Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Urogynaecologie

Duur: 
12 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Algemeen doel
Het doel van een differentiatie Urogynaecologie in het 5e/6e opleidingsjaar is om de competenties te verwerven die nodig zijn om na het einde van de opleiding binnen een niet-universitaire kliniek het aandachtsgebied Urogynaecologie te gaan organiseren, leiden en innoveren zoals beschreven in de Nota Gynaecoloog met Urogynaecologie als Aandachtsgebied (GUA), versie 1.0 d.d. 23-03-2011. Deze competenties zijn niet behaald tijdens de eerste vier jaren van de (basis)opleiding tot gynaecoloog. De differentiatie bestaat uit deelstages binnen de afdeling gynaecologie/urologie/chirurgie en MDL in het MUMC+.

De leerinhoud van de opleiding blijft bestaan uit de zeven geoperationaliseerde CANMEDS competenties en de daarmee samenhangende klinische situaties. Het leren zelf vindt plaats binnen de klinische setting waarin de gynaecoloog en de AIOS werken. De AIOS leert en werkt vanuit een lineair model. Ook wordt deelgenomen aan gestructureerd (cursorisch) onderwijs, dat zowel ‘on the job’ als ‘off the job’ plaatsvindt. De toetsing van de te verwerven competenties vindt plaats met formatieve (ontwikkelingsgerichte) toetsen. 

Opleidingsactiviteiten
De differentiatie Urogynaecologie omvat de volgende activiteiten:

 • Twee dagdelen per week urogynaecologische spreekuur
 • Een dag per 2 weken participatie in de complexe urogynaecologische operaties in het MUMC+
 • Een dag per week participatie in het dagbehandeling operatieprogramma
 • Opleiding in en het uitvoeren en beoordelen van cystoscopisch, urodynamisch en anorectaal functieonderzoek gedurende de stage
 • Participatie in fysiotherapie, seksuologie, continentie verpleegkundige, proctologische en MDL spreekuren
 • Het formuleren van- en starten met een wetenschappelijke eindopdracht. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek dient de AIOS zich te ontplooien. Het, deels consortium geassocieerde, onderzoek richt zich op vergelijkende studies tussen diverse behandelingen, beeldvorming en zwangerschap, genetische factoren van blaasstoornissen en regeneratieve geneeskunde
 • Locale organisatie van consortium studies

 Voor de ontwikkeling van discipline-overstijgende competenties (de ‘andere’ CanMeds-rollen) worden de volgende opleidingsactiviteiten aangeboden:

 • Voorbereiden en leiden van multidisciplinaire besprekingen
 • Geven van onderwijs binnen het curriculum geneeskunde
 • Participeren in het onderwijs rooster met 2-jaarlijkse cyclus opgesteld door de opleiders
 • Het voltooien van een eindopdracht wetenschappelijk onderzoek
 • Registreren, interpreteren, gebruiken en bespreken van kwaliteitsindicatoren van de NVOG, IGZ, ZiZo en zorgverzekeraars, registreren in de NGR

Lidmaatschappen
Lidmaatschap en participatie in de werkgroep bekkenbodem (WBB) van de NVOG wordt sterk aanbevolen. Minimaal eenmaal een bezoek van een congres van de IUGA, ICS of EUGA

Toetsing
Portfolio: aantallen chirurgische interventies, cursussen en documentatie ziektebeelden. Het minimale aantal chirurgische interventies aan einde 6e jaar staat in onderstaande tabel:

Operatieve verrichtingen

Aantal

Bekwaamheid

niveau

Voorwandplastiek

30

5

Achterwandplastiek

15

5

VUE (± vaw-plastiek)

15

5

Sacrospinale Fixatie  of Manchester(±vaw-plastiek)

25

4

TVT(O)

25

4

Mesh implantaten

10

3

Laparoscopische Sacrocolpopexie

10

3

Kolpocleisis technieken

5

3

Fistelchirurgie

5

1

Cystoscopie

30

4

Percutane nervus tibialis stimulatie

10

1

Intravesicale botox

10

1

Hoe ga ik leren?

We hanteren voor het leren kennen van de kliniek (incl. verloskamers) een inwerkperiode van enkele weken. Bij het begin van de stage wordt een POP opgesteld. Vier keer per jaar vindt er een evaluatie plaats met de opleiders. Voor de beoordeling en toetsing wordt gebruik gemaakt van het digitale EPASS portfolio van de universiteit van Maastricht, waarin o.a. OSATS en KKB’s zijn opgenomen.

