Volwassenpsychiatrie Keuze Beleidspsychiatrie bij buro Geneerheer Directeur; een mix van ethisch-juridisch denken in patientenzorg en beleidsontwikkeling betreffende kwaliteit van zorg.

Aanvang: 
01-10-2017
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De kern van de stage is het werken bij het buro Geneesheer Directeur (GD) in de grootste GGZ instelling van Amsterdam. . Bij het buro GD  is één geneesheer directeur werkzaam en werken er nog drie psychiaters in deeltijd als plaatsvervangend geneesheer directeur. Er zijn tevens beleidsmedewerkers en een jurist werkzaam voor het buro GD. De geneesheer directeur is als bestuursorgaan direct verantwoordelijk voor de zorgvuldige en rechtvaardige toepassing van de wet Bopz Dit betekent dat de AIOS onder supervisie van één van de geneesheer directeuren second opinions verricht over dwangbehandelingen en ontslagverzoeken.

De geneesheer directeur is tevens beleidsmatig verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg van de instelling in de breedste zin van het woord. Bij Arkin betekent dit dat we leiding hebben in het onderzoeken van calamiteiten en het melden ervan bij IGZ. Tevens functioneren we als voorzitter van diverse kwaliteitscommissies (Dwang, Ethiek, Veiligheid, Suïcide). Tenslotte zijn wij momenteel verantwoordelijk voor het ondersteunen en toetsen van de implementatie van het HIC (High Intensive Care) concept. De AIOS participeert  in beleidsontwikkeling op één van deze gebieden. Op indicatie woont de AIOS beleidsvergaderingen op het niveau van de Raad van Bestuur.   

Competenties die met name ontwikkeld kunnen worden zijn:

  • toename kennis wet BOPZ

  • toepassen van de positie als onafhankelijk deskundige in patiëntenzorg
    - toename in het herkennen en nadenken over morele dilemma’s die zich op meerdere niveaus in de organisatie kunnen voordoen

  • toename in het leren redeneren en communiceren vanuit meervoudige partijdigheid

  • toename in het beleidsmatig denken over de kwaliteit van zorg

  • ontwikkeling van vaardigheden in de implementatie van beleid

  • verbinden van inzicht vanuit patiëntenperspectief met beleidsmatig denken over kwaliteit van zorg

  • zicht krijgen op de organisatie van psychiatrische en verslavingszorg in een grote stad

Hoe ga ik leren?

Beoordelingen betreffende de patiëntenzorg kunnen zelfstandig onder supervisie worden verricht. Behalve de algemene competentie bestaat er vrijheid om in overleg met de supervisor een thema te kiezen voor nadere verdieping en beleidsontwikkeling binnen de context van buro Geneesheer Directeur. De stage biedt uitgebreid de mogelijkheid om zich nader te verdiepen in de ethische en juridische kant van de psychiatrie. Buro Geneesheer Directeur is de unieke positie in de organisatie waar patiëntenzorg (wet Bopz, calamiteiten, klachten) en beleid (reductie dwang, verbeteren kwaliteit van zorg) direct bij elkaar komen. Hierdoor wordt de AIOS getraind analyses te maken rekening houdend met de meerdere niveaus in de organisatie en te acteren vanuit meervoudige partijdigheid.

Daarnaast heeft de AIOS een vaste supervisor en mentor, de laatste van buiten de afdeling. Er is wekelijks drie uur huisonderwijs. Aanbevolen wordt om tijdens de stage deel te nemen aan de landelijke onderwijsmodule Beleidspsychiatrie, of de onderwijsmodule Filosofie, Ethiek en Levensbeschouwing. Naast alle onderwijsmomenten die in de stage verwerkt zijn, wordt er eens per maand een regionale refereeravond georganiseerd.

Show-and-tell

De stage bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds doet de AIOS beoordeling passend binnen het kader van de wet BOPZ, anderzijds werkt hij/zij beleidsmatig aan een thema.

De stage kan gecombineerd worden met een stage bij het FACT team, de cisisdienst of een beleidsstage bij de afdeling Zorg, Onderzoek en Kwaliteit. De AIOS dient minimaal twee en halve dag beschikbaar te zijn. De stage duurt 6 maanden en begint bij voorkeur op 1 april  of 1 oktober

 

Referentie aio:

In 2015 heb ik hier een half jaar stage gelopen bij buro GD gecombineerd met FACT; twee dagen buro GD en drie dagen FACT.  Het was een leerzame en prettige stage. Beleidspsychiatrie vind ik interessant, maar bij een fulltime beleidsstage zou ik het patiëntencontact teveel missen. En bij buro GD combineer je ook nog eens beleid en direct patiëntencontact. Je doet veel beoordelingen voor dwangbehandeling en ontslagverzoeken. Daarnaast is er voldoende ruimte om je stage verder vorm te geven middels een door je zelf gekozen beleidsonderwerp. Ik heb mij bezig gehouden met onderzoek naar het behandelaren perspectief bij het verzoek voor hulp bij zelfdoding. Mijn advies is om dit beleidsonderwerp wel binnen je stage af te ronden, want de ervaring leert dat er voor dit beleidsproject op je volgende stageplek meestal onvoldoende ruimte is.

Sollicitatie en contact

Je kunt contact opnemen met A. Vellinga, plv geneesheer-directeur, via de mail:

Astrid.vellinga@mentrum.nl

Arkin

Arkin is een vooraanstaand opleidingsinstituut. We beschikken over ruim 200 opleidingsplaatsen. Bekijk onze website voor de mogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Arkin
Baasjesweg 224
1058 AA Amsterdam

tel.: 020 59 04 440
website: https://www.werkenbijarkin.nl/opleidingen/opleiding-tot-psychiater/