Differentiatiestage Endoscopie/minimaal invasieve chirurgie Endoscopie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Differentiatiestage minimaal invasief in Máxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven

Jij bent gynaecoloog in opleiding en wilt graag verder in de minimaal invasieve chirurgie. Jij bent welkom in Máxima Medisch Centrum voor een differentiatie / etalagejaar in jaar 5/6 van je opleiding. De benigne gynaecologische zorg wordt geleverd door Marlies Bongers, Peggy Geomini, Jacques Maas en Carolien Koks. Tijdens de differentiatie bespreek je met Marlies Bongers je wensen en de voortgang van je leerdoelen. De afdeling heeft veel wetenschappelijke trajecten lopen. Deelname aan een van de studies wordt gestimuleerd. Bovendien vinden er maandelijkse wetenschapsavonden plaats waar gezamenlijk op inspirerende wijze  de research binnen de beningne gyn van MMC wordt besproken.

Wat kun je van je etalagejaar verwachten:

Eindtermen:

 • Zelfstandig behandelplan opstellen van patiënten met bloedverlies klachten (HMB)

  • PALM-COEIN-classificatie kunnen toepassen

  • Echoscopisch kunnen differentiëren van pathologie

  • Op behandelkamer diagnostiek verrichten: TVE, SIS, hysteroscopie (niveau 5)

 • Zelfstandig behandelingen op behandelkamer verrichten

  • Hysteroscopische verwijderen poliepen, klein myoom (niveau 5)

  • Novasure endometrium ablatie (niveau 5)

  • Transvaginale Hydro laparoscopie(THL) verrichten (niveau 4)

 • Zelfstandig behandelplan endometriose patiënt kunnen opstellen

  • TVE vaststellen endometriose

  • MRI leren beoordelen

 • Deelnemen aan endometriose OK (niveau 3)

 • Handvaardigheden kunnen verrichten op de oefen box (hechten)

 • Actief deelnemen op OK als lid van het dedicated OK-team

 • Zelfstandig type 0 en 1 myomen kunnen opereren (niveau4)

 • Zelfstandig level 2 laparoscopie ingrepen kunnen superviseren (niveau 5)

 • Zelfstandig (makkelijke) TLH met / zonder adnexa kunnen verrichten (niveau 4)

  • Problematiek rond verwijderen morceleren uterus kennen

  • Instrumentarium kennen (ook wat niet wordt gebruikt)

 • Kennis nemen van Laparoscopische sacropexie (niveau 3)

 • Kennis nemen van de laparoscopische refertilisatie (niveau 3)

 • Kennis nemen laparoscopische myoom resectie (niveau 3)

 • Uitbreiden kennis van bloedingscomplicaties op de OK

  Uitwerking en Wetenschap

 • Eigen poli gynaecologische problematiek

 • Eigen thema-poli abnormaal bloed verlies

 • Participatie endoscopie OK’s

 • Participatie “maand van de endosopie” (battle met chirurgen, voordracht)

 • Bijdrage leveren jaarverslag endoscopie en complicatieregistratie

 • Bijdrage leveren aan endoscopie-studies

 • Deelnemen moordvrouwen avonden

 • WGE vergadering, NVEC congres, gezamenlijk naar internationaal congres (ESGE, ESHRE?)

 • Voortgangsgesprekken vinden à 2 maanden plaats, met evaluatie van alle relevante competenties, inclusief aandacht voor kennisontwikkeling (hiervoor wordt 1½ uur ingepland).

 • Aan het eind volgt een eindgesprek waar gezamenlijk door de opleiders wordt besloten of de opleiding naar behoren is gevolgd en afgerond. Na doorlopen van het programma kan de differentiant op het CV aangeven dat de differentiatie stage met succes is doorlopen.

Hoe ga ik leren?

Onze maatschap bestaat uit 12 gynaecologen en 2-3 fellows.  We werken op 2 locaties, namelijk locatie Veldhoven en locatie Eindhoven. In Eindhoven ligt de nadruk op de electieve patiëntenzorg en in Veldhoven ligt de nadruk op de acute zorg en de verloskunde. We beschikken over een Obstetric High Care afdeling en een NICU met 16 bedden waardoor we een regiofunctie vervullen voor de derdelijns verloskunde. We vervullen het perifere deel van de opleiding binnen het cluster Maastricht. De opleiders zijn Jacques Maas (opleider) en Marlies Bongers (waarnemend opleider). Eén keer per 2 maanden vindt er een regionale refereeravond plaats, daarnaast is er 1x per 2 maanden clusteronderwijs gedurende de hele dag. Binnen MMC is er voor de AIOS en ANIOS Gynaecologie wekelijks onderwijs in de vorm van een presentatie door een van de gynaecologen of assistenten. Daarnaast is er 1x per maand een onderwijsmiddag voor de AIOS gynaecologie, praktisch en/of theoretisch van aard. PICO’s worden wekelijks gepresenteerd door de co-assistenten. Binnen onze vakgroep wordt jaarlijks een 360 graden beoordeling door de assistenten t.a.v. de gynaecologen gegeven. Deze beoordeling wordt binnen de maatschap open besproken. Eén keer per jaar organiseren we de maand van de fertiliteit en tevens een keer per jaar een maand van de bekkenbodem en de maand van de laparoscopie samen met de chirurgen en urologen. In deze maand is al het theoretisch en praktisch onderwijs gericht op dat specifieke onderwerp. In die maand is ook de jaarlijkse complicatiebespreking. Jaarlijks verschijnt er een jaarverslag van onze maatschap. Deze is op te vragen via ons secretariaat gynaecologie.secr@mmc.nl. We nemen deel aan de diverse landelijke onderzoekslijnen binnen het consortium gynaecologie.

