Volwassenpsychiatrie Forensische psychiatrie 6 keuzestages forensische psychiatrie NIFP

Aanvang: 
01-04-2019
Duur: 
12 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Artsen in opleiding tot specialist (AIOS) kunnen bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) een keuzestage forensische psychiatrie volgen. Er zijn zes unieke stageplekken beschikbaar waarin de AIOS zowel klinische als ambulante ervaring kan opdoen. Dit is mogelijk door een klinische stage in het Pieter Baan Centrum (PBC) te combineren met een ambulante stage bij het NIFP Midden-Nederland (Utrecht). Of bij het NIFP Noord-Holland (Amsterdam) in combinatie met het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Zaandam of het NIFP Zuid-Nederland (Den Bosch) in combinatie met het PPC Vught. Het doel van deze stage is de AIOS op te leiden tot forensisch psychiatrisch expert met inschrijving in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD). Centraal in de opleiding staat het verschaffen van inzicht in de complexe forensisch psychiatrische diagnostiek en prognostiek op het snijvlak van stoornis en ernstige delicten en het verlenen van psychiatrische zorg in detentie. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan het leren werken in strafrechtelijke en penitentiaire context.

Het NIFP
Het NIFP is een kennisinstituut op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie. Het is een landelijke dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en valt onder de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het NIFP levert onafhankelijke psychiatrische en psychologische expertise (diagnostiek, zorg en advies) aan justitiële en maatschappelijke ketenpartners. Zo draagt het bij aan een zorgvuldige rechtsgang, een effectieve uitvoering van de justitiële psychiatrische zorg en behandeling en een veiliger samenleving.

De keuzestage
Het NIFP kan een zeer brede en gevarieerde keuzestage van een jaar of een halfjaar aanbieden. De voorkeur gaat uit naar een stage van een jaar.

  • Een jaar: bij het PBC loopt een AIOS een halfjaar klinische stage en vervolgens een halfjaar bij de ambulante locatie NIFP Midden-Nederland waarvan nog een deel in het PBC.

  • Een jaar of halfjaar: bij NIFP Noord-Holland of Zuid-Nederland loopt een AIOS een halfjaar ambulante stage en/of een halfjaar klinische stage bij PPC Zaandam c.q. PPC Vught.

De klinische stage
De klinische stage binnen het PBC richt zich op het forensisch‐psychiatrische onderzoek bij verdachten van ernstige geweldsmisdrijven. Dit onderzoek vindt plaats ter advisering van de rechter over de mate van toerekeningsvatbaarheid en een mogelijke TBS oplegging. Het onderzoek in het PBC wordt in multidisciplinair verband uitgevoerd. Per zaak wordt een onderzoeksteam samengesteld waarvan de AIOS deel uitmaakt.

De klinische stage binnen het PPC Zaandam c.q. Vught richt zich op de zorg in detentie bij gedetineerden met ernstige psychopathologie. De problematiek is vaak complexer en ernstiger dan in een reguliere opnamekliniek. Het PPC is derhalve een opnamekliniek binnen detentie. Er wordt intensief samengewerkt met de behandelcoördinator (psycholoog).

De ambulante stage
De ambulante stages bij de NIFP locaties Midden-Nederland, Noord-Holland en Zuid-Nederland hebben twee aspecten. Het eerste aspect betreft de voorgeleidingsconsulten en trajectconsulten ter advisering van de rechter-commissaris dan wel officier van justitie over de psychiatrische toestand en mogelijke psychiatrische behandeling van een recent in bewaring gestelde verdachte en over de noodzaak van een psychiatrisch pro Justitia onderzoek. Het onderzoek, al dan niet samen met een psycholoog, vindt plaats in een Penitentiaire Instelling (PI) of bij het NIFP. Het tweede aspect betreft de psychiatrische zorg in detentie. Psychiatrische zorg in een justitieel kader stelt andere eisen aan de psychiater (AIOS) dan de GGZ, omdat de AIOS binnen een specifieke forensische, strafrechtelijke context moet opereren. De AIOS neemt deel aan het multidisciplinaire Psycho‐Medisch‐Overleg van de PI’s. De AIOS adviseert de inrichtingsarts en/of de inrichtingspsycholoog betreffende de behandeling van gedetineerden. Ook bouwt de AIOS een eigen caseload op.

