Volwassenpsychiatrie Consultatieve volwassenenpsychiatrie Ziekenhuispsychiatrie: Psychiatrische Consultatieve Dienst (PCD) Amsterdam UMC, locatie AMC (klinische stage)

Aanvang: 
18-07-2019

Wat gaat de aios leren?

Aan het einde van deze stage bij de PCD:

 • Heb je als AIOS uitstekende kennis van de consultatieve psychiatrische diagnostiek van enkelvoudige, maar ook van academische casuïstiek en kun je deze toepassen in de dagelijkse praktijk.
 • Kun je somatische en psychiatrische gegevens samenbrengen en integreren om zo te komen tot een goed uitvoerbaar behandelplan.
 • Heb je je ontwikkeld in het voeren van steunend/structurerende zowel als explorerende gesprekken bij patiënten met somatisch psychiatrische co-morbiditeit.
 • Kun je herkennen welke dynamiek zich in een multidisciplinair behandelteam afspeelt rond de zorg van (complexe) somatisch psychiatrische patiënten en ken je verschillende opties om hierin te steunen, structureren of in te grijpen.
 • Kun je een weloverwogen keuze maken bij het voorschrijven van psychofarmaca aan patiënten met somatische-psychiatrische co-morbiditeit en polyfarmacie. 
 • Leer je het hanteren van dwang en drang in de ziekenhuispsychiatrie, de indicatie en proportionaliteit daarvan en kun je hierover adequaat communiceren.
 • Kun je in de acute situatie op de Spoedeisende Hulp multidisciplinair en specialisme-overstijgend samenwerken om afgewogen maar ook snel te komen tot risico-inschatting, diagnostiek en beleid.

Hoe ga ik leren?

Het doen van consulten op somatische afdelingen omvat samenwerking met hoofdbehandelaren die een consultvraag formuleren en met verpleegkundigen. Vaak leidt dit tot een consultatieve medebehandeling uitgaande van een door jou geadviseerd integraal behandelplan met aandacht voor alle relevante psychiatrische en somatische factoren.

Gedurende de stage heb je een belangrijke taak in het superviseren, feedback geven en beoordelen van enkele coassistenten (fase-2). Ook werk je nauw samen met Semi-arts Stage coassistenten en mede AIOS psychiatrie en huisartsgeneeskunde. De Spoedeisende Hulp biedt als mogelijkheid om consulten te doen in samenwerking met een vanuit de psychiatrie gedetacheerde verpleegkundige. De supervisie en werkbegeleiding is in handen van één van de ziekenhuispsychiaters.

Eens per week gaan we gezamenlijk dieper in op evidentie rond ingewikkelde casuïstiek en vragen over beleid aan de hand van een artikel tijdens een Journal Club .

Zeker in het geval van een verdiepingsstage komen in de loop van de stage ook meer structurele beleidsveranderingen in de interdisciplinaire samenwerking aan bod, of bijvoorbeeld kritische benadering van behandelprotocollen aan bod.

Show-and-tell

Anouk, mei 2019:  Mijn tijd bij de PCD was enorm gevarieerd en leerzaam. Op een normale werkdag kun je bezig zijn met het behandelen van een delier, waarna je diagnostiek verricht bij een patiënt die voor het eerst manisch ontregelt en beoordeel je later een patiënt die is opgenomen op de somatische IC na een ernstige tentamen suïcide. Door het zien van zoveel verschillende ziektebeelden is dit een hele goede stage om je diagnostische vaardigheden verder te ontwikkelen. Het niet van te voren weten wat er komt op een dag maakt het soms hectisch, maar hierdoor heb ik geleerd om prioriteiten te stellen wat me helpt in mijn volgende stages.   Je werkt intensief samen met coassistenten waardoor je ze gerichte feedback kan geven en echt iets kan betekenen in hun ontwikkeling. De supervisoren zijn zeer laagdrempelig benaderbaar en dagen je bij elke patiënt weer uit om kritisch na te denken. Ook voer je regelmatig gesprekken samen met de psychiater waarin er veel aandacht is voor gesprekstechnieken.   Ik kan een stage bij de PCD echt aan iedereen aanraden!     

Meer over de afdeling PCD 

De Psychiatrisch Consultatieve Dienst (PCD) is betrokken bij de psychiatrische zorg voor patiënten die opgenomen zijn in het Amsterdam UMC, locatie AMC, op één van de somatische afdelingen of de Spoedeisende Hulp. In geval van (een vermoeden op) psychiatrische problematiek kan een arts de PCD vragen om psychiatrische diagnostiek en behandeladviezen.

De focus ligt hierbij op:

 • comoborbide (neuro)psychiatrische stoornissen
 • cognitieve stoornissen
 • delieren
 • stemmings-, angst- en aanpassingsstoornissen
 • verslaving
 • suïcidaliteit
 • gedragsstoornissen.

Ook is een rol weggelegd voor de AIOS bij het onderscheid maken tussen psychiatrisch ziek en niet-ziek. In het  behandeltraject kan nauw samengewerkt worden met onze Medisch Psychiatrische Unit (MPU), die ook een BOPZ-erkenning heeft.

Klik hier voor meer informatie. 

Getallen

Gemiddeld zijn er 7 tot 10 nieuwe consulten waarvan 80% een medebehandeling wordt en vinden enkele beoordelingen plaats op de SEH.

AMC Psychiatrie

De afdeling Psychiatrie van het Amsterdam UMC  (AMC) biedt psychiatrie op hoogwaardig academisch niveau met een staf die bestaat uit onder andere:

 • hoogleraren

 • gepromoveerde psychiaters

 • klinisch en GZ-Psychologen

 • psychiatrisch verpleegkundigen

Onze stafleden hebben een unieke en langdurige klinische expertise in angst, dwang, depressie, ziekenhuispsychiatrie, eetstoornissen en psychose.

Onze afdeling vertegenwoordigt één van de weinige instellingen in Nederland die gespecialiseerd zijn in derde en vierde lijns-zorg voor moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Het accent ligt op een persoonlijke benadering van elke individuele patiënt. Op de afdeling zijn mogelijkheden voor zowel nationale als internationale patiënten en worden diagnostische vaardigheden en behandelmethoden ontwikkeld die zo innovatief zijn dat ze wereldwijd worden toegepast.

Sollicitatie en contact

Sollicitatie en contact

Meer informatie?

Direct solliciteren?

Uiteraard kun je ook direct solliciteren: we ontvangen graag je CV met een motivatie via opleiding.psychiatrie@amc.nl  

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm