Psychiatrische psychotherapie bij volwassenen Psychotherapie stage de fontein Eleos

Aanvang: 
01-10-2019
Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Algemeen
Deze specialistische stage psychotherapie vindt plaats op het Centrum voor Psychotherapie, de Spreng, onderdeel van kliniek de fontein .Op de afdeling de Spreng  behoren diverse psychotherapeutische deeltijdgroepen en een psychotherapeutische klinische groep tot het behandelaanbod. De referentiekaders die gebruikt worden zijn de schemagerichte psychotherapie (SFT) en de op mentaliseren gebaseerde psychotherapie (MBT). Daarnaast hebben systemische interventies een lange geschiedenis binnen de fontein. 

Wat gaat de AIOS leren?
De belangrijkste onderdelen binnen deze stage zijn:

 • praktische ervaring op doen met (dag-) klinische psychotherapie en de referentiekaders SFT (en MBT)

 • het leren zelfstandig uitvoeren van psychotherapeutische behandeltechnieken;

 • het leren omschrijven van een psychotherapeutische casusconceptualisatie

 • leren een adequate indicatie te stellen voor (dag-) klinische psychotherapie;

 • participeren in systeeminterventies en in samenwerking uitvoeren;

 • ervaring opdoen in wisselwerking tussen farmacotherapie en psychotherapeutische interventies;

 • kennismaken met non-verbale schematherapie interventies, zoals meerstoelentechniek, imaginatie;

 • het leren werken op psychotherapeutische wijze met de wisselwerking tussen psychopathologie, religieuze en andere existentiële thema’s.

Wij bieden

 • een stimulerend en veilig opleidingsklimaat

 • de gelegenheid om (zo mogelijk) voorafgaande aan de stage of aan het begin van de stage een basiscursus schematherapie te volgen

 • dagelijkse voor- en nabespreking van de therapiegroepen waar de AIOS in meedraait

 • wekelijks een tot twee uur supervisie bij de opleider

 • eenmaal per drie weken een mentorcontact van een uur

 • daarnaast wordt specialistische supervisie aangeboden op het gebied van groepspsychotherapie, schematherapie en systeemtherapie. Tevens wordt de AIOS gesuperviseerd bij de casusconceptualisatie

Profiel
De stage is vanuit de competenties het meest gericht op de competenties uit de domeinen: communicatie, samenwerken, medisch handelen, professionaliteit en organisatie.

 • U staat ingeschreven als AIOS in het opleidingsregister van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).
 • U bent in staat om zelfstandig en met enthousiasme te functioneren binnen een multidisciplinair team;
 • U beschikt over goede communicatieve eigenschappen om flexibel en deskundig contacten aan te gaan met hulpvragers en verwijzers.

Van onze AIOS vragen we respect voor de (gereformeerde) grondslag en identiteit van Eleos. Deze identiteit geeft onze zorgverlening meerwaarde en een eigen gezicht. Ook vragen we interesse in de levensbeschouwelijke achtergrond van de hulpvragen er de samenhang met psychopathologie.

Arbeidsvoorwaarden
Deze zijn conform de opleidingsafspraken en de CAO-GGZ.

Hoe ga ik leren?

De tweede AIOS is ingestroomd. De stageplek is weer beschikbaar vanaf 1 oktober 2019. Wij zijn op zoek naar een AIOS die deze stage wil benutten in zijn of haar ontwikkeling.

Eleos verzorgt opleidingsplaatsen voor de opleidingen tot gz-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist.  Ook zijn er tweedejaars opleidingsplaatsen voor huisartsen i.o.. Een keuzejaar in het kader van de opleiding tot psychiater is in ontwikkeling. Onze beroepspraktijk – christelijke behandelaars en hulpverleners voor alle ggz-patiënten, maar in het bijzonder voor diegene die christelijke hulpverlening zoeken – leent zich uitstekend voor het verzorgen van een deel van de opleiding tot psychiater. De expertise die Eleos heeft m.b.t. behandeling van persoonlijkheidsproblematiek leidt tot het aanbieden van een stage plaats op de afdeling de Spreng, de afdeling voor het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek. De wisselwerking tussen levensovertuiging en persoonlijkheidsproblematiek is belangrijk speerpunt: tevens is het focus van onderzoek. Eleos ziet het opleiden van professionals in de ggz als een kerntaak van de organisatie: het onderhouden en inzetten va onze opleidingsfaciliteit onderhouden voor de ggz als geheel en de christelijke ggz in het bijzonder. In dat kader past het plan om het opleidingspalet uit te breiden met een deel van de opleiding tot psychiater goed bij de ambities van Eleos.

De Spreng is een onderdeel van Eleos, een landelijk werkende stichting voor geestelijke gezondheidszorg met een gereformeerde identiteit. De Spreng is een kleinschalige, derdelijns afdeling voor de behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen en biedt een scala aan (dag)klinische psychotherapeutische  behandelingen. De Spreng heeft een bovenregionale functie en biedt evidence based  psychotherapeutische behandelingen, m.n. Schematherapie en Mentalisation Based Treatment, voor (jong)volwassenen met persoonlijkheidsproblemen. De Spreng heeft expertise opgebouwd daar waar christelijk geloof en persoonlijkheidsproblematiek met elkaar interfereren.

Sollicitatie en contact

Informatie
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met dhr. A. Molenaar (psychiater) tel. (088) 892 1459 per e-mail: ad.molenaar@eleos.nl

Sollicitatie
Uw sollicitatie ontvangen we graag middels https://portal.eleos.nl/sollicitatie.

Eleos

Van Groningen tot Goes: Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit doen we vanuit onze geloofsovertuiging en onze passie voor mensen. We zijn ambitieus bij Eleos. Binnen drie jaar willen we tot de beste ggz-instellingen van het land horen. Dat bereiken we door onze gedegen aanpak én door net even sneller, beter en slimmer te werken. We ontwikkelen nieuwe zorgvormen en -methodieken die aansluiten bij de vragen van nu.

Eleos groeit en zoekt daarom medewerkers die zich als een vis in het water voelen bij onze overtuiging en onze ambities. Medewerkers die toonaangevend zijn in hun vakgebied en hun kennis graag delen met collega’s. Medewerkers die er plezier in hebben om naast de werkdruk van alledag te investeren in vernieuwing, netwerkontwikkeling en deskundigheidsontwikkeling bij onze partners. Mensen die staan voor wie ze zijn en voor wie wij als Eleos zijn; mensen die vol overtuiging durven te zeggen: ‘hier ben ik!’.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Eleos
Duinweg 1 (dagkliniek de Fontein)
3735 LA Bosch en Duin

website: www.eleos.nl