Volwassenpsychiatrie Keuze keuzestage forensische psychiatrie Pieter Baan Centrum

Aanvang: 
13-12-2016
Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Artsen in opleiding tot psychiater (AIOS) kunnen bij het NIFP een keuzestage forensische psychiatrie volgen. Het is een unieke stageplek waarin de AIOS zowel klinische als ambulante ervaring kan opdoen. Dit is mogelijk door een klinische stage in het Pieter Baan Centrum te combineren met een ambulante stage bij het NIFP, locatie Midden Nederland (Utrecht). Het doel van deze stage is de AIOS op te leiden tot forensisch psychiatrisch expert met inschrijving in het Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen (NRGD). Centraal in de opleiding staat het verschaffen van inzicht in de complexe forensisch psychiatrische diagnostiek en prognostiek op het snijvlak van stoornis en ernstige delicten en het verlenen van psychiatrische zorg in detentie. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan het leren werken in juridische context.

Het NIFP
Het NIFP is een kennisinstituut op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie. Het is een landelijke dienst van het Ministerie van Justitie en valt onder de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het NIFP levert onafhankelijke psychiatrische en psychologische expertise (diagnostiek, zorg en advies) aan justitiële en maatschappelijke ketenpartners. Zo draagt het bij aan een zorgvuldige rechtsgang, een effectieve uitvoering van de justitiële psychiatrische zorg en behandeling en een veiliger samenleving.

De keuzestage
Het NIFP heeft naast de al bestaande erkenning voor het PBC ook een erkenning voor de ambulante locatie: NIFP, Midden Nederland (Utrecht). Hiermee kan het NIFP een zeer brede en gevarieerde keuzestage van een jaar aan bieden. De AIOS loopt een half jaar stage bij het PBC en een half jaar bij de locatie met nog een deel in het PBC.

De klinische stage
De klinische stage binnen het PBC richt zich op het forensisch‐psychiatrische onderzoek bij verdachten van ernstige geweldsmisdrijven. Dit onderzoek vindt plaats ter advisering aan de rechter over de mate van toerekeningsvatbaarheid en een mogelijk TBS oplegging. Het onderzoek in het PBC wordt in multidisciplinair verband uitgevoerd. Per zaak wordt een onderzoeksteam samengesteld waarvan de AIOS deel uitmaakt.

De ambulante stage
De ambulante stage bij het NIFP, locatie Utrecht heeft twee aspecten. Het eerste aspect betreft de trajectconsulten ter advisering aan de rechter-commissaris over de psychiatrische toestand van een recent in bewaring gestelde verdachte en het doen van psychiatrische pro Justitia onderzoeken, al dan niet samen met een psycholoog. Het onderzoek vindt plaats in de Penitentiaireinstellingen (PI’s) of bij het NIFP. Het tweede aspect betreft de psychiatrische zorg in detentie. De ambulante dienst in Utrecht voorziet een breed spectrum aan justitiële instellingen van psychiatrische zorg, zoals een vrouwengevangenis, een detentie centrum en een ISD afdeling voor meestal verslaafde veelplegers. Psychiatrische zorg in een justitieel kader stelt andere eisen aan de psychiater (AIOS) dan de GGZ, omdat de AIOS binnen een specifieke forensische regelgeving en context moet opereren. De AIOS neemt deel aan het multidisciplinaire Psycho‐Medisch‐Overleg van de penitentiaire instellingen. De AIOS adviseert de inrichtingsarts en/of de inrichtingspsycholoog betreffende de behandeling van gedetineerden. Ook kan de AIOS zelf gedetineerden in behandeling nemen.

Hoe ga ik leren?


Begeleiding
De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de AIOS in het PBC ligt bij collega Agnieszka Grochowska, forensisch psychiater en opleidingscoördinator PBC. De AIOS krijgt tijdens zijn keuzejaar een vaste supervisor toegewezen. Daarnaast ontvangt de AIOS per pro Justitia onderzoek werkbegeleiding door een ervaren forensisch psychiater. Als de AIOS voor een rechtszitting wordt opgeroepen, wordt hij door een jurist geïnstrueerd en door de desbetreffende, voor het rapport eindverantwoordelijke, werkbegeleider begeleid. De opleidingscoördinator van locatie Midden Nederland is de heer G. v.d. Kraats. Hij verzorgt de dagelijkse begeleiding van de ambulante stage. 

Eindproducten stages
De AIOS moet binnen het PBC onder supervisie elf tot twaalf rapportages voltooien. Binnen de ambulante stage moet hij ook een drietal pro Justitia rapportages afronden, naast het verlenen van zorg in penitentiaire instellingen en het doen van voorgeleidingsconsultent t.b.v. de rechter-commissaris.

Uitwisseling en opleiding
De opleiding organiseert casuïstiekbijeenkomsten, refereren en voordrachten van externe sprekers. Op de NIFP locaties worden  intervisies georganiseerd. De AIOS kan werkbezoeken brengen aan diverse ketenpartners, zoals eenTBS kliniek en een PPC (Penitentiair Psychiatrische Centrum). Ook bestaat de mogelijkheid rechtszittingen bij te wonen. Tevens biedt het NIFP de opleiding pro Justitia Rapporteur en trainingen in de toepassing van risicotaxatie-instrumenten en forensische expertsystemen.  Voor alle AIOS is maandelijks een opleidingsmiddag  in Utrecht samen met de opleider en twee keer per maand het groepsmentoraat.

Sollicitatie en contact


Informatie
U kunt zich richten tot de opleider: Dr. Th Rinne, Portefeuillehouder Kennis Hoofd Wetenschap & Opleidingen 

Postadres:
Postbus 13369
3507 LJ Utrecht

Bezoekadres:
Herman Gorterstraat 5
3511 EW Utrecht
Telefoon: 088‐0710240
E‐mail: nifp.opleidingen@dji.minjus.nl
Website: www.nifp.nl

Ned. Instituut voor Forensische Psychiatrie NIFP Pieter Baan Centrum

Het vakgebied van de forensische psychiatrie en psychologie vraagt om specifieke expertise. Daarom is opleiding en bijscholing van betrokken professionals nodig. Het NIFP heeft een eigen bureau dat de opleidingen organiseert en coördineert. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Ned. Instituut voor Forensische Psychiatrie NIFP Pieter Baan Centrum
Gansstraat 170
3582EP Utrecht

website: https://www.nifpnet.nl/NIFP/Kennis/Opleidingen.aspx