Volwassenpsychiatrie Keuze Kristal: psychiatrie bij verstandelijke gehandicapten

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Er is werkbegeleiding en supervisie door psychiaters en psychologen. Daarnaast zijn er refereerbijeenkomsten en klinische conferentie. Leersituaties in patiëntcontact, contact met het patiëntsysteem; separeerbezoek, teamoverleg; ochtendrapport en het schrijven van brieven; teamoverleg: ochtendrapport en het schrijven van brieven.

Beschrijving van het opleidingscompartiment en de werkomgeving

Kristal Centrum van verstandelijke beperking is een specialistisch centrum, onderdeel van Rivierduinen.

Kristal kent een specifieke patiëntenpopulatie; verstandelijk gehandicapte volwassenen en jeugd met diverse psychiatrische en somatische stoornissen. Kristal heeft twee ambulante afdelingen voor volwassenen in Leiden en Gouda en een afdeling voor kinderen en jeugd in Leiden. Er werken in totaal 50 medewerkers en 4 psychiaters.

De diagnostiek en behandeling van Kristal is gebaseerd op twee benaderingen, te weten de integratieve benadering van prof. A Dosen en het competentievergrotend werken zoals o.a. beschreven door Slot en Spanjaard. Voor het differentiëren van de symptomen maakt Kristal sinds 2008 gebruik van de DM-ID (aangepaste versie van de DSM-IV-TR voor deze doelgroep) van Fletcher e.a., naast de DSM IV-TR.

De stageplek bij Centrum Kristal in een setting voor ambulante behandeling en diagnostiek  van kinderen, jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking (IQ lager dan 85) en psychiatrische problemen. Kristal biedt ook hulp aan mensen uit hun directe omgeving. Dit kunnen ouders, partners of gezinsleden zijn en hulpverleners die bij de dagelijkse zorg betrokken zijn.

De cliënten zijn in principe woonachtig in de regio van Rivierduinen, te weten Zuid-Holland Noord en Midden-Holland. Verwijzers zijn huisartsen, schoolartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en andere specialisten.

Hoe ga ik leren?

Aandachtsgebied - Ambulant/ consultatief/ (poli) klinisch volw/. Psych. Psychotherapie/spoedeisende

De stage is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot:

Diagnostiek: bij de doelgroep van Kristal vormen de symptomen van verstoord psychisch functioneren niet altijd de leidraad voor de onderkenning. De onderkenning is immers minder eenduidig, omdat het onderscheid tussen normaal en abnormaal gedrag moeilijker te onderscheiden is vanwege de ontwikkelingsstoornis. Ook is de symptomatologie vaak minder gedifferentieerd. Gezien de complexiteit van de doelgroep zijn er altijd meerdere disciplines betrokken bij de diagnosestelling en vindt waar nodig een uitgebreide diagnostische fase plaats.

Behandeling: leidend in de keuze van behandeling zijn de, in reguliere zorgprogramma’s beschreven evidenced based behandelingen. De reguliere zorgprogramma’s voor Persoonlijkheidsstoornissen en Stemming, Angst en Somatoforme stoornissen zijn reeds door Kristal aangepast voor de doelgroep.

Alle competenties komen in deze stage aan de orde, met nadruk op medisch handelen, communicatie, samenwerking en professionaliteit, tevens maatschappelijk handelen en organisatie; kennis en wetenschap kan expliciet aan de orde komen in een onderzoeksproject.

Het vereiste niveau van de competenties wisselt per competentie. Soms beschikt de AIOS over voldoende tot goede kennis voor de betreffende competentie of beschikt de AIOS volledig zelfstandig over de competentie in eenvoudige situaties, soms beschikt de AIOS met gerichte werkbegeleiding over de betreffende competentie in eenvoudige complexe situaties. Voor diverse AIOS is de doelgroep immers nieuw. Het competentieniveau zal wel in de stage stijgen:

Leermiddelen en toetsen

De leermiddelen en toetsen bestaan uit supervisie en mentorschap. Daarnaast op stage gericht onderwijs, refereerbijeenkomsten bij en klinische conferenties, CAT, KPB, klinische presentaties en somatisch onderwijs.

De AIOS volgt het EPA-onderwijsblok van het landelijk psychiatrie-onderwijs, met onderwijsblokken naar keuze en aansluitend bij de stage.

Deze activiteiten worden getoetst conform HOOP; (KPB's, KPB-overdracht; 360º-beoordeling; beoordeling brieven en dossiers; beoordeling CAT en referaten; stagebeoordeling; voortgangsgesprekken; jaarlijkse beoordeling van het niveau van de competenties; kennistoetsen van het cursorisch onderwijs).

Praktische leersituaties en werkzaamheden AIOS

Praktische leersituatie in patiëntencontact (psychiatrisch onderzoek, medicatiecontacten), contact met patiëntensysteem, separeerbezoek, verslaglegging (intern en externe correspondentie), indicatiecommissie, teamoverleg, behandelplanbesprekingen, ochtendoverleg, allemaal gesuperviseerd door psychiater. Casuïstiekbesprekingen en referaten. Patiëntenonderzoeken met supervisies. Evaluaties hiervan volgens HOOP,

De AIOS zal primair werkzaam zijn bij de afdeling Volwassen in Leiden. Het advies is om tijdens de stage ook een aantal onderzoeken te doen voor de afdeling Kind en Jeugd in Leiden om op die wijze een goed beeld te krijgen van het veld in bredere zin. De supervisie zal worden gegeven door een van de psychiaters werkzaam binnen het volwassenenteam.

Plaats van de AIOS in de organisatie:

De AIOS heeft een centrale positie binnen het Centrum Kristal. Hij/zij is als eerste aanspreekbaar voor psychiatrische zaken, doet het dagelijks afdelingswerk (melden en effectueren van middelen of maatregelen, juridische aspecten, ondersteunen reguliere behandelingen, uitvoer eigen behandelplannen, somatische behandelingen e.d.) en is betrokken bij het opnamebeleid, doet intakes en participeert in de acute diensten buiten kantoortijden.

Sollicitatie en contact

Voor informatie over de stage:

Kristal Centrum voor psychiatrie en Verstandelijke beperking
Sandifortdreef 19, 2333 ZZ Leiden
Telefoon : 071- 8908462

Voor informatie over de opleiding:
J. Bogers, A-opleider
M. Twigt secretaresse opleiding
Thijsselaan 45
2803 RT  Gouda
tel: 0182 - 56 3943

Kristal Centrum Psychiatrie en Verstandelijke Beperkingen

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Kristal Centrum Psychiatrie en Verstandelijke Beperkingen
Sandifortdreef 19
2333 ZZ Leiden

tel.: 071-8908310
website: http://www.rivierduinen.nl/centrumkristal