Differentiatiestage Slaapgerelateerde aandoeningen OSAS

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

 • De AIOS werkt en leert met name op de poliklinische afdeling slaapgeneeskunde (locatie Leidsche Rijn, Utrecht)
 • Mogelijkheid om te participeren bij klinische instelling van apparaten bij ademhalings-gerelateerde slaapstoornissen
 • Stageduur is minimaal 4 maanden
 • De AIOS werkt samen met de supervisoren op locatie Utrecht en Nieuwegein
 • De AIOS verdiept zich in de slaapgeneeskunde in bredere zin.

Basiskennis en vaardigheden van de diagnostiek en behandeling van het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) dienen reeds aanwezig te zijn. De AIOS dient tijdens de verdiepingstage uitvoerig kennis te vergaren op het gebied van de diagnostiek en behandeling van:

 • Gecompliceerd verlopende behandeling OSAS-patient
 • Centraal slaapapneusyndroom (CSAS) en complex slaapapneusyndroom (CXAS)
 • (niet volledig NIV-afhankelijke) hypoventilatiesyndromen
 • Niet-respiratoir bepaalde slaapstoornissen

Hoe ga ik leren?

Alle 7 competenties met de nadruk op medisch handelen, communicatie, samenwerking, organisatie, wetenschap en maatschappelijk handelen. Met als vereiste einddoelen:

 • Kennis te hebben genomen van nationale en internationale richtlijnen op het gebied van respiratoire slaapstoornissen en van overige relevante wetenschappelijke literatuur.
 • Anamnese te kunnen afnemen, lichamelijk onderzoek te kunnen verrichten en relevant aanvullend onderzoek, waaronder polysomnografie, te kunnen beoordelen.
 • Patiëntgegevens adequaat vast te leggen in het medisch dossier.
 • In staat te zijn tot het opstellen van een adequaat behandelplan.
   
 • Polikliniek slaapstoornissen: nadruk op ademhalings-gerelateerde slaapstoornissen. Er is ook een aantal poli's onder supervisie van de neuroloog ter kennisneming van andere niet ademhalings-gerelateerde slaapstoornissen
 • Actieve participatie / voorzitten MDO
 • Supervisie AIOS OSAS onder begeleiding van dr Reesink/ van der Zeijden
 • Participatie beoordelen PG/PSG
 • Toepassing van alternatieve/aanvullende therapie opties naast CPAP/BIPAP niveau 5
 • Aanwezig zijn bij slaapendoscopieën en of slaapgerelateerde KNO operaties zoals Inspire/ multilevelchirurgie en UPPP en zo mogelijk Bimax

Sollicitatie en contact

De verdiepingsstage slaapstoornissen is met name bedoeld voor AIOS in het laatste jaar, waarin verdieping kan worden verkregen op één van de deelgebieden van de pulmonologie.

Sollicitaties hiervoor kunnen worden gericht aan de opleider longziekten van het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein: dr. F.M.N.H. Schramel, longarts

De stageperiode dient aangemeld te worden bij de RGS voor het opleidingsschema.

Telefonisch contact opleidingssecretariaat: 088-320 1486

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/