Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Bekkenbodem

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De bekkenbodem stage in het Haaglanden Medisch Centrum is uniek door de goed gestructureerde multidisciplinaire behandeling van patiënten met (complexe) bekkenbodemproblematiek. Er is een multidisciplinair bekkenbodem EPD. Tijdens de stage is er volop gelegenheid om te participeren in de werkzaamheden van alle participanten van het bekkenbodemteam van het HMC.

Opleiding
De afdeling Gynaecologie-Verloskunde van het HMC maakt deel uit van de Leidsche Opleidings Cluster Obstetrie en Gynaecologie (LOCOG). De 6-jarige opleiding in het LOCOG is verdeeld in 3 jaar academisch in het LUMC en 3 jaar niet-academisch.

De LOCOG organiseert

 • cursorisch onderwijs (iedere maand).
 • regionale refereeravonden (3x per jaar).
 • regionale opleidingsdag voor alle aios en stafleden van de clusterziekenhuizen waarbij het moderne opleiden centraal staat (1x per jaar).

Het HMC (http://www.haaglandenmc.nl ) kent 2 locaties met ieder hun eigen patiëntenpopulatie : 

 • Locatie Westeinde in de binnenstad van Den Haag, met een multiculturele patientenpopulatie
 • Locatie Antoniushove in Leidschendam.

De opleiding vindt plaats op beide locaties. Multidisciplinaire patiëntenzorg neemt in het kader van de patiëntenzorg en van de opleiding een belangrijke plaats in.
HMC is een STZ-ziekenhuis met 13 medisch specialistische opleidingen, daarnaast heeft HMC de grootste SEH van Nederland.
Het Landsteiner Instituut (http://www.landsteiner.nl )  van HMC (en Groene Hart Ziekenhuis, Gouda) faciliteert alle opleidingen in het HMC (o.a. introductiedagen, themamiddagen, klinische demonstraties, skills lab, BLS en ALS cursussen). Link landsteiner
De Centrale Opleidings Commissie (COC) van het HMC bewaakt het opleidingsklimaat van de opleidingsafdelingen en het HMC en vergadert maandelijks; 2 aios maken deel uit van de COC.
Eenmaal per jaar worden de aios van alle afdelingen en de opleiders gehoord, deze gesprekken vinden plaats m.b.v. een gestructureerde vragenlijst.

Intervisie
Eens per 2 maanden vindt er intervisie plaats van de a(n)ios met één van de medisch psychologen van het HMC. De psycholoog koppelt terug naar de stafleden. Daarnaast is er een assistentenloket; hier kan de a(n)ios met problemen van allerlei soort direct terecht bij 1 van de medisch psychologen

Onderzoek, wetenschap, cursussen en congressen
HMC heeft een wetenschapsfonds van waaruit geld beschikbaar wordt gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. In het HMC is een epidemioloog werkzaam en ook bestaat er voor wat betreft de statistiek en epidemiologie een nauwe samenwerking met het LUMC.
Verplichte cursussen en congressen worden 100% vergoed.
Voor de niet verplichte cursussen geld de verdeling 1/3 ziekenhuis, 1/3 maatschap, 1/3 a(n)ios
Er lopen meerdere onderzoeken waarvan er 3 de afgelopen 4 jaar geresulteerd hebben in promoties waarbij 1 van de stafleden co-promotor was.

Organisatie v/d afdeling
De  co-assistenten (6) , semi-artsen (2) , anios (7) en aios (6)  werken onder supervisie van de gynaecologen.
Supervisie is geregeld door de aanwezigheid van de supervisor van de week.
De gynaecoloog die supervisie heeft is vrijgesteld van alle reguliere werkzaamheden en is die week volledig beschikbaar voor supervisie, opleiding en onderwijs.
Aios in het laatste jaar van hun opleiding worden ook als supervisor ingedeeld.

Er vindt dagelijks een gezamenlijke ochtend-overdracht en middag-overdracht plaats.
Daarnaast vinden er verschillende besprekingen plaats, zoals:

 • Bespreking met de kinderartsen
 • Oncologie bespreking
 • Complicatie bespreking
 • Pathologie bespreking
 • Fertiliteit bespreking
 • Bekkenbodem bespreking
 • Bespreking met de medisch psycholoog
 • Onderwijs voor co-assistenten
 • Grote visite

Maandthema’s
Vijf à zes maal per jaar vindt er een maandthema plaats met pré- en post-toets. Tot nu toe zijn o.a. de  volgende onderwerpen aan bod geweest:

 • Endoscopie / Minimale invasieve chirurgie
 • Acute verloskunde met mini MOET
 • Bekkenbodem
 • Oncologie
 • Endocrinologie
 • Ethiek en Recht

Refereeravonden
Per jaar zijn er 9 refereeravonden waarvan 3 cluster-refereeravonden (OOR) en 6 “interne” refereeravonden (HMC)
De maatschap Gynaecologie bestaat uit 10 leden, ieder heeft zijn/haar eigen aandachtsgebied:
Dhr. Dr. P.J. Dörr (plaatsvervangend opleider, fertiliteit, verloskunde)
Dhr. L.C.F. Haans (oncologie, minimale invasieve chirurgie)
Mw. Dr. M.J. Kagie (Opleider, Oncologie, Bekkenbodem)
Dhr. Dr. J. Lind (Perinatologie)
Mw. I.F. van Luijk  (Minimale invasieve chirurgie)
Mw. S. van der Meer (Minimale invasieve chirurgie, Fertiliteit)
Mw. Dr. D.M.V. Pelikan (Bekkenbodem)
Dhr. F.C.M. Twaalfhoven (Bekkenbodem)
Mw. C.B. Vredevoogd (Perinatologie)
Dhr. Dr. C.A. Yedema (Minimale invasieve chirurgie)

De afdeling Verloskunde – Gynaecologie  beschikt over 35 bedden, 20 wiegen, 8 verloskamers , 2 labourbedden en 2 meerzorg bedden.
De D-RECT vragenlijst en de Quickscan (geeft overzicht per afdeling van de implementatie van het kaderbesluit) worden in samenwerking met de OOR Leiden HMC breed uitgezet.
Voor verdere gegevens verwijzen we u naar het digitale  jaarverslag; inloggegevens zijn op te vragen bij Karin Karmerood (k.karmerood@mchaaglanden.nl), beleidsmedewerker van de maatschap.

Sollicitatie en contact

Aanvangmogelijkheden stage BekkenBodem en sollicitatieprocedure (voorwaarden)
De stage start  op 1 januari en 1 juli en duurt 6 maanden
Sollicitatieprocedure:

 • Motivatie en CV versturen naar de opleider, mw. Dr. M.J. Kagie                                 
 • Toelating vindt plaats vanaf het 5e jaar van de opleiding

Informatie over de stagebegeleiders 
Mw. Dr. M.J. Kagie, gynaecoloog
Mw. Dr. D.M.V. Pelikan, gynaecoloog
Dhr. F.C.M. Twaalfhoven, gynaecoloog
Contact: Secretariaat Maatschap Gynaecologie
  Lijnbaan 32, 2512 VA Den Haag
  Telefoon: 070-3302066
  E-mail: gynmaa@mchaaglanden.nl 

Haaglanden Medisch Centrum

HMC leidt in grote getale personeel op. Medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Haaglanden Medisch Centrum
Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag

tel.: 088 9792508
website: werkenbijhmczorg.nl