Volwassenpsychiatrie Amethist Verslavingszorg en Beleid Aandachtsgebiedsstag , Almere, Flevoland

Aanvang: 
08-11-2019
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?


Amethist verslavingszorg is in 2013 gesticht in een samenwerking tussen GGZ Centraal en Tactus verslavingszorg. Het doel was de klinische en poliklinische activiteiten samen te laten gaan en dé instelling te worden voor verslavingszorg in Flevoland. 

Amethist heeft zes locaties door Flevoland. Drie in Almere, één in Lelystad, één in Emmeloord en één op Urk. Er wordt verslavingszorg in de hele breedte aan geboden, klinisch, dagbehandeling en poliklinisch. Er is een polikliniek voor patiënten met forensische achtergrond, bemoeizorg en rehabilitatie, zorg voor mensen met LBV en methadonverstrekkingspunten en er zijn gebruikersruimtes. Daarnaast is er uitgebreid mogelijkheid tot psychiatrische diagnostiek en (neuro)psychologisch onderzoek. 

In al deze programma’s is veel aandacht voor co-morbiditeit. Door de slechte zelfzorg en vaak (in eerdere fase) beperkt gebruik van hulpverlening, wordt ernstige somatische en psychiatrische beelden gezien. 

De provincie heeft ongeveer 400.000 inwoners, verdeeld over zes gemeenten: Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. In totaal zijn ongeveer 1750 mensen in behandeling.  

Amethist werkt nauw samen met onder andere huisartsen, gemeenten, GGD, eerste-lijnspsychologen, Coloriet ouderenzorg en GGZ Centraal. 

Hoe ga ik leren?

De stage kenmerkt zich door de uitgebreide mogelijkheid voor de AIOS zich te bekwamen in verslavingszorg en bijkomende (psychiatrische) co-morbiditeit. Primair zal de AIOS behandeling verzorgen van patiënten met verslaving en co-morbiditeit. De AIOS zal een eigen caseload hebben van ongeveer 35 patiënten, waarbij de AIOS de behandeling zo veel mogelijk van begin tot eind zal doen. Op deze manier zal de AIOS alle fases van een verslavingsbehandeling kunnen zien en uitvoeren: intake en indicatie stelling; detoxificatie en consolideren eerste fase abstinentie (klinische of ambulant); psychotherapeutische behandeling verslaving; diagnostiek en behandeling van co-morbiditeit. De AIOS zal zijn patiënt vervolgen binnen alle verschillende zorgpaden, waarbij er extra aandacht zal zijn voor de psychotherapieën en regietaken. 

Steeds meer is er aandacht voor verslaving en de grote gevolgen die dit heeft voor het functioneren van patiënten, maar ook voor de behandeling van psychiatrisch ziekte. Vrijwel geen enkele psychiatrisch stoornis kan effectief behandeld worden als gebruik van middelen actueel is. Hiermee is omgaan met een patiënt met een verslaving en behandeling van die verslaving een basale competentie en verslavingszorg een zeer divers werkgebied. 

Met de toenemende aandacht voor de invloed van verslaving is verslavingszorg een groeiende markt. Amethist is financieel gezond en er is veel ruimte voor ontwikkeling en innovatie. In het laatste jaar zijn er meerdere poliklinieken op locatie erbij gekomen en worden de activiteiten in de sociale ondersteuning en rehabilitatie uitgebreid. Ook is er veel aandacht voor stoornis in gebruik bij ouderen, preventie en stoppen met roken.  

Op dit moment heeft Amethist ongeveer 100 medewerkers, het is echter de verwachting dat er in de komende jaren rond de 5 % groei zal zijn van alle activiteiten. Door deze context is er veel aandacht nodig voor bedrijfsvoering. 

De AIOS zal betrokken worden bij de management taken, zoals uitgevoerd door het Hoofd Behandelzaken. De AIOS neemt deel aan de vergaderingen van het management team en zal betrokken worden bij strategiebepaling en innovatie. Daarnaast zal de AIOS meewerken in beoordelings- en reïntegratietrajecten en onderdeel zijn van de verschillende kwaliteitstaken en audits. Ook zal de AIOS een meedenken in planning & control. Hiermee zal de AIOS een goede voorbereiding krijgen op de taken die een psychiater heeft naast de patiëntenzorg in engere zin. 

Als eindterm voor de stage wordt gesteld dat de AIOS een project heeft opgezet en afgerond. De AIOS zal een plan maken voor de ontwikkeling danwel aanpassing van een gedeelte van de zorg, waarin de AIOS extra begeleiding zal krijgen van het Hoofd Bedrijfsvoering. Het zal dan gaan om taken als het herkennen van een kans of probleem, het opstellen van een plan van aanpak, het aanpassen van kwaliteitsdocumenten en het implementeren van het plan, in combinatie met het begeleiden van de betrokken medewerkers. Ook zal er sprake zijn van controle en aanpassing, met het bijhouden van kwaliteitsindicatoren. 

Algemene doelstelling van de stage:  

Kennis en vaardigheden ontwikkelen in het diagnosticeren en behandelen van patiënten met een verslaving in verschillende ambulante settings en een sociale contexten. Verdiepen van interventievaardigheden en het motiveren van patiënt. Het beoordelen van co-morbiditeit en het prioriteren van hulp binnen verschillende probleemgebieden.  

Samenwerken in multidisciplinair team en met partners in de keten. Adequaat uitvoeren van diagnostiek en behandeling. Inzicht verwerven in de etiologie en consequenties van verslaving en co-morbide psychiatrisch ziekte. Werken met de principes van stepped care en het uitvoeren van behandelingen volgens richtlijnen (inclusief beredeneerd leren afwijken). Zorg dragen voor adequate verslaglegging. Vaardigheden vergroten m.b.t. tot het voorlichten van patiënten en naastbetrokkenen over ziektebeelden en de behandeling daarvan. 

Specifieke doelstelling verdiepingsstage 

De arts-assistent zal zelfstandig functioneren en zal beslissen over het al dan niet zelf beoordelen van patiënten. Op elk moment zal echter een psychiater beschikbaar zijn voor overleg en medebeoordeling. De arts-assistent zal de invloed van middelen op functioneren en ziekte kunnen inschatten en behandeling indiceren en uitvoeren. 

De arts-assistent zal problemen op organisatorisch niveau analyseren en in staat zijn een plan op te stellen dit te verhelpen. De arts-assistent heeft begrip van strategie en performance management en weet hoe bij te dragen aan de bedrijfsvoering van een instelling. 

Sollicitatie en contact

Ben jij geïnteresseerd in deze stage, dan kun je contact opnemen met:

dhr. T. Waning, via twaning@Amethistverslavingszorg.nl of de receptie: 036-5476100

B.g.g. dr. P. Roberto Doornebal-Bakker, opleider aandachtsgebied volwassenen via r.doornebal-bakker@ggzcentraal.nl

GGz Centraal

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

GGz Centraal
Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort

tel.: 033-4609609