Differentiatiestage Gastro-intestinale chirurgie

Aanvang: 
21-09-2016
Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wat maakt deze stage uniek?
Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) is een groot perifeer opleidingsziekenhuis en maakt als Teaching Hospital volwaardig deel uit van de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Door aanbieden van topklinische zorg binnen een grote opleidingskliniek met oog voor goed leerklimaat wil het ASz een aantrekkelijk ziekenhuis zijn voor ambitieuze en talentvolle specialisten, AIOS-differentianten, ANIOS en coassistenten. De maatschap chirurgie bestaat uit 16 enthousiaste chirurgen die in een of meerder differentiatie gebieden werkzaam zijn.

De opleiding vind plaats op de hoofdlokatie Dordwijk waar zich ook de intensieve care en spoedeisende hulp bevinden en de locatie Zwijndrecht waar de dagbehandelingen plaatsvinden.

In het Albert Schweitzer ziekenhuis worden per jaar ongeveer 500 colorectale operaties uitgevoerd waaronder een groot deel laparoscopisch ingrepen waarin de differentiant zal participeren. Verder vallen onder de gastro-intestinale chirurgie de leverchirurgie en ook de bariatrische chirurgie. De differentiatie gastro intestinale chirurgie vindt plaats in goede samenwerking met de MDL artsen en internisten.

De assistent wordt opgeleid volgens SCHERP. De laatste 2 jaar zijn differentiatiejaren in 1 van de aandachtsgebieden zoals benoemd in het Besluit Heelkunde. Voor het starten meet de differentiatie dient voldaan te zijn aan de eindtermen van jaar 4.
Het differentiatiejaar gastro intestinale chirurgie wordt gelopen binnen de afdelingen Heelkunde en MDL. De differentiant gastro intestinale chirurgie  fungeert als aanspreekpunt voor de overige assistenten binnen het aandachtsgebied. Iedere AIOS wordt actief begeleid  bij wetenschappelijk onderzoek.

Gespecialiseerde poli's
De differentiant gastro-intestinale chirurgie heeft een eigen poli, parallel aan een van de GE-chirurgen waardoor veel interactie mogelijk is. Er zijn speciale spreekuren voor colorectale en bariatrische chirurgie.

Specifieke patiëntenpopulatie
U bouwt een eigen patiëntenpopulatie op met de nadruk op de aandoeningen in uw differentiatie.

Specifieke ingrepen
In het rooster wordt rekening gehouden met de planning van grote operaties voor de differentiant. Deze operaties vinden altijd plaats onder supervisie van een GE-chirurg.

Weekschema
Vijf dagdelen operatie sessies met directe supervisoren.
Eén dagdeel eigen operatie sessie.
Eén tot twee dagdeel eigen polikliniek (naast GE-chirurg).
Rest dagdelen variabele invulling.

Besprekingen
Wekelijkse multidisciplinaire MDL-Chirurgische bespreking inclusief teleconferentie met Radiotherapie EMC Rotterdam.
Wekelijkse multidisciplinaire Oncologie bespreking.

Verantwoordelijk voor deze differentiatierichting:
Dr. J.A.B. van der Hoeven
Dr. B. Lamme
Dr.  E.J.T. Belt
Vacature

Cursus en congressen
De voorjaars- en najaars vergadering van de NVvH.                                                    
Advanced laparoscopie cursus GE
In overleg één internationaal GE-chirurgisch congres.

Stagespecifieke informatie per maand:

  • Aantal polipatiënten per maand
  • Aantal opnames per maand
  • Aantal verrichtingen per maand
  • Aantal onderzoeken per maand
  • Aantal OK dagdelen per maand

Arbeidsvoorwaarden:
Deze zijn conform de CAO Ziekenhuizen. De aanstelling is voor bepaalde tijd; voor de duur van de vooropleiding, en heeft een omvang van 38 uur.

Minimale aanstelling (in procenten)
80%

Hoeveel diensten per maand (gemiddeld)?
Gemiddeld 5 keer  per maand, compensatie voor gewerkte uren conform arbeidstijdenbesluit

Aantal stafleden afdeling: 16
Aantal stafleden werkzaam in deelgebied: 4
Aantal AIOS op afdeling: 9
Aantal ANIOS op afdeling: 12

Sollicitatie en contact

Meer informatie wordt graag verstrekt door:

de heer P.W. Plaisier, chirurg-opleider,  e-mail: p.w.plaisier@asz.nl

of de heer J.A.M. Avontuur chirurg- waarnemend opleider e-mail:  j.avontuur@asz.nl

Ook kun je telefonisch informatie inwinnen: 078-6541111 of bij een van de andere chirurgen via het secretariaat chirurgie.

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Op het gebied van opleiding, onderwijs en onderzoek heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis een uitgesproken taak. Deze taak wordt uitgevoerd door het Leerhuis. De belangrijkste functies van het Leerhuis zijn het verzorgen, coördineren en faciliteren van opleiding en onderzoek. Op deze manier zorgt het Leerhuis ervoor dat het Albert Schweitzer ziekenhuis haar missie en taken als Topklinisch Opleidingsziekenhuis kan realiseren en verder ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Albert Schweitzer Ziekenhuis
Albert Schweitzerplaats 25
3318 AT Dordrecht

tel.: 078 654 1111
website: https://www.asz.nl/werk-opleiding/