Differentiatiestage Oncologie Medische Oncologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De AIOS leert de behandeling van patiënten met zowel veel voorkomende als zeldzame tumortypen, geheel volgens de opleidingseisen. Er is veel aandacht voor de wetenschappelijke achtergronden (gezamenlijke voorbesprekingen spreekuren, wekelijks refereren, strak onderwijsprogramma), maar ook voor de bejegening en begeleiding van kankerpatienten. Dit laatste wordt mede gerealiseerd door regelmatige intervisiemiddagen voor AIOS oncologie, gevolgd door gesprekstechniek, onder leiding van een medisch psycholoog. Aandacht voor de methodologie van wetenschappelijk onderzoek wordt geleverd door maandelijks onderwijs van de aan de afdeling verbonden epidemioloog. In de loop van de differentiatie krijgt de AIOS toenemende verantwoordelijkheid, zoals supervisie van de afdeling en achterwacht oncologie.

Hoe ga ik leren?

1. Organisatie van de spreekuren (poliklinische stage): De differentiatie oncologie in het AMC legt de nadruk op multidisciplinaire samenwerking en topklinische zorg, bij voorkeur in studieverband. Alle stafleden hebben zich gespecialiseerd op een deelgebied binnen de medische oncologie. Elk deelgebied heeft eigen gelijktijdige spreekuren die door het betreffende staflid samen met AIOS worden uitgevoerd, met bijbehorend multi-disciplinair overleg (MDO). Dit garandeert dat de AIOS per tumortype gesuperviseerd wordt door een staflid met de meeste kennis op het desbetreffende gebied. De voorbespreking van elk spreekuur (door staflid en alle AIOS die dat spreekuur zullen doen) wordt beschouwd als een onderwijsmoment, waarop ook recente literatuur en haar interpretatie veelvuldig de revue passeert. Bij alle nieuwe patienten komt de laatste 5-10 minuten de supervisor de patient meebeoordelen. waarbij tegelijkertijd een indruk van het functioneren van de AIOS kan worden gekregen. Één keer per jaar woont de opleider een volledig spreekuur van de AIOS bij, waarop persoonlijke feedback gegeven kan worden. Gedurende de differentiatie is het de bedoeling dat de AIOS in alle behandelteams voor minimaal enkele maanden participeert. Omdat één van de stafleden deels in het Flevoziekenhuis Almere werkt, wordt een facultatieve perifere stage voor AIOS in het laatste deel van de differentiatie gepland.

2. Organisatie van de klinische werkzaamheden: Oncologie is een poliklinisch vak, en patienten worden alleen voor kuren gepland opgenomen. Ongeplande opnames zijn vaak voor bijwerkingen van behandeling (bv diarree, misselijkheid, koorts) of progressie van ziekte (ileus, pijn, dyspnoe). Op de afdeling oncologie wordt de jongerejaars zaalAIOS gesuperviseerd door een oncologieAIOS in het laatste jaar van de opleiding (en vanzelfsprekend olv een staflid). De AIOS is deze periode vrijgesteld van spreekuren. Overige klinische activiteiten beslaan het beheren van het consultensein voor oncologiepatienten op andere afdelingen, waar ook visite wordt gelopen, en de eerste hulp.

3. Organisatie van het onderwijs: Naast de verplichte formele onderwijsactiviteiten, is er wekelijks een uur onderwijs waarin de gehele oncologie in de loop van een jaar de revue passeert, waarbij de nadruk gelegd wordt op die wetenswaardigheden en praktische oplossingen die onontbeerlijk zijn voor het functioneren als oncoloog, maar die vaak niet direct in de leerboeken terug te vinden is. Maandelijks is er methodologie onderwijs door de aan de afdeling verbonden epidemioloog. Eens per zes weken is er voor AIOS oncologie van AMC en VUmc een avond onderwijs toegepaste oncologie, bij de opleider thuis. In informele sfeer wordt in de loop van een jaar de gehele oncologie doorlopen, met recente literatuur als studiestof.

4. Ondersteuning en training AIOS in de begeleiding van ernstig zieke patienten: Maandelijks intervisie door een medisch psycholoog, gevolgd door een in overleg met de AIOS gekozen training in gesprekstechniek (vaak met acteur, bv. slecht nieuws, regie houden, codegesprek). Om alle AIOS te laten deelnemen, worden spreekuren geblokkeerd. Elke AIOS heeft een staflid als vaste mentor, en eens per 3 maanden is er een vergadering met de opleider om de gang van zaken en eventueel doorgevoerde veranderingen te evalueren.

5. Toenemende verantwoordelijkheden in de loop van de stage: In de loop van de opleidingsperiode zal de mate van supervisering afnemen. Dit is ook de periode dat de zaalsupervisie kan worden gedaan, en dat in overleg met de supervisor nieuwe patienten (vooral als het niet al te ingewikkelde casus betreft)  alleen op papier door de supervisor worden gezien. Tenslotte bestaat de mogelijkheid achterwacht oncologie te draaien onder supervisie, inclusief visitelopen in het weekend.

Samenwerkende instellingen

Flevoziekenhuis
Amsterdam UMC, locatie VUmc

Sollicitatie en contact

Er zijn vier opleidingsplaatsen per jaar. De sollicitant dient de verplichte onderdelen van de opleiding Inwendige Geneeskunde voltooid te hebben. Sollicitaties te richten aan de opleider, dr A.M. Westermann, AMC, F4-224, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam, e-mail: secr-onco@amc.nl of a.m.westermann@amc.nl. De sollicitant spreekt met opleider en plv. opleider (prof. dr. C.J. Punt) waarbij motivatie, toekomstvisie en wetenschappelijke belangstelling aan bod komen. Binnen 3 dagen na het gesprek krijgt de sollicitant uitsluitsel over aanname, binnen een week schriftelijk bevestigd.

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm