Links

Hieronder staan een aantal nuttige links.

logo_email.png 

Medische Vervolgopleidingen
www.medischevervolgopleidingen.nl is een website van de Federatie Medisch Specialisten.

Nederlandse Internisten Vereniging
De Nederlandse Internisten Vereniging, opgericht in 1931, is de wetenschappelijke vereniging voor internisten (in opleiding) en als zodanig aanspreekpunt voor alle beroepsinhoudelijke en maatschappelijke aangelegenheden het specialisme Interne Geneeskunde betreffend.

Nederlandse Orthopaedische Vereniging
De NOV is de wetenschappelijke vereniging van orthopedisch chirurgen in Nederland. De NOV is opgericht in 1898 en bestaat uit ruim 1.260 leden.
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Doel van de NVK is het bevorderen van de kwaliteit van de zorg voor zieke en gezonde kinderen van geboorte tot volwassenheid (18 jaar).

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie
De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen. In deze hoedanigheid wil zij de kwaliteit bewaken van de vrouwengezondheidszorg in het algemeen en de gynaecologische, obstetrische en voortplantingsgeneeskundige (sub)specialismen in het bijzonder. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van deze specialismen en hun beroepsbeoefenaren.

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, Handchirurgie, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (Netherlands Society for Plastic Surgery), is sinds haar oprichting in 1950, de wetenschappelijke vereniging van de plastisch chirurgen in Nederland. Nagenoeg alle in Nederland geregistreerde plastisch chirurgen zijn lid van deze vereniging. De vereniging telt 289 gewone leden (plastisch chirurgen) en 103 aspirant-leden (arts in opleiding tot specialist).
Nederlandse Vereniging voor Neurologie
De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van neurologen en artsen in opleiding tot neuroloog. De NVN richt zich op de kwaliteit van zorg voor mensen met aandoeningen van het zenuwstelsel of van de spieren. De vereniging doet dit bijvoorbeeld door het ontwikkelen van richtlijnen, het verrichten van visitaties en het verzorgen van nascholing.

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor chirurgen en artsen in opleiding tot chirurg.

Nederlandse Vereniging voor Radiologie
De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) is opgericht op 14 april 1901. De NVvR behartigt de belangen van haar leden, zorgt mede voor een goede toegankelijkheid en kwaliteit van de radiologie en draagt bij aan een positieve beeldvorming rond de radiologie en de radiologen in Nederland.
Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen
De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen is de officiële wetenschappelijke vereniging voor het specialisme MDL-ziekten. De statutair vastgelegde doelstellingen van de vereniging zijn de bevordering van de kennis over MDL-ziekten, de verbreiding van de belangstelling hiervoor alsmede de behartiging van de professionele en overige belangen van haar leden. 
Vereniging Klinische Genetica Nederland
De VKGN is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor specialisten en andere artsen die zich met het vakgebied van de klinische genetica (erfelijkheidsadvisering) bezighouden. In deze hoedanigheid wil zij de kwaliteit bewaken van de klinische genetische zorg in Nederland. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van het specialisme en hun beroepsbeoefenaren.

Nederlandse Vereniging voor Pathologie
De Nederlandse Vereniging voor Pathologie is de overkoepelende organisatie voor de Klinische Pathologie, de Dierpathologie en de Experimentele pathologie (Patho-Biologie).

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is een ledenvereniging van, voor en door psychiaters. Ruim 3500 psychiaters en psychiaters in opleiding zijn lid van de vereniging.

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
De medische microbiologie concentreert zich op geïntegreerde diagnostiek, consultatie, behandeling en preventie van infecties en infectieziekten. Vanuit een wetenschappelijke basis wordt de expertise van dit specialisme ingezet ten bate van zowel de individuele patiënt als de samenleving als geheel.

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) is de wetenschappelijke vereniging voor het medisch specialisme Klinische Geriatrie.

Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde
De Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied stelt zich ten doel het bevorderen van de keel-neus-oorheelkunde en heelkunde van het hoofd-halsgebied in Nederland.
Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen
De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is de landelijke wetenschappelijke vereniging van artsen, die als revalidatiearts zijn ingeschreven in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De VRA is een organisatie van professionele en deskundige leden die als primair doel hebben de maatschappelijke participatie en autonomie van hun patiënten te bevorderen.
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
De NVALT (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose) is de vereniging van longartsen en longartsen in opleiding in Nederland.
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
De NVDV is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De vereniging omvat ongeveer 480 dermatologen, alsmede ongeveer 190 artsen in opleiding tot dermatoloog. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen.
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
De Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie telt ca. 110 gewone leden. Dit zijn neurochirurgen die in Nederland praktijk uitoefenen. Neurochirurgen in opleiding kunnen zich aanmelden als aspirant-lid. Bij beëindigen van de opleiding worden zij gewoon lid. Bijna alle in Nederland werkzame neurochirurgen zijn aangesloten bij de vereniging.
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
 
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) is een wetenschappelijke vereniging voor personen die beroepsmatig betrokken zijn bij zorg, onderwijs en onderzoek t.b.v. patiënten met reumatische ziekten.
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
De NVT is de Wetenschappelijke Vereniging voor cardio-thoracaal chirurgen. De NVT werd opgericht op 1 januari 1948 met als doel "het bevorderen van de ontwikkeling der thoraxchirurgie in de ruimste zin van het woord".
Nederlandse Vereniging voor Urologie
De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) is opgericht op 14 maart 1908.
De NVU is een wetenschappelijke beroepsvereniging voor medisch specialisten in de urologie. De vereniging heeft dan ook als doel de bevordering van de urologie en de belangenbehartiging van de leden. De NVU telt momenteel ruim 650 leden.
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie verenigt cardiologen en andere zorgprofessionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en treedt namens hen op bij de beleidsvorming op het gebied van de cardio-vasculaire zorg in de volle omvang van het veld.
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie
De Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) is de beroepsvereniging voor professionals werkzaam in de radiotherapie. Zij heeft als doel het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de radiotherapie in Nederland.
Nederlandse vereniging voor Spoedeisende Hulpartsen
 
Sportgeneeskunde
Sportgeneeskunde Nederland is een verzameling van organisaties die allemaal actief zijn binnen de sportgeneeskunde. De afzonderlijke organisaties hebben allemaal eigen besturen en een directeur. Faciliteiten en personeel worden met elkaar gedeeld, zodat er sprake is van optimale en efficiënte inzet van middelen en expertise. Daarnaast zijn de lijntjes tussen de organisaties zeer kort waardoor snel gezamenlijk kan worden ingespeeld op ontwikkelingen en men gemakkelijk op de hoogte kan blijven van elkaars activiteiten. Vanuit Bureau Sportgeneeskunde Nederland worden alle organisaties gefaciliteerd vanuit één centraal bureau.
KNMG
De artsenfederatie KNMG is een federatieve vereniging met acht aangesloten partners (zeven beroepsverenigingen en De Geneeskundestudent) en heeft hiermee een achterban van 67.500 artsen en studenten
OOR ON
De artsen, verpleegkundigen en paramedici van morgen worden vandaag opgeleid. Hoe hoger de kwaliteit van het huidige onderwijs, hoe beter de toekomstige patiëntenzorg. Dat is de drijfveer van de Opleiding- en Onderwijs Regio Oost-Nederland, OOR ON. Samen gestalte geven aan hoogwaardig onderwijs en opleiding in de praktijk. Voor een gezonde toekomst. 
 

OOR AMC
 

OOR Utrecht
De OOR (Onderwijs-en Opleidingsregio) Utrecht bestaat uit een regionaal opleidingsnetwerk waarin het UMC Utrecht en haar partnerziekenhuizen samenwerken ten behoeve van een optimale invulling van het initiële geneeskunde onderwijs en de medische vervolgopleidingen. Door deze samenwerking wensen we niet alleen de kwaliteit van onderwijs en opleidingen te verhogen, maar ook de continuïteit van de opleidingen te waarborgen en voldoende professionals op te leiden. Het UMC Utrecht heeft hierin een coördinerende rol.
OOR Noord en Oost Nederland
n de onderwijs-en opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland zorgen ziekenhuizen en opleidingsinstellingen samen voor goed opgeleide medisch specialisten, sociaal geneeskundigen en klinisch-technologisch specialisten. De OOR N&O investeert al jaren in verdere ontwikkeling van de opleiding tot medisch specialist. Zo namen de ziekenhuizen samen het initiatief tot het Regionaal ontwikkel- en innovatiefonds. Dat regiofonds subsidieert projecten die bijdragen aan de modernisering van medische vervolgopleidingen in de OOR N&O. 
OORZON
Onderwijs Opleidingsregio Zuidoost Nederland
OORZWN
Opleidings- en Onderwijsregio Zuidwest Nederland
OOR Leiden
De Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Leiden wil onderwijs en opleidingen zo vormgeven dat optimaal gebruik wordt gemaakt van alle opleidingsmogelijkheden.
De zorginstellingen bundelen hun krachten met behoud van hun eigen karakter.
Zo onderhoudt en bouwt OOR Leiden aan de beste medische vervolgopleidingen.