Daarnaast lopen er binnen onze kliniek een heel aantal studies: 

 • SALTO II: de plaats van de laparoscopische sacrocolpopexie / sacrospinale fixatie bij topprolaps

 • POP-UP studie: incidentie van topprolaps na LH

 • TLH in dagbehandeling

 • Consortiumstudies: PROSECCO (Verwijderen type 0-1 myoom onder sedatie versus OK)

 • Studies op de Behandel kamer: ESPRESSO (nemen van pipelle voor of na de SIS), FUNDUS-studie (Novasure met of zonder fundus verdoving), MUST (poliep resectie met snaar of morcellator)

 • Re-Essure Klkachten evaluatie voor en na Essure verwijdering

We hanteren voor het leren kennen van de kliniek een inwerkperiode van enkele weken. Vier keer per jaar vindt er een evaluatie plaats met de opleiders. Voor de beoordeling en toetsing wordt gebruik gemaakt van het digitale EPASS portfolio van de universiteit van Maastricht, waarin o.a. OSATS en KKB’s zijn opgenomen. Uiteraard bezoeken de AIOS congressen en cursussen waarbij het zelf geven van voordrachten wordt gestimuleerd. 1 maal per jaar worden de AIOS getoetst op laparoscopische vaardigheden in het skillslab. Tevens kunnen de AIOS een boxtrainer mee naar huis om thuis vaardigheden te oefenen.

Bij de vakgroep gynaecologie van MMC is er een stabiele, hechte assistentengroep. Er vindt een keer per maand een opleidingsvergadering plaats in een open en veilige sfeer, waarvan 4x per jaar met de gehele maatschap. Deze open en veilige sfeer vind je ook terug in overdrachtsmomenten en overlegmomenten. De AIOS hebben grote inbreng in hun eigen opleiding. Onze protocollen die periodiek worden ge-updated zijn gemakkelijk in te zien via intranet. De beoordeling van de AIOS vindt plaats met behulp van het digitale portfolio EPASS van de universiteit van Maastricht.

Show-and-tell

Máxima Medisch Centrum is een vooraanstaand  centrum op het gebied van de benigne gynaecologie met name minimaal invasief.  Al sinds 1994 organiseren wij landelijke cursus op het gebied van de minimaal invasieve chirurgie. Dat betekent in de praktijk voor de differentiant dat alles minimaal invasief wordt gedaan indien mogelijk. Jaarlijks worden er meer dan 100 laparoscopische hysterectomien  verricht. Door het aantal, maar ook door de diversiteit van ingrepen krijg je een brede en totale opleiding minimaal invasief opereren. Daarnaast vindt er ook veel wetenschappelijk klinisch onderzoek plaats, waardoor innovaties ook in de differentiatie aan bod komen. De poli’s op de behandelkamer zijn one-stop poli’s. In éen bezoek vindt diagnostiek en therapie plaats. De differentiant runt en superviseert deze poli’s zelf met de bijbehorende ingrepen (hysteroscopisch verwijderen poliepen / kleine myomen met snaar of morcellator, novasure, placenta rest etc). Door de lang bestaande expertise worden veel patiënten met bloed verlies problematiek van elders verwezen. Er is veel OK-tijd voor adnex chirurgie,  TLH, morceleren in een zak, laparoscopische myoom resecties, endometriose chirurgie samen met chirurg en/of uroloog, Sonata intramurale myoom behandelingen .

Per maand op de behandelkamer 60 nieuwe patienten. Aantal OK dagdelen per maand: 24

Sollicitatie en contact

Minimale aanstelling (in procenten): 80

Er wordt gewerkt volgens een dienstschema in een poule van 12-13 assistenten. Avonddienst 13.00-22.30. Nachtdienst 22.30-8.30; in het weekend is er een dagdienst (08.30-20.30) en een nachtdienst (20.30-08.30).

Er is jaarlijks ruimte voor 2 AIOS in het kader van differentiatiestage Minimaal Invasieve Chirurgie. Wij zoeken AIOS die enthousiast zijn voor de benigne gynaecologie en bereid zijn om bij te dragen aan wetenschappelijke activiteiten, onderwijsactiviteiten en richtlijnontwikkeling. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met één van de gynaecologen in Máxima Medisch Centrum.
We zijn telefonisch bereikbaar via 040-888 8384 of via de mail gynaecologie.secr@mmc.nl

Marlies Bongers en Peggy Geomini

Solliciteren kan per post (MMC, t.a.v. dr. J.W.M. Maas, opleider, Postbus 7777, 5500 MB  Veldhoven) of per e-mail gynaecologie.secr@mmc.nl

Maxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum wil het meest klantvriendelijke ziekenhuis van Zuidoost-Brabant zijn. Dat bereiken we alleen als we alle professionele medewerkers een interessante en uitdagende werkomgeving bieden. Een uitdagende en professionele organisatie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Om je goed te kunnen ontwikkelen, moet je vooral plezier hebben en je thuisvoelen in je werk en bij je collega’s. Dat vinden wij belangrijk.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maxima Medisch Centrum
De Run 4600
5504 DB Veldhoven

tel.: 040 888 80 00
website: http://www.werkenbijmmc.nl/?_ga=1.219710105.1287172259.1438602706