Volwassenpsychiatrie Ambulante volwassenenpsychiatrie GGMD, GGZ en maatschappelijke dienstverlening voor doven en slechthorenden

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Behandelcontext en patiëntenpopulatie naar psychiatrisch deelterrein

Ambulante psychiatrie voor mensen met doofheid (vroeg dan wel laat doof), slechthorendheid of een andere gehoorstoornis binnen een landelijke organisatie die zowel ambulante GGZ zorg als maatschappelijke dienstverlening biedt aan deze doelgroep.

Ongeveer de helft van de cliënten is doof en heeft een psychiatrische stoornis waarbij bij de diagnostiek en behandeling gebruik gemaakt wordt van tolken Nederlandse gebarentaal of een schrijftolk. De ziektebeelden betreffen het gehele spectrum binnen de psychiatrie; cognitieve stoornissen, psychotische stoornissen (ongeveer een derde van de populatie), stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, verslavingsproblematiek, co morbide verstandelijke beperking, etc. Ongeveer de helft van de cliënten is horend of slechthorend en heeft last van een somatisch symptoom stoornis met betrekking tot een gehoorstoornis zoals tinnitus, hyperacusis en/of de ziekte van Ménière.

Het betreft voornamelijk volwassen cliënten, maar kan ook ouderen betreffen. Er wordt zowel kortdurende als langdurende ambulante zorg geleverd.

Beschrijving van het opleidingscompartiment en de werkomgeving

De stage wordt gelopen binnen de organisatie GGMD, GGZ en Maatschappelijke Dienstverlening voor doven en slechthorenden, locatie Zoetermeer. GGMD is een landelijke organisatie met ambulante GGZ teams in Zoetermeer, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Apeldoorn. Daarnaast wordt maatschappelijke dienstverlening geboden in bijna heel Nederland in de vorm van o.a. woonbegeleiding, loopbaanbegeleiding, opvoedondersteuning maatschappelijk werk, trainingen op het gebied van de Nederlandse gebarentaal, spraakafzien, maar ook kennis over het gebruik en aan de aanschaf van hulpmiddelen.

Naast poliklinische contacten worden er vanuit de locatie Zoetermeer meerdere beschermde woonvormen gericht op dove patiënten ondersteund, soms op locatie.

Het ambulante GGZ team heeft een regionale functie. Verwijzende instanties zijn meestal andere GGZ instellingen, huisartsen en KNO artsen. Er is een nauw samenwerkingsverband met Rivierduinen, met name GGZ Haagstreek/Zoetermeer.

Hoe ga ik leren?

Competenties en leerdoelen AIOS

Alle competenties komen in deze stage aan de orde, met nadruk op medisch handelen, communicatie, samenwerking en professionaliteit, tevens maatschappelijk handelen en organisatie; kennis en wetenschap kan expliciet aan de orde komen in een onderzoeksproject. Aandacht voor beleidspsychiatrie behoort tot de aanvullende keuzemogelijkheden.

Leerdoel: De stage is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden m.b.t:

  1. Doen van diagnostiek bij een complexe doelgroep met een auditieve beperking, vaak met communicatieproblemen en/of ontwikkelingsproblemen.
  2. Behandeling van patiënten met een psychiatrische aandoening en een auditieve stoornis  met veel aandacht voor optimale communicatie en doelgroep specifieke psychosociale problematiek (vinden en behouden van passende dagbesteding, zich handhaven in een horende wereld, communicatieproblemen);
  3. Het behandelen van de patiënt als onderdeel van zijn systeem (familie, woonomgeving) met oog voor zaken als communicatie, dagbesteding, (vrijwilligers-) werk, sociale interactie, etc.
  4. Kennis opdoen betreffende de plaats van deze voorziening binnen het psychiatrisch behandel aanbod van de GGZ in Nederland.

Niveau van competenties is in deze stage natuurlijk wisselend, omdat van een AIOS zonder ervaring bij deze doelgroep een meer basaal competentieniveau wordt verwacht dan van een AIOS die gewerkt heeft met de doelgroep.

Leermiddelen en toetsen

De leermiddelen bestaan uit supervisie en mentorschap. Daarnaast op stage gericht onderwijs, refereerbijeenkomsten, CAT, KPB, klinische presentaties en somatisch onderwijs.