Hoe ga ik leren?

Begeleiding
Elke locatie kent een opleidingscoördinator. Dat is een ervaren senior psychiater die op locatie verantwoordelijk is voor opleidingszaken en tegelijkertijd de vaste supervisor van de AIOS is. Daarnaast ontvangt de AIOS per pro Justitia onderzoek werkbegeleiding door een ervaren forensisch psychiater. Als de AIOS voor een rechtszitting wordt opgeroepen, wordt hij/zij door een jurist geïnstrueerd en door de desbetreffende, voor het rapport eindverantwoordelijke, supervisor begeleid. Bovendien vindt voor alle AIOS twee keer per maand het groepsmentoraat in Utrecht plaats.

Eindproducten stages
Binnen het PBC moet de AIOS onder supervisie acht tot tien rapportages voltooien. Binnen het PPC levert de AIOS forensische zorg, waarbij tevens kennis van het juridische kader, zoals de penitentiaire beginselenwet, verkregen wordt. Binnen de ambulante stage moet de AIOS drie tot vijf pro Justitia rapportages afronden en voert hij/zij voorgeleidingsconsulten en trajectconsulten uit, naast het verlenen van zorg in huizen van bewaring, gevangenissen en detentiecentra.

Uitwisseling en opleiding
De opleiding organiseert casuïstiekbijeenkomsten, refereerbijeenkomsten en voordrachten van externe sprekers. Op de NIFP locaties worden intervisies georganiseerd. De AIOS kan werkbezoeken brengen aan diverse ketenpartners, zoals een TBS kliniek en een forensisch psychiatrische kliniek. Ook bestaat de mogelijkheid rechtszittingen bij te wonen. Voor alle AIOS is er maandelijks in Utrecht een opleidingsmiddag met referaten van AIOS en capita selecta onderwijs samen met de AIOS van de Van der Hoevenkliniek, de Waag en Inforsa.

De AIOS die een keuzestage van een jaar lopen, volgen tevens de opleiding tot pro Justitia Rapporteur en trainingen in de toepassing van risicotaxatie-instrumenten als regulier cursorisch onderwijs welke door het NIFP gefinancierd wordt. AIOS die een halfjaar stage lopen worden geacht het landelijke onderwijs van de NVvP c.q. het consortium onderwijs te volgen.

Omdat de opleiding zeer intensief is en hoge eisen stelt, wordt geadviseerd de keuzestage forensische psychiatrie aan het einde van de opleiding te plannen.

Sollicitatie en contact

Informatie
U kunt zich richten tot de opleiders
Dr. Th. Rinne, forensisch psychiater, opleider forensische psychiatrie
Dr. S. Roza, forensisch psychiater, plaatsvervangend opleider

Postadres:
Postbus 13369
3507 LJ Utrecht

Bezoekadres:
Ned. Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie NIFP
Herman Gorterstraat 5
3511 EW Utrecht
Telefoon: 088‐0710240
E‐mail: nifp.opleidingen@dji.minjus.nl
Website: www.nifp.nl/werken-voor-het-nifp/stage-en-onderzoeksplaatsen/index.aspx

 

Ned. Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie NIFP

Het vakgebied van de forensische psychiatrie en psychologie vraagt om specifieke expertise. Daarom is opleiding en bijscholing van betrokken professionals nodig. Het NIFP heeft een eigen bureau dat de opleidingen organiseert en coördineert. Kijk voor meer informatie op onze website. Het NIFP heeft meerdere locaties waar de aios stage kan lopen zoals het Pieter Baan Centrum, Amsterdam en Den Bosch.

 

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Ned. Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie NIFP
Herman Gorterstraat 5
3511 EW Utrecht

website: https://www.nifp.nl/werken-voor-het-nifp/stage-en-onderzoeksplaatsen/index.aspx