungeren de STZ-ziekenhuizen als Teaching Hospital voor medische opleidingen, voor de opleiding HBO-V Duaal en voor verpleegkundige opleidingen en medische vervolgopleidingen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

OLVG
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

tel.: 020 599 9111
website: https://www.olvg.nl/opleiding_en_onderzoek/opleidingen