Deze activiteiten worden getoetst conform HOOP; (KPB's, KPB-overdracht; 360º-beoordeling; beoordeling brieven en dossiers; beoordeling CAT en referaten; stagebeoordeling; voortgangsgesprekken; jaarlijkse beoordeling van het niveau van de competenties; kennistoetsen van het cursorisch onderwijs).

AIOS mag deelnemen aan landelijk georganiseerde doelgroep specifieke onderwijsdagen conform het jaarlijkse bij- en nascholingsplan van GGMD, met bijzondere aandacht voor een cursus Nederlandse Gebarentaal.

Praktische leersituaties en werkzaamheden AIOS

Intakes van nieuwe patiënten worden gedaan door de arts-assistent en samen gezien met de supervisor-psychiater.

De AIOS krijgt zelf een aantal patiënten als eerste aanspreekbare behandelaar, gesuperviseerd door de psychiater; de AIOS zal betrokken zijn bij behandelingen waar anderen eerste aanspreekbare behandelaar zijn. Belangrijke werkzaamheden: farmacotherapie, psychoeducatie, motiverende gespreksvoering, steunende structurerende contacten.

De AIOS maakt het behandelplan en voert dat uit/coördineert de behandeling voor de eigen caseload.

De AOIS krijgt een uur mentorbegeleiding per twee weken en minimaal een uur supervisie, door dezelfde persoon (de teampsychiater), maar in tijd gescheiden, naast overige diverse momenten van overleg.

Daarnaast komen aan de orde brieven schrijven, teamoverleg, overleg met huisarts, andere medisch specialisten en ketenpartners, alle gesuperviseerd door de psychiater. Evaluaties hiervan volgens HOOP.

Vanuit GGMD hoeven er geen diensten gedaan te worden. De teampsychiater neemt waar in geval van afwezigheid.

De AIOS is onderdeel van het ambulante GGZ team, is betrokken bij het ondersteunen van reguliere behandelingen, uitvoer van eigen behandelplannen en doet intakes.

Samenstelling team

Het GGZ team in Zoetermeer bestaat uit een 0,7 FTE psychiater, twee 1,2 FTE GZ-psycholoog, 1,2 FTE ambulant verpleegkundigen (2 verpleegkundigen), 0,8 FTE psychomotore therapeut, 0,6 FTE creatieve therapeut, 0,6 FTE ergotherapeut, 0,3 FTE communicatiespecialist en 1,4 FTE maatschappelijk werkster.

Daarnaast wordt er samengewerkt met woonbegeleiders, loopbaanbegeleiders, opvoedondersteuners en tolken.

Weekoverzicht / vaste bijeenkomsten (afdeling)

Dinsdag 8.30-10.30u multidisciplinair overleg (behandelplanbespreking)
Dinsdag 12.30-14.00u locatieoverleg (maandelijks)
Supervisie: in overleg
Mentorschap: in overleg

Weekoverzicht / vaste bijeenkomsten (opleiding) 

De AIOS kan deelnemen aan:

maandag 15.00 - 16.30 uur lokaal onderwijs GGZ te Gouda of Leiden;
maandag 16.30-17.30 neurologie-onderwijs (10 x per jaar in Gouda);
maandag interne onderwijs (blokken van 15.00 -17.30 uur verspreid in het jaar in Gouda);
Regelmatig FTO;

De AIOS dient deel te nemen aan:

Maandelijks Jelgersma lezingen in het LUMC
Vrijdagochtend centraal onderwijs opleiding (NVvP, in consortiumverband);
Verdieping van kennis zal ook middels individuele coaching plaatsvinden, Literatuurstudie hoort daar nadrukkelijk bij.
Participatie in wetenschappelijk project is bespreekbaar, evenals het uitvoeren van een beperkt eigen project op het gebied van beleidspsychiatrie.

Sollicitatie en contact

Voor informatie over de stage:

M. Volkerijk, psychiater- telefoon: 0800 - 3374 4667 M.Volkerijk@GGMD.nl

Brechtzijde 20 - 2725 NS  ZOETERMEER

Voor informatie over de opleiding:
J. Bogers, A-opleider
M. Twigt, secretaresse Opleiding

Thijsselaan 45
2803 RT  GOUDA
TEL: 0182 56 39 43 of 06 - 307 18565

GGZ Rivierduinen

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

GGZ Rivierduinen
Thijsselaan 45
2803 RT Gouda

tel.: 070 444 13 22
website: www.rivierduinen.nl/werkenbij