Differentiatiestage Endoscopie/minimaal invasieve chirurgie Minimaal Invasieve Chirurgie (MIC) en benigne gynaecologie: Leidse Opleidingscluster

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De inhoud van de etalage wordt in principe vorm gegeven door alle opleidingsziekenhuizen in de OOR Leiden. Het unieke van de stage is dat er voor de differentiant, in goed overleg, een zo veel als mogelijk op maat gemaakte stage kan worden samengesteld. Hierbij wordt de specifieke expertise, de faciliteiten en het patiëntenaanbod van alle clusterpartners zogoed mogelijk benut. Het is de bedoeling dat er een pakket wordt samengesteld waarbij gedurende de stage op meerdere locaties binnen de cluster zal worden gewerkt.

Het grote aanbod van de benigne gynaecologie in de cluster Leiden maakt een speciale differentiatie in dit onderdeel van het vakgebied zeer wel mogelijk. Gezien de aard van de pathologie zal het accent liggen op het bekwamen in chirurgische vaardigheden, bovenal in het Minimaal Invasief Chirurgische (MIC). Ruime ervaring kan worden opgedaan in het diagnostische- en operatieve deel van het vakgebied. Het gehele palet van zowel (simpele) hysteroscopische ingrepen, die poliklinisch worden verricht, als de meer geavanceerde ingrepen, zoals de laparoscopische hysterectomie kunnen ruimschoots aan bod komen. Ook in de conventionele gynaecologische chirurgische ingrepen, zoals de vaginale en abdominale uterusextirpatie kan men zich verder bekwamen. Daar in betreffende ziekenhuizen een ruim aanbod is van deze pathologie zal gestreefd worden om aan het einde van de differentiatiestage voor de MIC ingrepen de simpele (niveau 1-2) operaties zelfstandig te verrichten en te superviseren en de niveau 3 operaties (w.o. de laparoscopische hysterectomie) bijna zelfstandig uit te kunnen voeren.

Er zijn wekelijkse (indicatie) besprekingen, PA besprekingen en radiologiebesprekingen. Van de differentiant wordt verwacht dat zij/hij actief participeert in het gehele palet van de benigne gynaecologie. Zowel op de polikliniek als op de (poliklinische) OK zal deze participatie tot uiting kunnen komen. Daarnaast zal er een meer superviserende rol voor diagnostische ingrepen (echo, waterecho etc) worden gecreëerd. Dit laatste houdt in dat van de differentiant verwacht wordt dat hij/zij de bevindingen goed kan interpreteren en de klinische consequenties van de gevonden pathologie verder kan inschatten en de behandeling op de rails kan zetten. Kennis kan specifiek worden verkregen in de zorgstraten alwaar de aangeboden pathologie geclusterd is t.a.v. myomen, endometriose en cyclusstoornissen.

Voor degenen die deze stage kiezen, zal in overleg een individueel programma worden samengesteld waarbij zowel het wetenschappelijke als de dagelijkse praktische accenten van het onderwerp aan bod komen. Ook kan een combinatie met andere aandachtsgebieden gekozen worden. Te denken valt aan de (poli) psycho-somatiek en sexuologie of bekkenbodem. Combinatie stages met het LUMC en de clusterbrede klinieken behoort daarbij uiteraard tot de mogelijkheden. Een persoonlijk en individueel opleidingsplan zal daartoe van tevoren worden afgestemd met de betreffende.

Stages: 6 of 12 maanden

Kennis vergaren op o.a. themapoli’s, het medebeoordelen van second/third opinions (LUMC),  poliklinische-en dagbehandelingen.

Sollicitatie en contact

Informatie: Secretaresse Sylvia M.G. Starrenburg, s.m.g.starrenburg@lumc.nl

Opleider: Prof. Dr. Jan van Lith, j.m.m.van_lith@lumc.nl
Plv. opleider: Prof. Dr. Frank Willem Jansen, f.w.jansen@lumc.nl 

NU opleiders:
Bronovo Ziekenhuis: Dr. Cas Holleboom, cholleboom@bronovo.nl
Groene Hart Ziekenhuis: Dr. Hans van Huisseling, hans.van.huisseling@ghz.nl
HagaZiekenhuis: Dr. Bart Hellebrekers, b.hellebrekers@hagaziekenhuis.nl
Medisch Centrum Haaglanden: Dr. Marjolein Kagie, m.kagie@mchaaglanden.nl
Reinier de Graaf Groep: Dr. Henk Bremer, bremer@rdgg.nl

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/