Volwassenpsychiatrie Psychiatrische psychotherapie bij volwassenen Behandeling van patiënten met gecombineerde problematiek, d.w.z. patiënten, die lichamelijke problemen hebben met daarnaast psychische klachten

Aanvang: 
23-07-2017
Duur: 
12 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wat kan de AIOS leren?

Tijdens het Keuzestage Psychiatrische Psychotherapie verwerft de arts-assistent in opleiding tot psychiater (AIOS) de specialismegebonden competenties zoals beschreven in bijlage 8 van HOOP 2.0.

Meer in het bijzonder zal tijdens deze keuze stage Psychiatrische Psychotherapie de volgende competenties extra aandacht krijgen:

 • De competentie indicatiestelling voor psychotherapie bij patiënten met psychiatrische stoornissen en somatische pathologie
 • Competenties voor het opbouwen van een werkrelatie in complexe situaties met psychiatrische patiënten
 • Competentie motiveren bij patiënten met psychiatrische stoornissen en somatische pathologie
 • Competenties psychodynamische psychotherapie, systeem therapie en groepspsychotherapie
 • Competentie farmacotherapie en psychotherapie

De AIOS verricht psychotherapeutische behandelingen onder supervisie. Dit kan ook als co therapeut of als tweede therapeut bij systeem behandelingen.

Er is extra aandacht voor het samenwerken in een multidisciplinair team, interactie en het opstellen van een behandelprogramma met somatisch specialisten.

Er bestaat de mogelijkheid tot het participeren in wetenschappelijk onderzoek.

Hoe ga ik leren?

De keuzestage zal inhoudelijk vormgegeven worden door de arts-assistent de mogelijkheid te bieden om zich te bekwamen in behandelingen van patiënten met zowel psychopathologie en somatische pathologie. Daarnaast vinden alle behandelingen plaats in het segment van de gespecialiseerde  GGZ. Psychotherapie staat hierbij centraal.

Naast de patiëntenzorg besteedt PsyToBe veel aandacht aan het ontwikkelen van nieuwe behandelprogramma’s voor deze specifieke doelgroep. Ze heeft tevens de ambitie om de kennis, die ze in de loop van jaren heeft vergaard, uit te dragen.Het betreft een bijzondere doelgroep. Een patiëntenpopulatie waar sprake is van een verstrengelde relatie tussen soma en psyche. Hierbij komt ook dat het patiëntsysteem bij de behandeling betrokken moet worden. Tevens dient oog te zijn en samenwerking plaats te vinden met de somatische behandelsector.

Hoe is de verdieping door scholing gewaarborgd?

De arts-assistent in opleiding tot psychiater kan het volgende verwachten:

 • (groeps)supervisie
 • Werkbegeleiding
 • Extra scholing d.m.v. een individueel opgezet scholing programma. Dit houd in dat de AIOS in samenspraak met de opleider een opleiding kan krijgen in verdieping van specifieke psychotherapeutische vaardigheden. De mogelijkheden zijn een verdieping van individuele psychotherapeutische (deel)opleiding, of een (deel)opleiding in de groepspsychotherapie of systeemtherapie.
 • Ook is het mogelijk dat de AIOS een opleiding kan krijgen in deelgebieden zoals EMDR of andere deelgebieden
 • De keuze van een vervolgopleiding zal samen met de arts-assistent gemaakt worden
 • De mogelijkheid om Consortiumbreed onderwijs te volgen, zoals een intensieve cursus farmacotherapie.

Show-and-tell

Van belang bij het individuele opleidingsplan is het volgende:

 1. Kennis en ervaring van en met alle onderdelen van de basisopleiding tot psychiater worden aanwezig geacht
 2. Het specifieke van dit keuzejaar heeft betrekking op de doelgroep en het psychotherapeutisch handelen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan specifieke psychotherapeutische interventies (waaronder groepspsychotherapie, systeemtherapie en het door PsyToBe ontwikkelde behandeling via de stressoren behandelmethode). Voorts kan ervaring opgedaan worden met het samenwerken met andere medisch specialisten. Van belang is om kennis te nemen van farmacotherapie bij deze doelgroep. 
 3. Specifieke vaardigheden, opgedaan in de basisopleiding, kunnen in het keuzejaar een verdere verdieping krijgen. Hieronder vallen de reguliere farmacotherapeutische behandelingen van psychopathologie, het verrichten van cognitieve en gedragspsychotherapeutische behandelingen. Het betrekken van partner en andere belangrijke nabije personen (patiëntsysteem) is een vast onderdeel van de behandeling. Bij de behandeling van deze doelgroep is optimaal samenwerken in een team van essentieel belang.
 4. Met vele afdelingen van algemene ziekenhuizen, revalidatie instellingen en academische centra worden regulier patiëntenbesprekingen gehouden. Hierin kan de AIOS zich bekwamen om een toegevoegde waarde te zijn bij collega’s die vastlopen met patiënten met somatische pathologie samengaand met psychopathologie. Informatieoverdracht en coaching zullen zijn hierbij essentieel.

PsyToBe ken geen avond-en nachtdiensten.

Samenwerkende instellingen

Erasmus Medisch Centrum

Sollicitatie en contact

De stage opleider is Rob Ruimschotel, psychiater. PsyToBe heeft een eigen website. PsyToBe heeft een eigen locatie in Rotterdam, Metroplein 50, 3083 BB Rotterdam. Telefoon: 010-4106200. De stage opleider is telefonisch hierop bereikbaar.

De hoofdopleider Prof. Dr. W.W. van den Broek, psychiater en opleider Psychiatrie, is te bereiken via mevr. S. (Saskia) Drent-Helmstrijd, secretaresse Opleiding & Onderwijs, opleiding.psychiatrie@erasmusmc.nl.

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs