Volwassenpsychiatrie Ambulante sociale verslavingspsychiatrie, Jellinek Outreachend Team

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Arkin is een grote overkoepelende ggz-instelling in de regio Amsterdam. Onder de merknaam Mentrum valt het JOT (Jellinek Outreachend Team). Dit is een grote behandeleenheid met meer dan 1200 patiënten (waarvan minstens 10% justitieel), 43 casemanagers, 3 spv's, 0,89 fte verslavingsarts, een basisarts, en 1 fte aan psychiateruren). Het is gevestigd in een van de mooiste panden in het centrum van Amsterdam. Het JOT bedient de hele stad Amsterdam en richt zich op “harde verslavingen,” in de regel geassocieerd met persoonlijkheids-, affectieve, angst-, ontwikkelings- en impulscontrolestoornissen waardoor mensen te gronde zijn gegaan in velerlei opzichten of dat in een rap tempo dreigen te doen. De GAF-scores zijn bij aanmelding (door huisartsen, politie, GGD en speciale projecten (zoals de “wasstraat”, zie 1e link onderaan, p 8) zijn vaak veel lager dan 50 want de patiënten zijn dakloos, komen geregeld in aanvaring met politie/justitie en/of naasten etc. Er valt dus nogal wat mee te maken bij het JOT. Een team van casemanagers levert de primaire zorg: huisbezoeken, helpen met uitkeringen, motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick, 2007). Het overkoepelende behandeldoel van het JOT is maatschappelijk herstel en ze beoogt dat te bereiken in een hoogintensief traject dat ten minste 2 jaar beslaat. Het gaat er primair om om patiënten met een primaire verslaving en psychiatrische comorbiditeit stabiel te houden (care) en niet primair te genezen van de verslaving (cure) want cure is helaas vaak niet meer haalbaar, maar soms wel! 
De sociale verslavingszorg komt historisch gezien voort uit de consultatiebureaus voor alcohol en drugs, destijds gemeentelijke instellingen met een sterk accent op ordehandhaving en een sociaal-maatschappelijke insteek. Circa 5 jaar geleden begon het JOT met één psychiater (de huidige stageopleider), inmiddels zijn het er vier. Inmiddels is de verslavingszorg een volwaardige medische discipline geworden en de verslavingspsychiatrie een vak apart, bijv. erkend als topspecialisme in Groot Brittannië (zie 2e link) en de Verenigde Staten. 

Deze uitbreiding heeft vooral te maken met het feit dat, naarmate er beter naar patiënten gekeken wordt, er allerhande psychiatrische morbiditeit aan de oppervlakte komt en juist deze case finding in deze tot voor enige jaren nog psychiatrisch totaal verwaarloosde populatie maakt het werk van de psychiater in het JOT nu juist zo boeiend. Onverwacht vis je er een autistische stoornis, een waanstoornis of een ernstige sociale fobie uit, die tot dusverre onbehandeld is gebleven omdat deze patiënten vaak tussen de wal en het schip vallen. Voor de JOT-psychiater betekent dit dat er creatief en rekkelijk omgegaan moet worden met protocollen die immers geschreven zijn voor de niet-comorbide patiënt (en dat is de JOT-patiënt zeer zeker niet).

Een paar unieke punten:

  • mogelijkheid tot casefinding in een rijke vijver van psychiatrische morbiditeit
  • creatief hanteren van richtlijnen en daarvoor de ruimte krijgen
  • het JOT is de uitgelezen plek om het onderscheid te leren hanteren tussen cure en care
  • dankbare casemanagers (en soms patiënten)
  • Bopz-toepassing bij verslavingen en
  • mogelijkheidheden tot het doen van onderzoek onder begeleiding van de stageopleider.

Het JOT is de ambulante nazaat van de befaamde Jellinekverslavingszorg. Nu valt deze behandeleenheid onder Mentrum, een van de servicemerken van Arkin en ze valt het best te typeren als sociale verslavingszorg. Alle technieken die in de sociale psychiatrie toegepast worden, worden ook gebruikt binnen het JOT; men denke aan motiverende technieken, omgaan met zeer lage GAF-scores en gebrek aan motivatie, er op uitgaan als rijdende of (brom)fietsende psychiater, verleiden tot zorg en ook het gebruik van, bij voorkeur, voorwaardelijke Bopz-machtigingen en indien nodig IBS\'en of zelfs Wgbo-procedures.
Naast het JOT staat de curatieve verslavingszorg (nu onder de naam Jellinek, [Minnesota], vnl [groeps]cognitief-gedragstherapeutrisch) en er is een redelijk druk grensverkeer tussen JOT-Mentrum en Jellinek, meestal in de richting van het JOT. Het JOT beweegt zich op het grensvlak van de verslavings- en sociale psychiatrie en werkt ook nauw samen met de forensische (verslavings)polikliniek waar ook een aios terecht kan met een meer specifieke interesse in het grensgebied van de forensische- en verslavingspsychiatrie.

Arkin

Arkin is een vooraanstaand opleidingsinstituut. We beschikken over ruim 200 opleidingsplaatsen. Bekijk onze website voor de mogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Arkin
Baasjesweg 224
1058 AA Amsterdam

tel.: 020 59 04 440
website: https://www.werkenbijarkin.nl/opleidingen/opleiding-tot-psychiater/