Psychiatrie Volwassenen - Inrichtingspsychiatrie Volwassen - Eetstoornissen

Over de opleiding

Wat gaat de AIOs leren:

Het Centrum Eetstoornissen Ursula in Leiden is een setting voor klinische, dagklinische en ambulante  behandeling van eetstoornissen met diverse comorbide psychiatrische (stemmings,- angst- en dwangstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen vnl. cluster B en C, ook wel autisme spectrumstoornis en ADHD) en somatische problematiek (veelal eetstoornis gerelateerd,ook geregeld andere somatiek zoals DM en darmziekten als M. Crohn)  en somatische stoornissen.

Het Centrum Eetstoornissen heeft een landelijke functie en een TOPGGZ erkenning hetgeen tot gevolg heeft dat merendeels complexe, therapieresistente eetstoornispatiënten behandeld worden met in het overgrote deel as I of as II comorbiditeit naast de eetstoornis.

Het centrum heeft een polikliniek met poliklinische groepen, diverse deeltijd groepen en drie klinieken.

Naast de poliklinische en deeltijdgroepen voor volwassenen heeft CEU ook een deeltijdgroep voor jeugdigen vanaf 12 jaar en een puber- en adolescentengroep.

Een aparte categorie vormen de patiënten met een langdurige eetstoornis (LES) met in het algemeen zeer ernstig ondergewicht voor wie een laagdrempelig poliklinisch (groeps)traject bestaat in nauwe samenwerking met de somatisch artsen van CEU en de eigen huisartsen.

Intakes vinden plaats door psychologen en psychiaters (indien i.o. onder supervisie); besluitvorming aan de voordeur vindt plaats in een multidisciplinair samengestelde indicatiecommissie

Samenstelling team

In het centrum wordt gewerkt in multidisciplinaire teams met GZ- en klinisch psychologen, psychiaters, algemeen artsen, AIOS, ANIOS, psychotherapeuten, systeemtherapeuten, socio-therapeuten, psychomotorisch therapeuten, creatief therapeuten, fysiotherapeut, diëtist en geestelijk verzorger

Aanvang

Vanaf wanneer is stage vacant

Oktober 2016

Duur

 6, 12 maanden

Samenwerkende instellingen

Instellingen waarmee samenwerking voor dit opleidingsonderdeel; alle instellingen van Rivierduinen.

Hoe ga ik leren

Wat  is bijzonder aan de stage en welke competenties krijgen aandacht.

Competenties en leerdoelen AIOS

De stage is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot:

  • De diagnostiek van eetstoornissen (anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis) en comorbide psychiatrische en somatische problematiek bij patiënten met een eetstoornis.

  • De medisch-psychiatrische (en eventueel ook psychologische) behandeling van patiënten met een eetstoornis en patiënten met gecombineerde problematiek waaronder op de voorgrond een eetstoornis.

    Alle competenties komen in deze stage aan de orde, met nadruk op medisch handelen, communicatie, samenwerking en professionaliteit, tevens maatschappelijk handelen en organisatie; kennis en wetenschap kan expliciet aan de orde komen in een onderzoeksproject. Vereist niveau van competenties in deze stage is afhankelijk op welk niveau van de opleiding de AIOS zich bevindt..

    Praktische leersituaties en werkzaamheden AIOS

    Praktische leersituatie in patiëntencontact (psychiatrisch onderzoek, medicatiecontacten), contact met patiëntensysteem, verslaglegging (intern en externe correspondentie), indicatiecommissie, teamoverleg, behandelplanbesprekingen, e.e.a. gesuperviseerd door psychiater. Casuïstiekbesprekingen en referaten CEU, onderwijs via landelijk onderwijs.

    De werkzaamheden van de AIOS bestaan uit het doen van intakes onder supervisie van een GZ- of klinisch psycholoog of psychiater, het verrichten van psychiatrisch-diagnostische consulten t.b.v. poli, deeltijd en kliniek onder supervisie van een psychiater en het  houden van medicatiespreekuur voor nieuwe en controle patiënten op poli, deeltijd en kliniek onder supervisie van een psychiater. Daarnaast houdt de AIOS de administratie bij en verricht de AIOS bereikbaarheidsdiensten voor GGZ Leiden en LUMC.

Plaats van de AIOS in de organisatie:

De AIOS heeft een centrale positie binnen het Centrum Eetstoornissen Ursula. Hij/zij is als eerste aanspreekbaar voor psychiatrische zaken, doet het dagelijks afdelingswerk (melden en effectueren van middelen of maatregelen, juridische aspecten, ondersteunen reguliere behandelingen, uitvoer eigen behandelplannen, somatische behandelingen e.d.) en is betrokken bij het opnamebeleid, doet intakes en participeert in de acute diensten buiten kantoortijden.

Geef hier een beschrijving van de opleidingsgroep. Bijvoorbeeld hoe groot, samenwerking, werkcultuur.

U kunt ook een link plaatsen naar de eigen opleidingspagina en/of (een deel) van het opleidingsplan toevoegen..

Over de opleiding

www.rivierduinen.nl

Kwaliteit

Beschrijf uw interne kwaliteitszorg. Hoe geven jullie vorm aan kwaliteit binnen jullie opleiding? (Denk hierbij ook aan de domeinen van Scherpbier.) U kunt ook een link plaatsen naar de eigen opleidingspagina of hier uw interne kwaliteitscyclus uploaden.

Show-and-tell

Opmerking van een toenmalige AIOS over haar ervaring als AIOS bij CEU.

 

Ik heb een stage van een halfjaar gedaan bij het Centrum Eetstoornissen Ursula. Het is mijn ervaring dat de eetstoornissen in de algemene opleiding nauwelijks aan bod komen en ik ook met beperkte kennis aan deze stage begon. Doordat de supervisie prettig en laagdrempelig was heb ik veel geleerd over de verschillende eetstoornissen. Wat me met name opviel was dat de somatische component de, toch al complexe, psychiatrische problematiek nog ingewikkelder maakt. Bij crisis is het altijd een afweging, tussen de somatiek of de psychiatrie. Wat de behandelwijze ook kenmerkt is het zeer uitgebreid betrekken van het steunsysteem.
Het CEU is een vrij grote afdeling, maar door de onderverdeling in teams leer je toch snel je collega’s kennen. De doorstroom is goed en er zijn weinig wachtlijsten zodat je ook het gevoel hebt goede zorg te kunnen leveren aan je patiënten.
Al met al vond ik het een leuke, leerzame en soms ook moeilijke stage.

Overig

Vrij in te vullen.

GGZ Rivierduinen

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

GGZ Rivierduinen
Thijsselaan 45
2803 RT Gouda

tel.: 070 444 13 22
website: www.rivierduinen.nl/werkenbij