Het concrete weekrooster zal in samenspraak met de AIOS worden uitgewerkt, daarbij ook rekening houdend met specifieke wensen, eventuele roostervrije dagen en tijd voor wetenschappelijk onderzoek.  Indien gewenst, kunnen ook deelstages bij de andere specialismen. Conform de BOEG-richtlijn zal gemiddeld 1 dag per week besteedt worden aan andere gynaecologische en obstetrische vaardigheden.

Show-and-tell

Vakgroep Obst&Gyn MUMC+
Binnen het vakgebied Obstetrie & Gynaecologie worden drie deelgebieden cq divisies onderscheiden: (1) de Obstetrie / Perinatologie,  inclusief de prenatale diagnostiek en therapie, (2) de Gynaecologie waarbinnen de gynaecologische oncologie en de algemene Gynaecologie en (3) de Voortplantingsgeneeskunde (VPG). De seniorstaf bestaat uit 19 personen inclusief 3  hoogleraren voor de  deelgebieden Obstetrie (prof. dr. J.G. Nijhuis en prof. dr. M. Spaanderman), VPG,  en gynaecologische oncologie (prof. dr. R.F.P.M. Kruitwagen). Prof. dr. J.G. Nijhuis is hoofd van de afdeling en voorzitter van de vakgroep.

Het MUMC maakt deel uit van de opleidingscluster Zuid-Oost-Nederland. Prof. dr. R. Kruitwagen is opleider, dr. T. Van Gorp is plaatsvervangend opleider. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de differentiatiestage niet interfereert met de opleiding van de overige AIO’s.

De AIO’s vormen de juniorstaf van waaruit een afvaardiging (in principe 2 AIO’s) deelneemt aan de seniorstafvergaderingen m.u.v. het besloten deel waarin specifiek AIO’s besproken worden. Jaarlijks worden 6 opleidingsvergaderingen gepland (waarbij senior- en juniorstaf aanwezig) waarbinnen specifieke opleidings-vraagstukken en eventuele knelpunten worden besproken. Ook deze vergaderingen eindigen met een besloten gedeelte bestemd voor juniorstaf, opleider en plaatsvervangend opleider, voor het bespreken van  eventuele problemen  met seniorstafleden. De AIO’s maken in principe zelf een concept lange termijn rooster (indeling stages) zowel als dienstenschema wat vervolgens ter goedkeuring wordt voorgelegd aan opleider e/o plaatsvervangend opleider.

Het Pelvic care centrum Maastricht (PccM) is een uitgebreid ontwikkeld mulidisciplinair team werkend met een uniek multidisciplinair triagesysteem, waarin naast de gynaecologie ook de andere specialismen zeer actief zijn. In het PCCM zijn de volgende onderdelen van de urogynaecologie aanwezig: gynaecologie, 3D-bekkenbodem-echoscopie, colorectale chirurgie, urologie, MDL-artsen, bekken-fysiotherapie, seksuologie en psychosomatiek. Op basis van multidisciplinaire triage zijn er mono-disciplinaire spreekuren en voor de meer complexe problematiek zijn er multidisciplinaire plaatsen op het spreekuur gezamelijk met uroloog, chirurg, fysiotherapeut, seksuoloog of psychiater. Patienten met prolapsklachten, incontinentie voor urine of faeces, chronische buikpijn, defecatiestoornissen, dyspareunie, seksuele problemen, complicaties na eerdere chirurgie, recidieven na eerdere chirurgie.

Sollicitatie en contact

Wij zoeken AIOS die

 • beschikken over goede chirurgische vaardigheden
 • beschikken over goede sociale en contactuele eigenschappen
 • collegiaal en ambitieus zijn, met wetenschappelijke belangstelling

Minimale aanstelling 0,8 fte. Aantal diensten; gemiddeld 1 a 2 per maand (in de praktijk invulling d.m.v. een week nacht- of avonddienst)

Bent u geïnteresseerd?  Neem dan contact op met één van de urogynaecologen in het MUMC+.  Het secretariaat (mw. Trudy Sagis) is telefonisch bereikbaar via 043-3876764 of via de mail trudy.sagis@mumc.nl. Solliciteren kan ook per post (MUMC+, t.a.v. prof. dr. R.F.P.M. Kruitwagen, opleider, Postbus 5800, 6202AZ Maastricht).

Urogynaecologen zijn dr. Wilbert Spaans en dr. Gerold Link.

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs