Differentiatiestage Allergologie/klinische immunologie Allergie, Eczeem en Astma

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Onze Allergie-Eczeem-Astma profileringsstage biedt een uitstekende mogelijkheid om binnen een grote algemene praktijk kindergeneeskunde extra kennis en praktijkervaring op te doen met het zelfstandig uitvoeren van de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met Allergie, Eczeem en/of Astma. Deze stage is vooral bedoeld voor AIOS die later met deze extra bagage als aandachtsgebied in een algemeen ziekenhuis willen werken. De stage is ook geschikt als start voor een fellowship dat in deze richting wordt overwogen.

De behandeling en begeleiding van Allergie, Eczeem en Astma is een van de speerpunten van onze afdeling kindergeneeskunde. We zijn daarmee een van de verwijscentra voor de regio en daarbuiten. We werken in een ‘shared care’ verband samen met onder andere de kinderallergologie in het WKZ/UMCU en de dermatologen, KNO-artsen en longartsen in het Catharina. Naast de ‘routine-zorg’ is er bijzondere aandacht voor:\

  • Lastige multipele voedselallergie inclusief kruisreactiviteit (waarvoor uitgebreide geprotocolleerde (ook hoog-risico) dubbelblinde provocatietesten zijn ontwikkeld)
  • Moeilijk eczeem
  • Immunotherapie
  • ‘Ernstig Problematisch Astma’
  • ‘Wheezing’ bij het jonge kind
  • Chronisch Hoesten
  • Longfunctieonderzoek

Je participeert in de allergie-polikliniek waar je zelfstandig een diagnostisch en behandelplan voor allergie en/of eczeem opstelt, uitvoert en begeleidt. Hierbij werk je nauw samen met Christel Linssen-Geven, onze Astma-Eczeem verpleegkundige. Je bent eerste aanspreekpunt en superviseert onze (voedsel)-provocatie-unit. Je onderhoudt de begeleiding van kind, ouders en eventueel school (ea) hierin. Het uitvoeren van thuisbezoeken kan hier deel van uit maken. Je neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek naar voedselprovocaties en afkapwaarden van specifiek IgE en aan onderzoek naar de diagnostiek van koemelkeiwitallergie. Je participeert in ons multidisciplinair team voor luchtweg-allergie. Je bent betrokken bij immunotherapie en de behandeling van allergische rhinitis zowel met de kinderartsen als multidisciplinair met de KNO-artsen.

Je bent actief in de diagnostiek, behandeling en follow-up van kinderen met klinisch (ernstig) astma waarbij een gestructureerde aanpak van (ook ‘moeilijk behandelbaar’) astma centraal staat. Je leert patronen van dysfunctionele ademhaling te onderkennen en daarover te adviseren. Je analyseert en behandelt het kind met een chronische hoest. Hierbij raak je ook betrokken bij de behandeling van kinderen met recidiverende luchtweginfecties, cystic fibrosis en andere speciale long/luchtwegpathologie. Je krijgt ruime ervaring en expertise in het uitvoeren en beoordelen van diverse vormen van longfunctieonderzoek. Hierbij ben je ook actief binnen het longfunctie-laboratorium in samenwerking met de longartsen. Naast deze patientgebonden activiteiten krijg je een actieve rol in het lopende of komende (vaak multicenter) onderzoek, waaronder bijvoorbeeld de implementatie van de recente Regionale Afspraak Astma bij Kinderen. Hierbij heb je intensief contact met de lokale huisartsen en regionale kinderafdelingen.

Allergie-Eczeem-poli:
Wekelijks worden 2-5 nieuwe patienten met eczeem, voedselallergie of anafylaxie en/of 8 controle patienten gezien op de allergiepoli. Daarnaast is er regelmatig overleg over patienten met eczeem en/of een atopisch syndroom die binnen de poliklinieken van andere artsassistenten en kinderartsen behandeld worden. Wekelijks worden 2-3 nieuwe kinderen met moeilijk eczeem gezien. Verwijzingen hiervoor komen uit een ruime regio en, op indicatie, ook vanuit de dermatologie. Vanuit het WKZ/UMCU worden ook kinderen doorverwezen voor verdere begeleiding en behandeling dichter bij huis. Een toenemend aantal kinderen wordt behandeld met immunotherapie, zowel subcutaan als sublinguaal. Als profilerings-AIOS krijg je een zelfstandige rol binnen het allergiespreekuur dat nu wordt verzorgd door een arts-assistent, Tom Hendriks als kinderarts, een coassistent en allergieverpleegkundige Christel Linssen-Geven. Zij is speciaal opgeleid voor het adviseren en begeleiden van kind en verzorgers bij de behandeling van eczeem. De samenwerking met dermatologie is goed: op indicatie maakt de kinderarts of assistent samen met de dermatoloog het beleid en spreekt de controles af.

Diagnostiek Voedselallergie
Binnen de longfunctieafdeling worden dagelijks huidpriktesten verricht. Hier maak je kennis met de mogelijkheid om, volgens een vast protocol, ‘prick to prick’-testen uit te voeren. Hiervan wordt regelmatig gebruik gemaakt voor diagnostiek naar (vermeende) bijzondere allergieen en/of bij het ontrafelen van complexe voedselallergie. Op onze hiervoor gespecialiseerde dagbehandeling vinden jaarlijks een groeiend aantal (nu 120-140) dubbelblinde voedselprovocaties plaats met koemelk en/of kippenei-eiwit. Hoogrisico-provocaties met pinda, noten vis, garnaal etc. worden volgens een vast protocol uitgevoerd. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de afdeling dietetiek. Daarnaast worden provocaties uitgevoerd voor drempelbepaling bij anafylaxie. Er is speciale aandacht voor patienten met kruisreactiviteit bij voedsel en inhalatie allergie. Op de allergiepoli en op de dagbehandeling wordt uitleg gegeven over het gebruik van de adrenalineauto-injector. Patienten, verzorgers en zo nodig ook de school worden in het gebruik daarvan begeleidt. Je krijgt als profilerings-AIOS een zelfstandige rol bij deze activiteiten. Je leert daar niet alleen de inhoudelijke uitvoering maar ook de bedrijfsmatige aspecten van deze provocatie-unit.

Astma, ‘Wheezing bij jonge kinderen’, Allergische rhinitis en Inhalatie allergie.
Op alle poli’s van de kinderartsen en A(N)IOS wordt een ruim aantal kinderen behandeld en begeleid met deze symptomatologie, vaak in combinatie met andere atopische klachten. Naast voedselallergie en eczeem zal deze pathologie de hoofdmoot uitmaken van je eigen wekelijkse spreekuren. Speciale aandacht heeft de gestructureerde aanpak van ‘Moeilijk Behandelbaar Astma’, Chronisch Hoesten en de behandeling en follow-up van ‘Hoesten, Piepen, Zagen’ (‘Episodic’ en ‘Multiple Trigger Wheezing’) bij jonge kinderen. Binnen een regionale projectgroep bestaande uit huisartsen en kinderartsen is een nieuwe ‘Regionale Transmurale Afspraak Astma bij kinderen’ opgesteld die in 2011 geimplementeerd wordt met het doel de behandeling van astma en verwante aandoeningen in 1e en 2e lijn beter op elkaar af te stemmen. Binnen de voor dit project op te richten ‘Astma Advies Poli’ krijg je een zelfstandige taak met betrekking tot diagnostiek, behandeling, advisering en de organisatie van deze poli.

Longfunctie:
Het Catharina Ziekenhuis heeft een moderne, goed geoutilleerde longfunctieafdeling waar zowel de expertise als ook alle gewenste mogelijkheden voor brede longfunctie-diagnostiek voorhanden zijn. Er is ruime ervaring met uitgebreid longfunctieonderzoek (inclusief FeNO) op de kinderleeftijd. De longfunctieafdeling valt organisatorisch onder de afdeling Longziekten, waarmee een goede samenwerking en afstemming bestaat. Met grote regelmaat zal je actief zijn binnen de longfunctieafdeling. Je zal daar de uitvoering en interpretatie van longfunctieonderzoek op de kinderleeftijd je eigen kunnen maken. Deze ervaring zal ruim meer zijn dan gemiddeld in de opleiding tot kinderarts en is daarmee van grote waarde als je later meer binnen dit aandachtsgebied wil werken.

Onderwijs
Als profilerings-assistent krijg je een actieve rol bij het verzorgen van lokaal onderwijs aan A(N)IOS, coassistenten, kinderartsen, huisartsen, SEH artsen en verpleegkundigen over eczeem behandeling, diagnostiek van voedselallergie en anafylaxie, astma en andere obstructieve luchtwegaandoeningen op de (jonge) kinderleeftijd.

Samenvattend
Onze Allergie-Eczeem-Astma-stage is een brede stage met goede mogelijkheden om je echt te verdiepen in de diagnostiek, DD, behandeling en begeleiding van deze veel voorkomende aandoeningen op de kinderleeftijd.

Stage coordinatoren: Tom Hendriks (tom.hendriks@catharinaziekenhuis.nl), Hein Brackel (hein.brackel@catharinaziekenhuis.nl)

Er zijn structureel 3 AIOS-plaatsen in opleidingsaffiliatie met het AZM/MUMC (cluster: OORZON, opleider MUMC+: Dr. GJ. van Well). Het opleidingsdeel ‘algemeen ziekenhuis’ met een duur van nominaal 18 maanden wordt meestal in het begin van de opleiding gepland. Er vindt iedere 2-3 maanden opleidingsoverleg plaats binnen de ‘regionale opleidingsvergadering’ van het cluster. Naast inhoudelijke, organisatorische en sollicitatie-zaken wordt tevens de voortgang van individuele AIOS besproken ten behoeve van persoonlijke begeleiding en om de aansluiting tussen de stages zo goed mogelijk te laten verlopen.

De vakgroep Kindergeneeskunde Catharina Ziekenhuis speelde en speelt een voortrekkersrol in de modernisering van de opleiding Kindergeneeskunde. De AIOS wordt opgeleid volgens TOP 2020. Het opleidingsklimaat wordt door onze arts-assistenten als veilig en bijzonder ervaren. Alle A(N)IOS hebben een door hen zelf gekozen mentor die een belangrijke rol speelt in de persoonlijke coaching van de arts-assistent.

Opleiding en onderwijs worden door de vakgroep beschouwd als haar tweede kerntaak. Naast de directe supervisie en (persoonlijke) coaching van A(N)IOS, coassistenten en semi-artsen heeft het onderwijsweekrooster hierin een prominente rol. Hierin zijn opgenomen: overdrachten, multidisciplinaire besprekingen, specifieke besprekingen, de grote visite, het ochtendonderwijs (3x/week), het dinsdagmiddag heilig uur en de wekelijkse APLS/NLS-trainingen samen met de verpleging. Samen met het Maxima Medisch Centrum wordt de refereercyclus inhoud gegeven (6x/jaar). Eenmaal per jaar wordt door de vakgroep het inmiddels bekende ‘Concours Pediatrique’ georganiseerd. Een vakjury beoordeelt korte casuspresentaties waarbij A(N)IOS uit alle opleidingsklinieken uit de regio hun beste beentje voorzetten en een verhaal met een “twist” presenteren.

Vanuit het AZM/MUMC zijn steeds 2-4 co-assistenten en 1-2 semi-artsen binnen onze afdeling werkzaam. Naast de kinderartsen zijn de A(N)IOS nauw betrokken bij de begeleiding en coaching van deze aanstaande collegae (Co-ass coordinatoren: M.Eijkemans, V.v. Tellingen en T.Hendriks). Een SEH-AIOS is 3-4x per jaar gedurende 8-10 weken binnen de afdeling kindergeneeskunde werkzaam. Een groot deel van het jaar is er ook een HAIO werkzaam bij ons vanuit de huisartsenopleiding in Maastricht.

Sollicitatie en contact

Aantal stageplaatsen: 1 fte per stageperiode. Startdatum: in overleg.
Nadere informatie profileringsstage allergie, eczeem en astma is te verkrijgen via de opleider, Selma Lavrijsen en/of via de stage-begeleiders.

Sollicitatie: schriftelijk of per email naar: Drs. SW. Lavrijsen, kinderarts-opleider, Afdeling Kindergeneeskunde, Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven of: postbus 1350, 5602 ZA Eindhoven
T: 040-2399111
F: 040-2396022
@: selma.lavrijsen@catharinaziekenhuis.nl

Catharina Ziekenhuis

Op topniveau patiëntenzorg bieden, dat kan niet zomaar. Opleiding en scholing van onze specialisten en medewerkers is cruciaal. Wij bieden daarom een zeer uitgebreid scala aan opleidingen. Specialisaties binnen verschillende vakgebieden, stages, langdurige opleidingen en trainingen op het gebied van communicatie en computergebruik. In het Catharina Ziekenhuis kunt u (verder) leren en uzelf écht ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

tel.: 040 23 99 111
website: https://www.catharinaziekenhuis.nl/onderwijs-opleiding/paginas/850-onderwijsaanbod.html